MAN 5069 Samspill og ledelse; anvendt organisasjonspsykologi

MAN 5069 Samspill og ledelse; anvendt organisasjonspsykologi

Kurskode: 
MAN 5069
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Hallvard Føllesdal
Kathrine Johannesen
Kursnavn på engelsk: 
Teamwork and Leadership; Applied Organizational Psychology
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive Master of Management
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
MAN 5070 - 1. semester
MAN 5071 - 2. semester
Introduksjon

Norge har lenge hatt ry på seg som et foregangsland innen organisasjonspsykologi. Lederprogrammet Samspill og ledelse; anvendt organisasjonspsykologi bygger på norsk og internasjonal forskning og erfaring. Programmet gir praktisk nyttig kunnskap for individ og bedrift om kommunikasjon og samspill mellom større grupper, mindre grupper og individer i sosiale systemer.

Programmet tilbyr vitenskapelig dokumentert kunnskap om samspill og ledelse hentet fra bl a gruppepsykologi, personlighets- og organisasjonspsykologi. Gjennom programmet skal deltakerne lære å anvende sine kunnskaper i å planlegge og hjelpe til med å utvikle egen og andres ledelseskompetanse og relasjonskunnskap. Det vil bli lagt vekt på å bruke kvantitative og kvalitative metoder så som case og intervju.

Samspillkompetanse er en nøkkelferdighet i dagens prestasjonsorienterte arbeidsliv og kunnskapsbedrifter, en kompetanse alle organisasjoner har bruk for. Gjennom teori, oppgaveløsninger og egne erfaringer blir du personlig utfordret til å lære om de menneskelige sider ved organisasjonen og hvordan dette innvirker på utøvelsen av lederskap, beslutninger og arbeidsprestasjoner. Etter programmet vil du ha anvendbar psykologisk kunnskap til bruk i bedrifter og organisasjoner der endring skjer stadig raskere. Du vil få rikelig mulighet til å reflektere over egne erfaringer, anvende og forbedre din samspillkompetanse.

Det overordnede mål for programmet er å formidle en helhetlig forståelse av hvilke krefter i det menneskelige samspillet som ligger til grunn for trivsel, produktivitet og fornying. I en kontinuerlig prosess formidler programmet en fagpsykologisk viten som også gir den enkelte deltaker en unik mulighet for personlig utvikling

Kunnskapsmål
 • Kjenne til grunnleggende problemstillinger innen ulike deler av psykologien, eksempelvis organisasjonspsykologi, kognitiv psykologi, personlighetspsykologi, sosialpsykologi
 • Ha kjennskap til og kunne anvende sentrale psykologiske fagbegrep, også i skriftlig arbeid
 • Kjenne til sentral organisasjonspsykologisk forskning og teori av relevans for samspill og ledelse
 • Ha en grunnleggende innsikt i psykologisk teori av relevans for gruppeledelse og relasjonshåndtering
 • Innsikt i kvantitativ og kvalitativ psykologisk metode
Ferdighetsmål
 • Være i stand til å anvende organisasjonspsykologisk kunnskap og erfaring på egen arbeidsplass
 • Kunne forbedre lederferdigheter i samspill
 • Flytte fokus fra mål til prosess og fra egen person til organisasjon
 • Lære å jobbe mer effektivt som leder, eksempelvis hvordan drive prestasjoner i en gruppe, ta beslutninger, håndtere konflikter/skape samarbeid/ fremme trivsel
 • Økt psykologisk kunnskap som eksempelvis er relevant for salgssituasjoner, gjennomføringer av prosjekter, oppfølging av kunder
Holdningsmål
 • Følelse av økt personlig styrke
 • Oppdagelse av nye muligheter
 • Økt nærhet i mellommenneskelige relasjoner
 • Større verdsetting av liv og arbeid
Kursets innhold
 • Gruppepsykologi: Ledelse og samspill i og mellom team
 • Refleksjonsteam: Roller og gruppeprosesser
 • Organisasjonsutvikling: Innovasjons- og overlevelsesstrategier
 • Personlighet og ledelse: Selvinnsikt og utvikling av andre
 • Kollegaveiledning: Anvendelse av psykologisk kompetanse
Læreprosess og tidsbruk

Programmet gjennomføres med fem samlinger over to semestere, totalt ca. 150 timer.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til 4 timer pr. oppgave.

Hver samling er lagt opp som en sekvens med nøye integrerte forelesninger og øvelser. Mesteparten av arbeidet vil skje i små grupper, men også i større grupper. I disse gruppene vil det utvikles arbeidsmåter som du vil kjenne igjen fra eget arbeid. Gjennom å knytte disse erfaringene sammen med andre deltakeres erfaringer, forskningslitteratur, forelesninger, vil du få mulighet til å finne fram til anvendbar organisasjonspsykologisk kunnskap til bruk i egen organisasjon. Programmet setter i gang en læringsprosess som fortsetter også etter at programmet er slutt. 

Det kreves deltakelse i minimum 75% av samlingene (tilsvarende 15 dager) i tillegg til fullført og bestått eksamen for å få utstedt kursbevis. Krav om 75% oppmøte gjelder ikke for kontinuasjonsstudenter som tidligere har oppfylt dette kravet.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

1. Samling - Gruppepsykologi: Ledelse og samspill i og mellom team
Delmål
Hva som motiverer og demotiverer teammedlemmer betyr mye for teamets suksess. Derfor er gruppepsykologi et naturlig studieområde for den som er opptatt av resultater. Denne samlingen formidler klassiske strukturerte øvelser og psykologisk teori om grupper og gir nødvendig grunnlag for å forstå de tema som skal tas opp på senere samlinger. Studentene vil erfare og få vitenskapelig dokumentert kunnskap om relasjoner i og mellom arbeidsgrupper.

Emneoversikt
Teamutvikling
Ledelse og kommunikasjon
Erfaringslæring
Konkurranse og samarbeid
Trygghet + angst = prestasjon
Relasjoner til eksterne konsulenter
Relasjoner til ledere og medarbeidere
Gruppeidentitet
Det ubevisste i grupper
Endring av gruppekultur
Trening i deltakende observasjon

2. Samling - Refleksjonsteam: Roller og gruppefantasier
Delmål
Hvordan gruppen konstruerer sin virkelighet har betydning for hvordan den lykkes med sine interne og eksterne relasjoner. Samlingen gir nytt perspektiv på erfaringene fra 1. samling. Den enkelte deltaker vil få mulighet til å studere egen og andres gruppeatferd og relasjonskompetanse i lys av klassisk og nyere psykologiske forskningsresultater og teori .

Emneoversikt
Hva kjennetegner det vinnende team?
Teamdiagnostikk
Overflateroller, samspillroller og kjerneroller
Konflikt og konflikthåndtering
Makt, autoritet og lydighet
Rolledifferensiering i grupper
Konstruktive og destruktive krefter i grupper
Arketypiske roller og dyprollefantasier

3. Samling - Organisasjonsutvikling: Innovasjons- og overlevelsestrategier
Delmål
Det er ikke alltid de beste som vinner. Fantasier og følelser har betydning for bedriftens økonomiske resultat. Relasjonskompetanse og inntrykkspåvirkning, både individuelt og mellom organisasjoner, blir en viktig overlevelsesfaktor. Denne samlingen dreier seg om psykologiske faktorer i oppstart, utvikling, markedsføring og opprettholdelse av kunnskapsbedrifter. Studentene vil få dokumentert vitenskapelig innsikt i innovasjonsprosessens psykologi, relasjoner mellom konkurrerende bedrifter, og krav og konsekvenser for den enkelte medarbeider.

Emneoversikt
Forberedelse til prosjektoppgave
Påvirkning og innflytelse
Oppbygging av kompetanse og tillit
Ressursutnyttelse og overtallighet
Prosjektorganisasjonens psykologi
Psykologisk kapital
Emosjoners betydning
Ledelse av nyetablerte team
Salg og innsalg: Konkurranse som "vinn eller forsvinn"
Relasjonsbygging
Krise og nye muligheter

4. Samling - Personlighet og ledelse: Selvinnsikt og utvikling av andre
Delmål
Å kjenne seg selv er en kongstanke ved ledelse. I tillegg er emosjonell kompetanse blitt en viktig del av lederrollen. På denne samlingen vil studentene gjennom arbeid i små grupper få økt selvinnsikt. Studentene vil ved hjelp av vitenskapelig dokumenterte psykologiske metoder og praktiske oppgaver bli utfordret til å videreutvikle egen og andres evne til mentalisering og emosjonell intelligens. Sammen med kunnskaper fra moderne personlighetspsykologi vil det bli gitt praktisk trening i personfokusert kommunikasjon, relasjonsledelse og menneskelig ressursutvikling.

Emneoversikt
Leder som hjelper
Personlighetstyper og trekk
Personlighetsendring
Selvbilde og sosial identitet
Åpenhet som endringsfaktor
Emosjonell intelligens
Livsfeller og barndommens innflytelse
Empati, ekthet, aksept og forståelse av andre

5. Samling - Kollegaveiledning: Anvendelse av psykologisk kompetanse
Delmål
Læringen skal ikke være bare for skolen, men for livet. Samlingen gir et nytt blikk på tidligere samlinger og gir deltakerne trening i å anvende det som er lært på programmet til å løse lederoppgaver og utvikle nye muligheter. Anvendelse av erfaringsbasert psykologisk kunnskap, dialogisk kommunikasjon og relasjonskompetanse.

Emneoversikt
Løsningsfokusert veiledning
Kollegacoaching og sokratisk dialog
Selvrefleksjon og personpersepsjon
Førsteinntrykk og "impression management"
Reflekterende team
Kompetanse og inkompetanse som leder og medarbeider

Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 50691
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
Individuell 72 timers hjemmeeksamen teller 40% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 50692
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.