MAN 5000 Finansiell strategi

MAN 5000 Finansiell strategi

Kurskode: 
MAN 5000
Institutt: 
Finans
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Geir Høidal Bjønnes
Kursnavn på engelsk: 
Corporate Financial Management
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive Master of Management
Semester: 
2023 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
KurskodeSemester
MAN 5001 - 1. semester
2023 Høst
MAN 5002 - 2. semester
2024 Vår
Introduksjon

Programmet gir deltakerne kunnskap i moderne finansiell strategi. God innsikt i finansiell strategi er avgjørende for å sikre virksomheters verdiskaping og vekst.

Deltakerne blir godt rustet til å påvirke og foreta investerings- og finansieringsbeslutninger til beste for virksomheten. Sentrale spørsmål som hvordan beslutningene påvirker virksomhetens verdi blir gjennomgått. For at deltakerne skal ha den nødvendige bakgrunnen for å kunne ta rasjonelle beslutninger når det uventede inntreffer, legges det stor vekt på hvordan usikkerhet påvirker beslutningsreglene.

Ulike sider av bærekraft (ESG: Environmental, Social og Governance) har blitt stadig viktigere i finansiell strategi, både for investeringer og finansiering. Finansbransjen spiller en spesielt viktig rolle når det gjelder bærekraft fordi denne bransjen kanaliserer kapital til ulike anvendelser. Eksempler her er KLP og Statens Pensjonsfond Utland som investerer i aksjeporteføljer og aktivt påvirker gjennom styrene og stemmegiving, og bankene som setter krav til bærekraft ved utlån slik at bærekraftige selskaper for billigere lån. I programmet integreres bærekraft i de ulike temaene.

Målet er at deltakere som gjennomfører programmet blir viktige ressurspersoner og ledere i sine respektive virksomheter.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Forstå prosjektanalysens plass i finansfaget
 • Forstå hvorfor det fokuseres på kontantstrømmer fremfor resultat
 • Ha inngående forståelse av hvorfor risikoanalyse har en helt sentral plass i moderne finans
 • Forstå hvordan kapitalstruktur -og dividendebeslutningen kan påvirke selskapets verdi
 • Ha avansert forståelse av hvilke faktorer som påvirker verdien av et selskap
 • Ha grunding forståelse av hovedprinsippene i verdsettelse av verdipapirer
 • Ha inngående forståelse av hvordan finansiell teori/finansielle modeller aktivt kan brukes i risikostyring
 • Forstå porteføljeteori og betydningen av internasjonal diversifisering
 • Forstå hvordan derivater kan anvendes til å redusere valutarisiko og risiko forbundet med usikre råvarepriser
 • Forstå hvilke tilleggsfaktorer det som må tas høyde for ved investering og/eller finansiering i utlandet
 • Forstå betydningen av bærekraft, og hvordan bærekraft kan integreres i finansfaget
Ferdighetsmål

Etter gjennomført program skal studentene kunne:

 • anvende kunnskap om begreper og metoder i analyse av og i diskusjoner om finansielle problemstillinger,
 • skille mellom relevant og irrelevant informasjon, samt
 • kunne formulere seg skriftlig om finansielle problemstillinger slik at leseren kan forstå anvendte metoder og konklusjoner.

Eksempler:
Kunne bruke oppgitte verktøy (finansielle modeller) korrekt
Kunne velge riktig verktøy og anvende det korrekt basert på enkle situasjonsbeskrivelser
Basert på mer komplekse situasjonsbeskrivelser kunne fremskaffe relevant informasjon, koble denne til et passende verktøy og anvende verktøyet riktig

Generell kompetanse

Etter gjennomført program skal studenten være i stand til:

 • å stille kritiske spørsmål og kunne reflektere over de nødvendige forutsetningene og teoriene i moderne finans.
 • å kunne kommunisere uavhengig arbeid og kjenne til terminologi i finansfaget
 • å kunne bidra med nytenking og innovasjon.
 • å kunne kommunisere problemstillinger, analyse og konkludere i forhold til fagpersoner og andre.
Kursets innhold

1. Investeringsbeslutninger
2. Finansieringsbeslutninger
3. Verdsettelse
4. Finansielle investeringer
5. Finansiell risikostyring
6. Internasjonal finans

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Programmet gjennomføres med fem samlinger over to semestre, totalt ca. 150 timer.

Excel benyttes i programmet. Også andre dataverktøy er aktuelle (feks. Bloomberg, Eviews osv.).

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til 4 timer pr. oppgave.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og mappevaluering som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Mappeevalueringen omfatter arbeid med caseoppgaver. Begge komponenter utvikles i løpet av programmet gjennom innleveringer og tilbakemeldinger.

Begge eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Programmets seks emner fordeles over fem samlinger. Informasjon om emnenes fordeling over samlingene vil bli gitt i 1. samling og på Itslearning.

Emne 1 - INVESTERINGSBESLUTNINGER
Delmål
Samlingen skal gi en grunnleggende innsikt i teoretiske og praktiske sider ved bedriftens investerings-beslutninger. Det betyr at i tillegg til en gjennomgang av de mest sentrale beslutningsregler for vurdering av investeringsprosjekters lønnsomhet, vies teori og beslutningsregler for prosjektvurdering under usikkerhet mye oppmerksomhet.

Emneoversikt
Prosjektbudsjettering
Prosjektanalyse under sikkerhet
Renteregning
Risiko og avkastningskrav

Emne 2 - FINANSIERINGSBESLUTNINGER
Delmål
Samlingen legger vekt på lønnsomhetsvurdering av ulike finansieringsformer, samt fastsettelse av bedriftens kapitalkostnad. Videre gir samlingen grunnleggende kunnskaper i teorier om bedriftens finansielle beslutninger.

Emneoversikt
Langsiktig finansiering
Gjeldsgrad og risiko
Gjeldsgradsbeslutninger
Justert nåverdi
Dividendebeslutninger
Opsjonsmodeller

Emne 3 - VERDSETTELSE
Delmål
Formålet med denne modulen er å trene deltakerne i praktisk verdsettelse. Vi bygger for det meste på teorigrunnlaget fra tidligere samlinger og fokuserer på hvordan de ulike verktøyene kan integreres og brukes i en konkret verdsettelsessituasjon. Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesning og cases, og regneark vil være det sentrale tekniske hjelpemidlet.

Emneoversikt
Regnskapsbaserte kontantstrømsmodeller. Salgsdrevet budsjetteringslogikk
Fremtidig inntjening utfra eksisterende regnskapsresultater, fremtidig strategi og forventet eieraktivitet
Avkastningskrav i praksis
Multiplikatormetoder
Sekvensiell og direkte verdsettelse av egenkapital.

Emne 4 - FINANSIELLE INVESTERINGER
Delmål
Denne samlingens hensikt er å gi økt forståelse for sammenhenger mellom finansmarkeder og prising av ulike finansielle instrumenter. Det vil legges vekt på styring av bytteforholdet mellom forventet avkastning og risiko ved hjelp av finansiell teori.

Emneoversikt
Finansmarkeder Risiko og forventet avkastning
Markedseffisiens
Verdifastsettelse av aksjer
Verdifastsettelse av andre verdipapirer (obligasjoner, opsjoner, futures)
Porteføljestyring

Emne 5 - FINANSIELL RISIKOSTYRING
Delmål
Samlingens hensikt er å identifisere og systematisk analysere bedriftens risikoprofil, samt hvordan kontantstrømusikkerhet genereres og influeres av bedriftens porteføljesammensetning av eiendeler og gjeld.

Emneoversikt
Finansiell risikostyring; hva er det?
Investeringsbeslutninger og kapitalstruktur
Termin- og futureskontrakter
Risikoreduserende strategier
Identifisering og måling av risiko
Swap kontrakter
Finansielle kontrakter og risikoholdning
Opsjoner

Emne 6 INTERNASJONAL FINANS

Emneoversikt
Det internasjonale rammeverket
Prising av valuta
Styring av valutarisiko
Internasjonal investering og finansiering
 

Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Forbehold 

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
2 Semester
Kommentar: 
Denne eksamen er organisert som en mappevurdering hvor studentene får caseoppgaver underveis i kurset. Studentene får tilbakemeldinger underveis. Til sammen vil det være 3 innleveringer som skal leveres inn. Den siste leveringen vil være den endelige besvarelsen som blir sensurert. Og som leveres etter siste samling.
Eksamenskode: 
MAN 50002
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe (1 - 3)
Varighet: 
2 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskode: 
MAN 50001
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
150 Time(r)
Forberedelse til undervisning
150 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
500 Time(r)
Selvstudium, arbeid med prosjektoppgave og eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
800

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.