MAN 5042 Anvendt økonomi og ledelse

MAN 5042 Anvendt økonomi og ledelse

Kurskode: 
MAN 5042
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Anders Tveit
Emanuel Blattner
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Undervisningstermin(er): 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs: 
MAN 5043 - 1. semester
MAN 5044 - 2. semester
Introduksjon: 

Hvordan tenker ledere i privat og offentlig sektor? Hva slags prinsipper går de etter når de tar sine beslutninger? Hva gjør de som lykkes og hvordan kan vi kvalitetssikre beslutninger over tid? Som samfunnsdeltakere ser vi daglig resultater i form av endringer i priser, renter og valutakurser.

Dette programmet skal gi deltakerne dypere innsikt i hvordan økonomien i et samfunn fungerer, og hvilken betydning økonomisk historiske hendelser har for lederbeslutninger i dag. Konjunkturbevegelser, samspillet mellom finansmarkedene, penge- og finanspolitiske tiltak samt økonomisk historiske utviklingstrekk, vil stå sentralt.

Tidligere studenter har brukt ord som lærerikt, morsomt, engasjerende og interessant for å beskrive programmet. Grunnen er at vi har plukket ut nyttige, anvendbare kunnskaper innen fagfeltene samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi og økonomisk historie. Disse presenteres i et pedagogisk opplegg som gjør at du som deltaker utnytter dine erfaringer, opplever et godt læringsmiljø og gjennom det føler mestring og læring.

Læringsmål: 

Etter gjennomført program skal du ha opparbeidet deg kunnskap om hvordan økonomiske forhold og økonomisk politikk gir oss resultat vi daglig observerer. Du skal også vite hvordan du kan holde deg oppdatert innen fagområdene.

 

Ferdighetsmål: 

Etter gjennomført program skal du kunne tolke økonomiske forhold i samfunnet og integrere disse i dine lederbeslutninger. Du skal også kunne kommunisere samfunnsøkonomisk informasjon og diskutere betydning og konsekvenser for egen organisasjon.
 

Holdningsmål: 

Etter gjennomført program skal du kunne analysere en sak fra forskjellige synsvinkler og kunne vise hvordan strategisk tenkning gir oss resultat vi daglig observerer.

Kursets innhold: 

1. og 2. samling: Makroøkonomi
3. samling: Økonomisk historie
4. samling: Mikroøkonomi
5. samling: Bedriftsøkonomi
6. samling: Anvendt økonomi og ledelse

Læreprosess og tidsbruk: 

Programmet gjennomføres med seks samlinger over to semestere, totalt ca. 150 timer.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til 4 timer pr. oppgave.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 3 timers skoleeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.

Dataverktøy: 
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner: 

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

TypeVektingTilsynDurationHjelpemidlerGruppering (størrelse)Kommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 50421
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
60No invigilation2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 50422
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Invigilation3 Time(r)
  • Enkel kalkulator
Individuell Individuell 3 timers skriftlig eksamen, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:No invigilation
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Hjelpemidler:
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskode:MAN 50421
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Invigilation
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
  • Enkel kalkulator
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:Individuell 3 timers skriftlig eksamen, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamenskode:MAN 50422
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100