MAN 5118 Helseledelse

MAN 5118 Helseledelse

Kurskode: 
MAN 5118
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Thomas Hoholm
Emnenavn på engelsk: 
Healthcare Management
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Semester: 
2019 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
MAN 5119 - første semester
MAN 5120 - andre semester
Introduksjon

Programmet i helseledelse skal bidra til å utdanne handlekraftige og kompetente ledere for helse- og omsorgstjenestene, som kan håndtere sektorens omfattende behov for endring, utvikling og innovasjon. Gitt de økende utfordringene til ledelse i helse- og omsorgstjenester er det behov for lederutdanning med fokus på utvikling av handlingskompetanse. I dette studiet skal studentene utvikle kompetanse til å gjennomføre vanskelige prioriteringer i spenningsfeltene mellom fag, ressurser og politikk, og til å praktisere ledelse og styring slik at man når sine mål om kvalitet for brukerne og samtidig effektiv ressursutnyttelse.

Kunnskapsmål

Deltakerne skal tilegne seg forskningsbasert kunnskap om sentrale og nye teorier og modeller for ledelse, organisering, endring og innovasjon, med særlig fokus på ledelse og innovasjon i helse- og omsorgstjenesten.

I tillegg skal deltakerne:
- tilegne seg avansert kunnskap om sammenhengen mellom organisering og bruker-, relasjons- og resultat-orientert ledelse.
- tilegne seg avansert kunnskap om analyse og metode for kompetansestyring og -utvikling.
- tilegne seg inngående kunnskap om helse- og omsorgstjenestenes rammebetingelser, og hvordan disse påvirker utøvelse av ledelse.
- forstå samspillet mellom økonomistyring og arbeid med henholdsvis kvalitet, effektivitet, endring og innovasjon i helse- og omsorgstjenesten.

 

Ferdighetsmål

Deltakerne skal:
- lære seg å gjenkjenne ledelsesfaglige utfordringer og anvende nyere forskningsbaserte perspektiver, modeller og verktøy til å identifisere, utvikle og utnytte sitt handlingsrom.
- kunne gjennomføre et selvstendig og kunnskapsbasert innovasjons- og utviklingsarbeid i egen virksomhet.
- kunne tilrettelegge for læring og kompetanseutvikling i daglig praksis, herunder tilrettelegge prosesser for den enkelte medarbeider og for teamet som helhet, basert på nyere forskningsbasert kunnskap og metodikk.
- styrke sine ferdigheter til å anvende nyere kunnskap om motiverende og medskapende ledelse av kunnskapsarbeidere, herunder brukerorientering og tverrfaglig samarbeid.
- styrke sine ferdigheter i samhandlingsorientert ledelse på tvers av virksomheter og fag, i henhold til avansert kunnskap om organisering av samhandling.

Generell kompetanse

Deltakerne skal være i stand til å
- reflektere kritisk omkring egne ledelsesferdigheter; både styrker og utviklingspotensial.
- reflektere over hvordan kunnskapsbasert (verdibasert, relasjons- og endringsorientert) ledelse kan bidra til motivasjon, trivsel og effektivitet.
- utfordre og stimulere et profesjonsbasert system til innovasjon, med utgangspunkt i brukerorientering og ledelsesfaglig kunnskap.
- analysere, drøfte og balansere forholdet mellom lojalitet og mandat på den ene siden, og handlingsrom og lokale utfordringer på den andre.
- analysere og reflektere over egen og medarbeideres ledelse i lys av forholdet mellom organisasjon, faglighet, etiske og juridiske hensyn og brukernes behov og ønsker.

Kursets innhold

Programmet består av seks tematisk organiserte moduler, og og tematiseringen av helse- og omsorgssektorens utfordringer binder temaene sammen på tvers av modulene.
Modul 1: Ledelse og samhandling i kunnskapsorganisasjoner
Modul 2: Strategisk forvaltning og utvikling av kompetanse
Modul 3: Organisasjonskultur og gruppedynamikk i helse- og omsorgstjenesten
Modul 4: Ledelse av innovasjon og endring
Modul 5: Ledelse og økonomi: Styring i offentlig forvaltning
Modul 6: Jus, internkontroll og etikk

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kurset sperrer mot MAN 3068/3069/3070/3071 Organisasjon og ledelse i kommunale helse – og sosialtjenester og MAN 3160/3161/3162/3163 Helseledelse.

Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Forkunnskapskrav

Generelt opptakskrav: 180 studiepoeng samt 4 års yrkeserfaring. Se forøvrig opptaksvilkår

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 51181
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
60Nei2 SemesterGruppe/Individuell ( 1 - 3) Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt. Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 51182
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Nei72 Time(r)Individuell Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt. Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:2 Semester
Kommentar: Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt. Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.
Eksamenskode: MAN 51181
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:72 Time(r)
Kommentar: Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt. Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.
Eksamenskode: MAN 51182
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Reduction description

Programmet  MAN 5118 sperrer 100% mot programmet MAN 3068/3069/3070/3071 Organisasjon og ledelse i kommunale helse – og sosialtjenester / BLU 3068/3069/3070/3071 Organisasjon og ledelse i kommunale helse – og sosialtjenester. Og tidligere versjon av MAN 5118, MAN 3160/3161/3162/3163 Helseledelse.

Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.