MAN 5106 Consulting

MAN 5106 Consulting

Kurskode: 
MAN 5106
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Steinar Bjartveit
Tor Bang
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
MAN 5107 - 1. semester
MAN 5108 - 2. semester
Introduksjon

Dette programmet utvikler deltakernes evner til å opptre som profesjonelle rådgivere – fremskaffe informasjon, vurdere og vise skjønn, samt initiere nye ideer, meninger og synsvinkler. Consulting er et av de få programmene i Nord-Europa som tilbyr studiepoenggivende kompetanse for konsulentvirksomhet.

Kunnskapsmål
 • ha kjennskap til ulike modeller for konsultasjonsprosessen
 • ha kjennskap til de vitenskapsteoretiske modellene hypotetisk-deduktiv metode og hermeneutisk analyse og deres aktualitet i konsulenters arbeid
 • ha kjennskap til fundamentale og alternative teoretiske perspektiver fra samfunnsvitenskap og filosofi som gir ulike føringer for analyse og intervensjoner i konsultasjon
 • ha kjennskap til eksistensialistiske perspektiver og pragmatiske kommunikasjonsmodeller for konsultasjon/coaching av enkeltmennesket/ledere
 • ha kjennskap til perspektiver for enhet (sosial identitetsteori og sosialkonstruktivisme) og diversitet (kompleksitetsteori og maktteori) som dialektiske motsatser

 

Ferdighetsmål
 • kunne tilpasse intervensjoner i konsultasjon ut fra prosessuelle aspekter i konsultasjonen
 • kunne kritisk vurdere vitenskapelig holdbarhet av konsulenters verktøy og ledelses-/organisasjonsmodeller
 • kunne analysere aktuelle oppdrag/saker ut fra hermeneutisk analyse
 • kunne kritisk anvende og kontrastere alternative teoretiske perspektiver mhp analyse og intervensjoner i konkrete oppdrag
 • kunne gjennomføre en coachingsamtale med ledere
 • kunne balansere mellom tiltak for å fremme sosial identitet og samtidig opprettholde komplekse nok strukturer for utvikling og nyskapning
Holdningsmål
 • bevisstgjøre konsulentens etiske ansvar for sine intervensjoner i lys av konsulentrollen som en hjelperrolle
 • fremme metodisk, og med det også etisk, bevissthet om hvilke verktøy og teoretiske modeller som holder mål i konsultasjon, og derved bevisstgjøre om motetrender og pseudovitenskap innenfor konsultasjon
 • kjenne sine muligheter og begrensninger mhp kompetanse innenfor rådgivning
Kursets innhold

1. samling - Konsultasjon; basiselementer
2. samling - Diagnoser og metoder
3. samling - Intervensjonsstrategier
4. samling - Coaching: konsulent/klient – relasjonen som en terapeutisk relasjon
5. samling - Consulting i et internasjonalt perspektiv / Samlingen gjennomføres i Venezia

Læreprosess og tidsbruk

Programmet gjennomføres med fem samlinger over to semestere, totalt ca. 150 timer.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til 4 timer pr. oppgave.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

1. Samling - Konsultasjon; basiselementer
Delmål

Samlingen skal gi en grunnleggende innføring i konsulentvirksomhetensulike aspekter. Den første samlingen er basert på en simuleringsøvelse hvor konsulentfirma opprettes og utfører oppdrag.

Emneoversikt
Konsultasjon som virksomhet
Konsulentroller
Konsulentmodeller
Skjulte agenda og forfektede bestillinger
Integritet som konsulent
Konsulentteam - individ vs. kollektiv
Strategiske analyser og strategiske verktøy
Aktuelle tema og utfordringer for konsulentbransjen

2. Samling – Diagnoser og metoder
Delmål

Samlingen gir en grundig forståelse av de vitenskapelige metoder og modeller som ligger til grunn for konsulentens analytiske arbeid. Konsulentfirma vil presentere egne modeller og deres syn på metodikk i så måte. Prosjektoppgaven defineres i denne samlingen.

Emneoversikt
Den vitenskapelige metode: bakgrunn og absolutte krav
Kvantitative og kvalitative metoder i undersøkelser
Diagnostiske metoder
Psykologiske tester
Hermeneutisk metode analyse
Metodiske krav til konsulentens verktøy
Placebo-effekter og overtro

3. Samling - Intervensjonsstrategier
Delmål

Samlingen skal gi en dypere forståelse for de ulike intervensjonsformene intervensjonsformer som man disponerer over som konsulent, samt underbygger det strategiske perspektivet i valget av intervensjonsformer. Samlingen vil sette dette opp mot de ulike styringsformer i organisasjoner.

Emneoversikt
Epistemologi og konstruktivisme
Maktspill og korridorpolitikk
Systemteori og kaosteori
Visjon og verdistyring
Etikk og konsulentvirksomhet

4. Samling - Coaching: konsulent/klient – relasjonen som en terapeutisk relasjon
Delmål

Samlingen gir forståelse for den mellommenneskelige relasjonen som oppstår i konsulentarbeidet coaching - dens muligheter og begrensninger. Synspunkter og metoder fra terapeutiske modeller vil belyse dette området.

Emneoversikt
Personlige forutsetninger for ulike konsulentroller
Coaching som en egen konsulentform
Kommunikasjonens pragmatiske aspekt
Psykoterapeutiske metoder og modeller
Konflikter Konfrontasjoner og konfliktløsninger
Coachen som en katalysator for klientens vekst og forandring
Problemer som går utover konsulentens kompetanseområde

5. Samling – Studietur til Venezia, Italia

Delmål
Samlingen skal gi internasjonal erfaring med hensyn til metoder og teoretiske perspektiver. Vi vil gå i dybden på teoretiske, historiske og filosofiske perspektiv i kurset og søke lærdom i renessansens Venezia og byens syn på ledelse, kreativitet og resultatoppnåelse. Ingen organisasjon eller stat har hatt slik suksess med å skape et handelsimperium som varte i 1000 år. Spesielt dyktige var de i å bygge et samhold og en sosial identitet som bar byen fremover. I sin egen tid ble de benchmarket av alle stater som prøvde å avkode byens hemmeligheter. I denne samlingen vil vi da også videreføre og spesialisere oss på enkelte av de viktigste teoretiske perspektivene som Consulting inneholder.

Målet er å integrere internasjonale og historiske erfaringer mot deltakernes praktiske hverdag. Deltakerne forventes å kombinere teori og erfaringer fra tidligere samlinger med nye og vanskeligere problemområder.

Annen informasjon:

Utviklet emneoversikt
Nyere tenkning innenfor organisasjonsteori og -psykologi. Kaosteori, systemteori og kommunikasjonsteori
Grunnleggende innføring i den vitenskapelige metode og grunnleggende og utradisjonell innføring i hermeneutikk som aktuell metode for konsultasjon
Innsikt,kunnskaper og ferdigheter i ulike intervensjonsformer, som maktspill og verdistyring
Grunnleggende innsikt i coaching og relasjonen mellom konsulent og klient – muligheter og begrensninger. Folus på kommunikative, empatiske og løsningsfremmende ferdigheter
Syn på kulturelle perspektiver belyst gjennom consulting i ulike kulturer.
Metoder og tilnærminger i internasjonal konsulentvirksomhet.

Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Forkunnskapskrav

.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 51061
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
60Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 51062
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Nei72 Time(r)Individuell Individuell 72 timers hjemmeeksamen, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskode:MAN 51061
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:Individuell 72 timers hjemmeeksamen, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamenskode:MAN 51062
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Alvesson, Mats; Sköldberg, Kaj 2008 Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod 2. uppl Studentlitteratur  
Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas 1967 The social construction of reality: a treatise in the sociology of knowledge   Penguin  
Biggs, David cop. 2010 Management consulting: a guide for students   South-Western Cengage Learning  
Roos, Göran; Peretz, Adrian; Bjartveit, Steinar cop. 2005 Scandinavian perspectives on management consulting   Cappelen akademisk forl  
Dante Alighieri 1993 Den guddommelige komedien   Gyldendal "Helvetet" er også tilgjengelig via Magnus Ullelands oversettelse av "Den guddommelege komedie".
Eriksen, Trond Berg 2000 Reisen gjennom helvete: Dantes inferno 2. utg Universitetsforl  
Flaherty, James 2010 Coaching: evoking excellence in others 3rd ed Elsevier/Butterworth-Heinemann  
Goethe, Johann Wolfgang von; Bjerke, André 2002 Faust: en tragedie   Aschehoug  
Grenness, Tor 2012 Hvordan kan du vite om noe er sant?: veiviser i forsknings- og utredningsarbeid for studenter, ledere, konsulenter og journalister 2. utg Cappelen Damm akademisk  
Haslam, S. Alexander 2004 Psychology in organizations: the social identity approach 2nd ed Sage  
Kierkegaard, Søren; Næss, Arne 1994 Avsluttende uvitenskaplig etterskrift til "De philosophiske smuler": (i utvalg) Nyutgivelse Pax  
Machiavelli, Niccolò; Bingen, Jon cop. 2003 Fyrsten   Cappelen akademisk forl  
Stigen, Anfinn; Plato 1989 Gorgias 3. utg Samlaget  
Shakespeare, William; Bystad, Erik 2008 Othello   Oktober  
Watzlawick, Paul; Jackson, Don D.; Bavelas, Janet Beavin c1967 Pragmatics of human communication: a study of interactional patterns, pathologies, and paradoxes   Norton  
Stacey, Ralph D. cop. 2016 Strategic management and organisational dynamics: the challenge of complexity to ways of thinking about organisations 7th ed Pearson