MAN 5003 Økonomi for beslutningstakere

MAN 5003 Økonomi for beslutningstakere

Kurskode: 
MAN 5003
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Pål Berthling-Hansen
Espen Roy Skaldehaug
Ingunn Myrtveit
Kursnavn på engelsk: 
Accounting for Decision-makers
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive Master of Management
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
MAN 5004 - 1. semester
MAN 5005 - 2. semester
Introduksjon

Har din karriere resultert i økt ansvar og beslutningsmyndighet?
Føler du behov for å bedre din forståelse av de økonomiske sammenhengene i din virksomhet?

Forståelse av økonomiske sammenhenger og problemstillinger er essensielt for alle beslutningstakere i en organisasjon.

Programmet ”Økonomi for beslutningstakere” inngår i det bedriftsøkonomiske fagområdet og består av temaer innenfor økonomistyring, finans, regnskap, mikroøkonomi og metode, temaer som på en naturlig og pedagogisk måte er knyttet sammen for å gi deltakerne et helhetsbilde av hvordan bedriftsøkonomi kan og bør anvendes i beslutningssammenheng.

Kunnskapsmål

Etter endt kursprogram skal studentene ha ervervet bedriftsøkonomisk forståelse. Deltakerne skal ha fått kunnskap om hvilke modeller beslutningstakere bør velge under ulike beslutningssituasjoner. Forståelse for hvilke begrensninger som ligger i bruken av de enkelte beslutningsmodeller er en vesentlig del av læringsprosessen. Deltakerne skal bli i stand til å kommunisere om økonomisk informasjon og kunne bidra i drøftelser rundt betydningene og konsekvensene av de resultater modellene gir.

Studentene skal tilegne seg kunnskap om samspillet mellom økonomisk teori, økonomiske modeller og økonomiske informasjonskilder. En kunnskap som er en forutsetning for å kunne fatte optimale bedriftsøkonomiske beslutninger.
 

Ferdighetsmål

Etter endt program skal studentene kunne:
- Anvende bedriftsøkonomisk fagterminologi
- Fremskaffe relevant beslutningsinformasjon med hensyn til hvor mye ressurser en beslutning vil forbruke
- Lese og forstå sentrale deler av en virksomhets regnskapsinformasjon
- Anvende netto nåverdimetoden i praksis som et prosjektanalyseverktøy

Holdningsmål

Etter endt kurs skal studentene ha tilegnet seg forståelse for styrker og svakheter med bedriftsøkonomisk modellering. Studentene skal ha innsett at modellering er svært viktig for å kunne belyse viktigheten av de ulike underliggende parametre, men samtidig skal de ha fått forståelse for at det er svært sjelden en økonomisk beslutningsmodell klarer å kvantifisere alle relevante beslutningsfaktorer i økonomiske tallstørrelser.

Kursets innhold

Samling 1: Ledelsesmessige utfordringer og økonomisk styring
Samling 2: Målstyring og aktivitetsbasert kostnadsforståelse
Samling 3: Strategiske beslutninger
Samling 4: Simuleringsspill
Samling 5: Regnskapsanalyse, kredittvurdering og arbeidskapitalstyring
Samling 6: Økonomisk vekst og fall og fremføring av prosjektoppgaver

Læreprosess og tidsbruk

Programmet gjennomføres med fem samlinger over to semestere, totalt 150 timer.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til 4 timer pr. oppgave.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Samling 1: Ledelsesmessige utfordringer og økonomisk samstyring
Samlingen er todelt. Første del vil ta opp og drøfte de ulike utfordringer ledelsen står overfor idag i ulike virksomheter, private såvel som statlige og kommunale. Fokuset i denne samlingen er å gjennomgå konkrete kortsiktige beslutningssituasjoner, med blant annet bruk av relevant kostnadsdata.
I del to drøftes begrepet ”økonomistyring” og hvilke opplysninger virksomheten behøver for å kunne praktisere økonomistyring. Budsjetteringsprosessen og budsjettutarbeidelsen vektlegges.

Læringsmål:
Del 1
Kunnskapsmål:
Viktigheten av beslutningsrelevans i analyser
Deltakerne skal presenteres for grunnleggende begreper innen økonomi
Ulike kostnadstyper og hvordan bør de anvendes i konkrete beslutninger?
Innsikt i allokering av indirekte kostnader
Gjennomgå driftsregnskap som styringsredskap
Deltakerne får en innføring i ulike kalkulasjonsmetoder

Ferdighetsmål:
Grunnleggende økonomiske begrep
Selvkost- og bidragsmetoden
Driftsregnskapet

Del 2
Kunnskapsmål:
Forstå forskjellen på regnskapsførerens og økonomens syn på hvordan virksomhetens økonomiske transaksjoner best bør beskrives
Få en innsikt i sammenhengen mellom resultat, balanse og likviditetsbudsjett

Ferdighetsmål:
Fundamentalverdier versus bokførte verdier
Sammenhengen mellom resultat, balanse og likviditetsbudsjett

Samling 2: Målstyring og aktivitetsbasert kostnadsforståelse
Samlingen er todelt.
Del 1 omhandler hvordan virksomheten aktivt bør benytte budsjettet for å nå sine mål. Under samlingen diskuteres hvilke virksomheter som har størst eller minst nytte av budsjettering, sammenhengene mellom budsjettet og virksomhetens strategi, budsjettutarbeidelsen og budsjettet som styringsverktøy.
Del 2 dreier seg om aktivitetsbasert kostnadsforståelse og aktivitetsbasert ledelse. Deltakerne vil her lære om sammenhengene mellom virksomhetens aktiviteter og ressursforbruk. Er god aktivitetskontroll synonymt med god kostnadskontroll? Gir et aktivitetsbasert kostnadsregnskap bedre grunnlag for å fatte beslutninger enn et tradisjonelt regnskap? Kan aktivitetsbasert kostnadsregnskap benyttes som underlag for beslutninger både på kort og lang sikt?
Del 2 vektlegger å skape forståelse for hvordan ressursforbruket i virksomhetenes verdikjeder påvirker ledelsesbeslutningene i så vel offentlig som privat sektor. Del 2 omhandler ulike aspekter ved ressursstyring, herunder problemstillingene knyttet til bestemmelse av optimal ressursfordeling og optimal ressursmengde. Sentralt i samlingen er å gi deltakerne forståelse for at "tall lever" og at kostnadsmessige tallstørrelser som skal benyttes som underlag for en beslutning, beslutningsrelevante kostnader, må skreddersys i hvert enkelt tilfelle avhengig av formålet med beslutningen. Teori og metoder som gjør deltakerne i stand til å beregne beslutningsrelevante kostnader for beslutninger i forbindelse med produkter, kunder, effektivisering, konkurranseutsetting og fastsettelse av internpris vektlegges.

Læringsmål:
Kunnskapsmål:
kunnskap om sammenhengen mellom alternative strategiske valg og bruken av budsjettet for å oppnå virksomhetens strategiske mål.

kunnskap i aktivitetsbasert kostnadsforståelse (ABC) som metode for beregning av beslutningsrelevante kostnader i forbindelse med kundelønnsomhetsanalyser, produktlønnsomhetsanalyser og kostnadsseffektivisering.

kunnskap om beregning og bruk av internpriser som virkemiddel for å oppnå målkongruens (unngå suboptimalisering) i virksomheten.

kunnskap om håndtering av felleskostnader

gjennomgang av praktiske cases

Ferdighetsmål:
Ferdighetsmål under del 1 er:
- regnskapsmessige budsjettsammenhenger
- delbudsjett
- budsjettprosessen (Profit, Planning and Control)
- formålene med budsjettet
- fleksibilitetstankegangen som en del av budsjettarbeidet
- rammebudsjettering, null-base-budsjettering og aktivitetsbaserte budsjett
- prestasjonsmåling og utforming av økonomiske rapporter

Ferdighetsmål under del 2 er:
- intern kostnadsanalyse, både på kort og lang sikt
- aktivitetsanalysen og betydningen av å finne de sentrale aktivitetene i
virksomheten
- fullkost - ABC og marginalkostnad – ABC, forutsetninger og muligheter
- bestemmelse av ressursdrivere og kostnadsdrivere
- bruk av korrigert internregnskap og intervjuer som grunnlag for
fastsettelse av kostnad per driverenhet
- håndtering av kapasitetsproblematikk (faktisk kapasitetsutnyttelse versus
optimal kapasitetsutnyttelse)
- praktisk implementering av ABC
- aktivitetsbasert ledelse
- en komplett kostnadsanalysemodell

Samling 3: Strategiske beslutninger
Samlingen omhandler relevant teori og relevante metoder for valg mellom ulike beslutningsalternativer i strategiske bedriftsøkonomiske beslutningssituasjoner, det vil si beslutninger som både er betydelige, flerperiodiske og til dels irreversible av natur. Verdiskapningsbegrepet og investeringsbeslutningen vektlegges spesielt. Betydningen av effisiensbegrepet drøftes i lys av både interne beslutninger og eksterne konkurranseutsatte beslutninger. Forståelse for både styrker og svakheter med bruk av tradisjonelle flerperiodiske metoder prioriteres gjennom diskusjoner og arbeid med relevante oppgaver. Samlingen vektlegger å skape forståelse for både muligheter og begrensninger med bruk av økonomisk informasjon som dataunderlag til strategiske beslutninger.

Læringsmål:
Kunnskapsmål:
kunnskap om bruk av netto nåverdimetoden som beslutningskriterium.

kunnskap om relevansen av effisisensbegrepet

kunnskap om risikobegrepet og risikostyring.

kunnskap om bestemmelse av avkastningskrav (alternativkostnad på anvendt kapital)

kunnskap om arbeidskapital, arbeidskapitalparametre og betydningen for netto nåverdi

kjennskap til "tilleggsverdi"

gjennomgang av praktiske cases

Ferdighetsmål:
Innsikt om::
- tidskostnad og relevant kontantstrøm
- overgangen fra resultatregnskapstall til kontantstrømsstørrelser (indirekte
metode)
- hvilket handlingsrom virksomhetene har i ulike beslutningssituasjoner
- fastsettelse av tidshorisont for beslutningen
- ulike nåverdimetoder
- fastsettelse av relevant avkastningskrav (alternativkostnad på anvendt
kapital)
- nettometoden versus bruttometoden
- forskjellen mellom sannsynlighet og konsekvens
- grunnleggende statistiske begrep og beregninger
- risikohåndtering med særlig vekt på proaktiv risikostyring
- risikohåndtering under ulike eierstrukturer
- kapitalverdimodellen

Samling 4: Simuleringsspillet Briefcase + veiledning på prosjektoppgaven
Samling 4 omhandler simuleringsspillet Briefcase hvor programdeltakerne deles inn i ti lag som deretter skal konkurrere med hverandre. Hvert lag leder et fiktivt selskap som skal konkurrere med de andre lagene i de samme markedene, og det laget som klarer å oppnå høyest akkumulert resultat over en 3 års periode har vunnet. Spillet simulerer på en realistisk måte ulike markedsmekanismer som dagens ledere må kjenne til og beherske for å lede en konkurranseutsatt virksomhet.
Under spillets gang foreleses relevant økonomisk teori. Under samlingen må deltakerne lage resultatregnskap, likviditetsregnskap og balanse i Excel. Gjennom dette, og det faktum at de får omfattende informasjon om konsekvensene av de beslutninger de har fattet, får deltakerne økt kunnskap om regnskapssammenhenger og bruk av Excel. Samlingen går over fire dager og deltakerne må være forberedt på at dagene varer sent utover kvelden. Dette for både å kunne gjennomføre simuleringspillet samt obligatorisk veiledning på prosjektoppgaven.

Læringsmål:
Kunnskapsmål:
A) kunnskap om Simuleringsspillet Briefcase.

B) økt forståelse for prosjektoppgavearbeidet.
Alle prosjektoppgavegruppene skal ha obligatorisk veileding under
samlingen.

Ferdighetsmål::
regnskapssammenhenger i Briefcase
konsekvensene av prisbeslutninger, markedsføringsbeslutninger, produktutviklingsbeslutninger, konsulentbeslutninger, kapasitetsbeslutninger og likviditetsbeslutninger på regnskapet.
praktisk bruk av regresjon til beregning av marginalkostnad og marginalinntekt på grunnlag av regnskapsdata.
sammenhengen mellom netto nåverdi og resultatbegrepet
effektivitetsberegninger
bruk av regresjon, problemløserfunksjonen og målsøkerfunksjonen i Excel
skyggepris
praktisk bruk av partiell derivasjon.

Samling 5: Regnskapsanalyse, kredittvurdering og likviditetsstyring
Samlingen vil ta for seg eksternregnskapet, og gi innsikt i modeller og verktøy for analyse av et slikt regnskap. Fokuset forflyttes nå fra intern analyse til ekstern analyse. Deltakerne vil få kjennskap til regnskapsanalyse og spesielt tolkning av slike analyser. Hvordan benyttes slik informasjon i utvikling av kredittvurderingsmodeller? Under denne samlingen er det dessuten satt av tid til veiledning på prosjektoppgaven. Hver gruppe vil få avsatt tid til obligatorisk veiledning med en av de faglig programansvarlige. Alle gruppene skal på forhånd ha fått godkjent prosjektoppgavens problemstilling.

Læringsmål
Del 1
Kunnskapsmål:
Formålet med regnskapsanalysen
Hvordan fremskaffe relevant informasjon for en regnskapsanalyse
De grunnleggende regnskapsprinsippene gjennomgås som grunnlag for å kunne vurdere på hvilke basis et regnskap er satt opp.
Vurdering av regnskapets kvalitative sider, årsberetningen og revisjonsberetningen, for å gi nyttig innspill til analysen.
Deltakerne skal få kjennskap til hvordan et regnskap eventuelt bør korrigeres i forkant av en analyse.

Ferdighetsmål:
Sentrale bestemmelser i Lov om årsregnskap og Lov om Aksjeselskaper. Deltakerne skal gjøre seg kjent med noen deler av disse lovene
Omgruppering av regnskapet i tråd med formålet

Del 2
Kunnskapsmål:
Innføring i nøkkeltallsanalyse
Innsikt i noen overordnede modeller for regnskapsanalyse i forhold til eksempelvis risikoklassifisering og kredittvurdering.
Hvordan styre arbeidskapitalen – ulike strategier
Deltakerne vil få et lite innblikk i bruk av regnskap som utgangspunkt for verdsetting av virksomheter.

Veiledning av prosjektoppgaver

Ferdighetsmål:
Innsikt i:
ulike nøkkeltall knyttet til resultat, likviditet, soliditet, finansiering og aktivitet.
beregning av kontantstrømmenes omløpshastighet (CCC)

Samling 6: Prestasjonsvurderinger og fremføring av prosjektoppgaver
Teorier om økonomisk vekst og fall. Vi diskuterer utfordringer knyttet til disruptive teknologier, beslutninger ved begrenset resjonalitet, multitasking og mindfulness. Programmet avsluttes med at alle gruppene fremfører sine prosjektoppgaver i plenum. Det stilles krav til aktiv deltakelse fra alle deltakerne.

Læringsmål
Kunnskapsmål:
Innsikt i økonomiske teorier for bedrifters vekst og fall.
Fremføring av prosjektoppgaver.

Ferdighetsmål:
Forståelse for bedrifters vekst og fall.

Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 50031
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
  • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
  • BI-definert eksamenskalkulator
  • Enkel kalkulator
Varighet: 
4 Time(r)
Kommentar: 
4 timers skriftlig eksamen, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 50032
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.