MAN 5018 Teamledelse

MAN 5018 Teamledelse

Kurskode: 
MAN 5018
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Donatella De Paoli
Trond Kjærstad
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Semester: 
2019 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
MAN 5019 - 1. semester
MAN 5020 - 2. semester
Introduksjon

Programmet Teamledelse handler om hvordan du oppnår resultater med team som arbeidsform og ledelsestilnærming. Team betyr å arbeide flatere, tverrfaglig, mer fleksibelt, resultatorientert og involverende. Team betyr å jobbe gjennom andre med andre. Team betyr også muligheten til å realisere seg ved å lære og samarbeide i samspill med andre. I et digitalisert og kunnskapsbasert arbeidsliv har team fått en fornyet oppmerksomhet fordi det er arbeidsformen som egner seg best. Prestasjoner, kunnskapsledelse, kreativitet og innovasjon, beslutninger og prosesser er basis for programmet. Vi henvender oss til deltagere og ledere av team fra ulike bransjer og organisasjoner, der team brukes som organiseringsprinsipp for kundeorientering, som utvikling av prosjekt, som middel til endring og innovasjon, som forbedring av arbeidsmiljø eller utvikling av kunnskapsbaserte miljøer mm.
I dette programmet vil du lære om hva som skaper gode prestasjoner i team og hvordan mennesker ledes i ulike typer team prosesser. Vi baserer oss på den etablerte forskningen om arbeidsgrupper og -team, men fornyer perspektivene ved impulser fra psykologi, nyere ledelsesteorier, humanistiske fag og kunst.
Du vil lære teorier for teamorganisering, teamprestasjoner og prosesser og måter å håndtere og lede ulike prosesser i team. Kurset har fem hovedtema, som utgangspunkt for hver samling.

Kunnskapsmål
 • Kunnskap om og evne til å identifisere ulike former for team
 • Kunnskap om grunnleggende gruppe- og teamteori
 • Kunnskap om team situasjoner og den hensiktmessige bruken av team kompetanse
 • Kunnskap om team prestasjoner og hvordan forbedre dem
 • Kunnskap om forskningsbasert teamkunnskap til å lede ulike former for team
 • Kunnskap om å fortolke praktiske teamproblemstillinger gjennom cases fra samtid, historie og kulturelle uttrykk

 

Ferdighetsmål
 • Gjennomføre prestasjonsforbedringer i team
 • Forbedre samarbeidsevner i team
 • Videreutvikle og lede eget team med hensiktsmessige verktøy og tilnærminger
   
Holdningsmål
 • Ha et helhetsperspektiv på hvordan teamteori henger sammen med andre deler av organisasjonsteori
 • Ha en økt forståelse av kompleksiteten i mellommenneskelig samhandling
 • Ta ansvar for egen atferd som teammedlem og i utøvelse av teamledelse
Kursets innhold

1. samling - Prestasjoner i team
2. samling - Ledelse av kunnskapsteam i en digital tid
3. samling - Kreativitet i team - Studie tur til Barcelona
4. samling - Leder- og beslutningsteam
5. samling - Prosesser i team

Læreprosess og tidsbruk

Programmet gjennomføres med fem samlinger over to semestere, totalt ca. 150 timer.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til 4 timer pr. oppgave.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

1. samling - Prestasjoner i team
Delmål
Samlingen presenterer sentrale teorier og problemstillinger innenfor teamorganisering og - utvikling, samt gir en grunnleggende forståelse av hva som er grunnlaget for teamprestasjoner og intervensjoner for å bedre disse.

Emneoversikt
team som arbeidsform, arbeidsgrupper vs. team
team fra et organisasjonsperspektiv
teamklassifikasjon / teamet i lys av organisatorisk praksis og lederskapsutøvelse
teamprestasjoner og synergier
forskjellighet i teamet - teamroller
teamledelse i forhold til tradisjonell lederrolle
status på teamforskning og vanlige ”teamverktøy”
intervensjonsstrategier for optimalisering av teamets arbeid

2. samling - Ledelse av kunnskapsteam i en digital tid
Delmål
Samlingen vil gi en oversikt av relevante teorier og perspektiver på teamledelse av høykompetente medarbeidere, samt ledelse av disse i en digital tid. Samlingen vil fokusere på utfordringer og tilsvarende lederperspektiver som bør anvendes.

Emneoversikt
teamarbeid i profesjonelle organisasjoner og typer kunnskapsteam
ledelse av team i en digital tid -virtuelle team mm
profesjonalisering, kollektivisme vs. individualisme
skyggen - personlig destruktivitet i teamarbeid
kunnskapsledelse: selvledelse, samledelse og primadonnaledelse
læring i team
konflikt og konfliktledelse
verktøy for teamutvikling

3. samling - Kreativitet i team
Delmål

Samlingen gir forståelse for hvordan kreativitet, nyskapning og innovasjon kan utvikles i team. Kommunikasjon påvirker teamets felles forståelse og forestillingsverden. Vi vil være opptatt av kommunikasjon og hvilke prosesser, omgivelser, improvisasjoner, teknikker og metaforer som stimulerer kreativitet i team. Denne samlingen vil bli holdt i Barcelona- en by kjent for entreprenørskap og kreativitet.

Emneoversikt
kreativitet og innovasjon i team
prosesser som hemmer og fremmer kreativitet
hverdagskreativitet
bruk av metaforer i kreative prosesser
kunst og estetikk i kreative prosesser
stedets betydning som inspirasjon til kreativitet

4. samling - Ledergrupper- og beslutningsteam
Delmål

Formålet med denne samlingen er å gi deltagerne innsikt om utfordringene som leder- og beslutningsteam står ovenfor, samt å gi deltagerne kompetanse til å forbedre beslutningstagning i egne team eller lederteam, samt å coache slike team.

Emneoversikt
lederteamet, et reelt team eller et pseudo-team?
beslutninger og beslutningsprosesser i team
problemstillinger som krever teamarbeid i ledergrupper
sammensetning av leder- og beslutningsteam
lojalitetsstrid og tillitsbrudd i ledergrupper
konflikter i ledergrupper

5. samling: Prosesser i team

Delmål:
Samlingen skal gi en dypere forståelse av den interne dynamikken i team, og den sentrale betydningen dette har for teamprestasjoner. Vi utforsker paradokset som oppstår i ekte teamarbeid, hvor gjensidig avhengighet både er en forutsetning for å lykkes og en av de viktigste betingelsene for konflikt og manglende tillit.

Emneoversikt:

betydningen av fokusert kommunikasjon
utnyttelse av gruppens mangfold
tillitens betydning i team
konflikt og konfliktledelse
kontinuerlig teamlæring

 

Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 50181
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
60Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 50182
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Nei72 Time(r)Individuell Individuell 72 timers hjemmeeksamen, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskode:MAN 50181
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:Individuell 72 timers hjemmeeksamen, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamenskode:MAN 50182
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Bang, Henning; Midelfart, Thomas Nesset 2012 Effektive ledergrupper Gyldendal akademisk Del 1-4
Bauman, Zygmunt; Thorbjørnsen, Kari Marie cop. 2000 Savnet fellesskap Cappelen akademisk forl Sidene 33-95 + etterordet 192-216
Campbell, Joseph 2008 The hero with a thousand faces 3rd ed New World Library Del 1, kap.1, 2 og 4
Hein, Helle Hedegaard c2013 Primadonnaledelse: når arbejdet er et kald Gyldendal Business
Katzenbach, Jon R.; Smith, Douglas K. c1993 The wisdom of teams: creating the high-performance organization Harvard Business School Press Prolog, kap 1,3,5,6,8
Shakespeare, William; Hagerup, Inger 2002 Kong Richard III's liv og død Aschehoug
Thompson, Leigh L. cop. 2015 Making the team: a guide for managers 5th ed., Global ed Pearson kap 1,2,4,5,6,7,8,9,11
Zweig, Connie; Wolf, Steve cop. 1997 Romancing the shadow: a guide to soul work for a vital, authentic life Ballantine Books Introduksjon, kap. 1, 7-9
Wheelan, Susan A. cop. 2016 Creating effective teams: a guide for members and leaders 5th ed Sage
Sunstein, Cass R.; Hastie, Reid 2015 Klokere: fra gruppetenkning til smarte grupper Cappelen Damm akademisk
Kjærstad, Trond 2018 Gunstig intelligens Fagbokforlaget
Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
Amabile, Teresa M.; Khaire, M. A Theoretical Framework A Theoretical Framework Kapittel 4, s. 81-127
Lewicki, R.; Bunker, Barbara Benedict Trust in Relationships Trust in Relationships Kapittel 5, s. 133-173
Richards, Ruth Everyday Creativity: Our hidden potential Everyday Creativity: Our hidden potential Kapittel 1
Tjosvold, D. Cooperation Theory, Constructive controversy and effectiveness: Learning From Crisis Cooperation Theory, Constructive controversy and effectiveness: Learning From Crisis Kapittel 4, s. 79-112
De Paoli, Donatella Virtual organizations – a call for new leadership Virtual organizations – a call for new leadership S. 109-178
De Paoli, Donatella; Ropo, A.; Sauer, E. Disappearing bodies in virtual leadership? Disappearing bodies in virtual leadership? S. 59-83
De Paoli, Donatella Lederskapets TAO Lederskapets TAO S. 153-168
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Amabile, Teresa M. 1998 How to Kill Creativity
Mathieu, J.; Maynard, M. T.; Rapp, T.; Gilson, L. 2008 Team Effectiveness 1997-2007: A Review of Recent Advancements and a Glimpse Into the Future
Gundersen, Bjørn Helge; Hillestad, Tore 2001 Fra hierarki til selvstyrte team
Salas, Eduardo; Sims, Dana E.; Burke, C. Shawn 2005-10 Is there a “Big Five” in Teamwork?
De Paoli, Donatella; Røyseng, Sigrid; Wennes, Grete 2017 Embodied work and leadership in a digital age – what can we learn from theatres?
Gilson, Lucy L.; Maynard, M. Travis; Jones Young, Nicole C.; Vartiainen, Matti; Hakonen, Marko 2015-07 Virtual Teams Research
Sergi, Viviane; Denis, Jean-Louis; Langley, Ann 2012-12 Opening Up Perspectives on Plural Leadership
De Paoli, Donatella; Sauer, Erika; Ropo, Arja 2017-9-18 The spatial context of organizations: A critique of ‘creative workspaces’
Hennessey, Beth A.; Amabile, Teresa M. 2010-01 Creativity
Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Leonard-Barton, Dorothy; Swap, Walter C. c1999 When sparks fly: igniting creativity in groups Harvard Business School Press