MAN 5118 Helseledelse

MAN 5118 Helseledelse

Kurskode: 
MAN 5118
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Thomas Hoholm
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
MAN 5119 - første semester
MAN 5120 - andre semester
Introduksjon

Programmet i helseledelse skal bidra til å utdanne handlekraftige og kompetente ledere for helse- og omsorgstjenestene, som kan håndtere sektorens omfattende behov for endring, utvikling og innovasjon. Gitt de økende utfordringene til ledelse i helse- og omsorgstjenester er det behov for lederutdanning med fokus på utvikling av handlingskompetanse. I dette studiet skal studentene utvikle kompetanse til å gjennomføre vanskelige prioriteringer i spenningsfeltene mellom fag, ressurser og politikk, og til å praktisere ledelse og styring slik at man når sine mål om kvalitet for brukerne og samtidig effektiv ressursutnyttelse.

Kunnskapsmål

Deltakerne skal tilegne seg forskningsbasert kunnskap om sentrale teorier og modeller for ledelse, organisering, endring og innovasjon, med særlig fokus på ledelse i helse- og omsorgstjenesten.

I tillegg skal deltakerne tilegne seg:
- kunnskap om sammenhengen mellom organisering og bruker-, relasjons- og resultat-orientert ledelse.
- kunnskap om analyseverktøy og metodikk for kompetansestyring.
- kunnskap om helse- og omsorgstjenestenes rammebetingelser, og hvordan disse påvirker utøvelse av ledelse.
- økt forståelse for samspillet mellom økonomistyring og arbeid med henholdsvis kvalitet, effektivitet, endring og innovasjon i helse- og omsorgstjenesten.

 

Ferdighetsmål

Deltakerne skal:
- lære seg å gjenkjenne ledelsesfaglige utfordringer og anvende relevante faglige perspektiver, modeller og verktøy til å identifisere, utvikle og utnytte sitt handlingsrom.
- utvikle evne til å drive fram utviklingsarbeid i egen virksomhet, herunder strategisk analyse, problemanalyse, målsetting og oppfølging, forankringsarbeid, prosjektledelse, ressursmobilisering og implementering.
- lære å tilrettelegge for læring og kompetanseutvikling i daglig praksis, herunder tilrettelegge prosesser for den enkelte medarbeider og for teamet som helhet.
- oppnå styrkede ferdigheter til motiverende og medskapende ledelse av kunnskapsarbeidere, herunder brukerorientering og tverrfaglig samarbeid.
- lære seg å motivere til samhandlingsorientert ledelse: evne til å kommunisere og mobilisere krefter på tvers av virksomheter, frivillige organisasjoner, pårørende og spesialisthelsetjenesten.

Holdningsmål

Deltakerne skal være i stand til å
- reflektere kritisk omkring egne ledelsesferdigheter; både styrker og utviklingspotensial.
- reflektere over hvordan verdibasert og relasjonsorientert ledelse kan bidra til motivasjon, trivsel og effektivitet.
- utfordre og stimulere et profesjonsbasert system med utgangspunkt i brukerorientering.
- drøfte og balansere forholdet mellom lojalitet og mandat på den ene siden, og handlingsrom og lokale utfordringer på den andre.
- reflektere over egen og medarbeideres ledelse i lys av forholdet mellom organisasjon, faglighet, etiske og juridiske hensyn og brukernes behov og ønsker.

Kursets innhold

Programmet består av seks tematisk organiserte moduler, og og tematiseringen av helse- og omsorgssektorens utfordringer binder temaene sammen på tvers av modulene.
Modul 1: Ledelse og samhandling i kunnskapsorganisasjoner
Modul 2: Organisasjonskultur og gruppedynamikk i helse- og omsorgstjenesten
Modul 3: Strategisk forvaltning og utvikling av kompetanse
Modul 4: Ledelse av innovasjon og endring
Modul 5: Ledelse og økonomi: Styring i offentlig forvaltning
Modul 6: Jus, internkontroll og etikk

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kurset sperrer mot MAN 3068/3069/3070/3071 Organisasjon og ledelse i kommunale helse – og sosialtjenester.

Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Forkunnskapskrav

Generelt opptakskrav: 180 studiepoeng samt 4 års yrkeserfaring. Se forøvrig opptaksvilkår

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 51181
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
60Nei2 SemesterGruppe/Individuell ( 1 - 3) Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 51182
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Nei72 Time(r)Individuell Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:2 Semester
Kommentar: Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.
Eksamenskode: MAN 51181
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:72 Time(r)
Kommentar: Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.
Eksamenskode: MAN 51182
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
KurskodeCredit reduction
MAN 3160/3161/3162/3163100
Credit reductions:
Kurskode:MAN 3160/3161/3162/3163
Credit reduction:100
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Kuvaas, Bård; Dysvik, Anders 2016 Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser: evidensbasert HRM 3. utg Fagbokforl Kapitlene 5, 6, 7 og 12 (65 sider). (s: 85-92, 93-120, 121-132, 213-222)
Lian, Olaug S. 2007 Når helse blir en vare: medikalisering og markedsorientering i helsetjenesten 2. utg Høyskoleforl Kap 1, 2 og 3 s. 11-69.
cop. 2011 Harvard Business Review on fixing health care from inside & out Harvard Business School Press Kap 1, 3, 4, 8 og 10, ss 1-22, 29-90, 161-178, 203-220
Arntzen, Elisabeth 2014 Ledelse og kvalitet i helsetjenesten: arbeidsglede og orden i eget hus Gyldendal akademisk
Arnulf, Jan Ketil cop. 2012 Hva er ledelse Universitetsforl
Busch, Tor; Johnsen, Erik; Vanebo, Jan Ole cop. 2009 Økonomistyring i det offentlige 4. utg Universitetsforl
Carlsen, Arne; Clegg, Stewart; Gjersvik, Reidar; Idea Work 2013 Idea work: om profesjonell kreativitet 2. rettet oppl. [i.e. ny utg.] Cappelen Damm akademisk Utvalgte kapitler
Christensen, Clayton M. 2009 The Innovator's prescription: a disruptive solution for health care McGraw Hill Kap. 1 ,4 ,5 og 7, ss 1-36, 111-182, 221-260
Grant, Adam; Gjerde, Anette cop. 2014 Gi og ta: hvordan lykkes gjennom å hjelpe andre Cappelen Damm Kap 1, 4, 5 og 6, ca. 100 sider. (s: 11-38, 110-143, 144-174, 175-207)
Molven, Olav 2015 Helse og jus 8. utg Gyldendal juridisk
Newell, Sue 2009 Managing knowledge work and innovation 2nd ed Palgrave Macmillan Kap. 8, 9, 10. (s: 164-181, 182-228, 229-252)
Kvalnes, Øyvind cop. 2012 Etikk og samfunnsansvar Universitetsforl
2015 Perspektiver på ledelse 4. utg Gyldendal akademisk Kap 3, 4, 5, 8, 10, 13 og 15.
Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
Hatch, Mary Jo; Thorbjørnsen, Kari Marie cop. 2001 Organisasjonsteori: moderne, symbolske og postmoderne perspektiver Organisasjonsteori: moderne, symbolske og postmoderne perspektiver Abstrakt forl Kapittel 7 s. 225-261.
Øgård, M. Fra New Public Management til New Public Governance Fra New Public Management til New Public Governance Kap. 5 . 93-110.
La Rocca, A.; Hvidsten, A.; Hoholm, T. Making innovations work locally: The role of Creativity in introducing innovations across multiple users and organizations in healthcare Making innovations work locally: The role of Creativity in introducing innovations across multiple users and organizations in healthcare (s: 258-269).
Haug, A. V. Innovasjonsteori og framveksten av digital forvaltning - hvorfor noen kommuner går foran og andre kommuner etter Innovasjonsteori og framveksten av digital forvaltning - hvorfor noen kommuner går foran og andre kommuner etter Kap. 8 s. 153-176.
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Andersen, Svein S. 2010 Stor suksess gjennom små, intelligente feil
Dutton, Jane 2003 Fostering High-Quality Connections
Grant, Adam M. 2011 How customers can rally your troops
Lai, Linda 2011 Kompetansemobilisering og egenmotivasjon
Cannon, Mark D.; Edmondson, Amy C. 2005 Failing to Learn and Learning to Fail (Intelligently)
Greenwood, Davydd J.; Whyte, William Foote; Harkavy, Ira 1993 Participatory action research as a process and as a goal
May, Carl 2006 A rational model for assessing and evaluating complex interventions in health care
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Hoholm, Thomas 2015 Innovasjon og innovasjonsledelse i kommuner, en innføring Upublisert notat
Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Sims, Peter 2012 Little Bets: How breakthrough ideas emerge from small discoveries Random House Business
Amabile, Teresa; Kramer, Steven cop. 2011 The progress principle: using small wins to ignite joy, engagement, and creativity at work Harvard Business Review Press
Frich, Jan; Botten, Grete cop. 2014 Helsetjenestens nye logikk Akademika
Collins, Jim; Hansen, Morten T. cop. 2011 Great by choice: uncertainty, chaos, and luck? - why some thrive despite them all Harper Business 178 s
Cooper, Colin 2010 Individual differences and personality 3rd ed Hodder Education
Dutton, Jane E. cop. 2003 Energize your workplace: how to create and sustain high-quality connections at work Jossey-Bass
Kvalnes, Øyvind cop. 2008 Se gorillaen!: etikk i arbeid 2. utg Universitetsforl
Kvalnes, Øyvind cop. 2010 Det feilbarlige menneske: risiko og læring i arbeidslivet Universitetsforl
Melberg, Hans Olav; Kjekshus, Lars Erik cop. 2012 Fremtidens Helse-Norge Fagbokforl
Mol, Annemarie 2008 The logic of care: health and the problem of patient choice Routledge
Alexander, Damon cop. 2013 Handbook of innovation in public services Edward Elgar
2013 Innovative kommuner Cappelen Damm akademisk
Vrangbæk, Karsten; Rommetvedt, Hilmar; Stigen, Inger Marie; Opedal, Ståle Harald cop. 2014 Hvordan har vi det i dag, da?: flernivåstyring og samhandling i dansk og norsk helsepolitikk Fagbokforl
cop. 2014 Velferdens organisering Universitetsforl
Berg, Ole cop. 2013 Reformer i norsk helsevesen: veier videre Akademika forl
Yukl, Gary A. cop. 2013 Leadership in organizations 8th ed., Global ed Pearson
cop. 2014 Det Kommunale laboratorium: teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering 3. utg Fagbokforl Kap 11.
Bang, Henning 2011 Organisasjonskultur 4. utg Universitetsforl
Brinkmann, Svend; Kvale, Steinar cop. 2015 InterViews: learning the craft of qualitative research interviewing 3rd ed Sage
Lai, Linda 2013 Strategisk kompetanseledelse 3. utg Fagbokforl
Tjora, Aksel Hagen 2017 Kvalitative forskningsmetoder i praksis 3. utg Gyldendal akademisk
Coghlan, David; Brannick, Teresa 2014 Doing action research in your own organization 4th ed Sage
Filstad, Cathrine 2016 Organisasjonslæring: - fra kunnskap til kompetanse 2. utg Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke
Greenwood, Davydd James; Levin, Morten 2006 Introduction to Action Research: Social Research for Social Change 2nd ed SAGE Publications
Sjøvold, Endre cop. 2014 Resultater gjennom team Universitetsforl
Melby, Line; Tjora, Aksel Hagen 2013 Samhandling for helse Gyldendal akademisk
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Andersen, Svein S.; Sæther, Øyvind 2008 Kompetansemobilisering for prestasjonsutvikling
Bang, Henning 2013 Organisasjonskultur: En begrepsavklaring
Edmondson, Amy C. 2003 Speaking Up in the Operating Room: How Team Leaders Promote Learning in Interdisciplinary Action Teams
Brunsson, Nils 1990 Deciding for responsibility and legitimation: Alternative interpretations of organizational decision-making
Byrkjeflot, Haldor; Neby, Simon 2008 The end of the decentralised model of healthcare governance?
Feldman, Martha S.; March, James G. 1981 Information in Organizations as Signal and Symbol
Mork, B. E.; Hoholm, T.; Ellingsen, G.; Edwin, B.; Aanestad, M. 2010 Challenging expertise: On power relations within and across communities of practice in medical innovation
Nicolini, Davide 2006 The work to make telemedicine work: A social and articulative view
Tucker, Anita L.; Edmondson, Amy C. 2003 Why Hospitals Don't Learn from Failures: Organizational and psychological dynamics that inhibit system change
Vince, R. 2002 Organizing Reflection
Weick, Karl E.; Sutcliffe, Kathleen M. 2003 Hospitals as Cultures of Entrapment: a re-analysis of the Bristol Royal Infirmary
Wenger, E. 2000 Communities of Practice and Social Learning Systems
Simpson, P.; French, R.; Vince, R. 2000 The Upside of the Downside: How Utilizing Defensive Dynamics can Support Learning in Groups

No importance set

No type set
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote

Notes to students:

Utvalgte lov- og forskriftstekster fra Lovdata, dommer, forvaltningsavgjørelser og proposisjoner