MAN 3180/3181/3182/3183 Strategisk forretningsutvikling og innovasjon - KONTINUASJONSEKSAMEN

MAN 3180/3181/3182/3183 Strategisk forretningsutvikling og innovasjon - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
MAN 3180/3181/3182/3183
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Ragnvald Sannes
Espen Andersen
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Semester: 
2018 Vår
2019 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2018 Vår
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Flerkodekurs
Introduksjon

Strategisk forretningsutvikling og innovasjon handler om å se nye muligheter. Programmet har fokus på forståelse av teknologi som en muliggjører for nye måter å utføre ting på, enten det er forretningsmodeller, strategier, produkter, tjenester eller prosesser. Utnyttelse av nye muligheter er forankret i en forståelse av samspillet mellom endringsmuligheter, gjennomføring av utviklings- og innovasjonsprosesser, teknologisk utvikling, kunnskapsressurser og kompetanse, samt teknologi- og endringsledelse. Programmet er forankret i strategi, ledelse, innovasjon, kunnskapsforvaltning og teknologiledelse. 

Sentralt i programmets gjennomføring er et prosjektarbeid hvor deltakerne skal arbeide med et reelt utviklings- eller innovasjonsprosjekt. Prosjektet kan ta utgangspunkt i et problem, utfordring eller en mulighet og ta sikte på forenkling, forbedring eller fornyelse. Arbeidet organiseres gjennom en systematisk læringsprosess der deltakerne blir veiledet gjennom arbeidets ulike faser. Det vil bli gitt konkret veiledning og støtte til å utrede et innovasjons- eller forretningsutviklingstiltak. Læreprosessen vil være forankret i teoretiske modeller og rammeverk, samt praktiske verktøy for analyse og gjennomføring. 

Programmet henvender seg til alle med interesse for innovasjon, forretningsutvikling og forbedringsarbeid, og som ønsker en aktiv rolle innen dette. Det er ikke nødvendig med bakgrunn fra teknologisiden. Programmet er velegnet for virksomheter med behov for problemløsing eller som har ideer man ønsker å få utredet. 

Programmet gjennomføres med fem samlinger over 3-4 dager, hvorav en utenlandssamling. I tillegg er det 2-3 nettbaserte aktiviteter (webforelesninger) mellom hver samling. Undervisningsformen veksler mellom forelesninger, gjesteforelesere, caseundervisning, diskusjoner og arbeid med oppgaver.

Kunnskapsmål
 • ha kjennskap til ulike modeller for verdiskaping 
 • ha kjennskap til ulike modeller for innovasjon 
 • forstå sentrale trekk ved teknologiutvikling 
 • ha kunnskap om teknologiarkitekturer og deres betydning som en plattform for innovasjon 
 • ha kjennskap til modeller for teknologi- og endringsledelse 
 • ha kjennskap til ulike modeller for læring og kunnskapsdeling 
 • ha kjennskap til modeller og prinsipper som fremmer virksomhetens innovasjonsevne
Ferdighetsmål
 • kunne analysere forretningsmessige muligheter med teknologi 
 • kunne identifisere egenskaper ved fremtidig teknologibruk 
 • kunne beskrive komplekse situasjoner med enkle grafiske fremstillinger 
 • kunne utvikle økonomiske kost/nyttemodeller for IT-anskaffelser 
 • kunne beskrive, utvikle og presentere en innovasjonside 
 • kunne gjennomføre en innovasjonsprosess 
 • kunne utrede og evaluere en innovasjonside 
 • kunne anvende moderne verktøy for samhandling
Holdningsmål
 • ha et helhetlig perspektiv på teknologi, innovasjon og forretningsutvikling 
 • ha forståelse for betydningen av ulike organisatoriske roller, kompetanser og verktøykasser i forretningsutvikling og innovasjon
Kursets innhold

Se beskrivelse av hver samling lenger ned for mer informasjon 

 • Forretningsutvikling, verdiskaping og teknologi 
 • Innovasjon, innovasjonsmodeller og innovasjonsprosess 
 • Teknologisk utvikling og nye forretningsmuligheter 
 • Hva er en god idé? Hvilken verdi har den? 
 • Forretningsprosesser og virksomhetsarkitektur 
 • Teknologiledelse og styringsmodeller 
 • Strategiske kunnskapsressurser og utviklingsarbeid 
 • Organisering for innovasjon og forretningsutvikling
Læreprosess og tidsbruk

Programmet gjennomføres med aktiv bruk av tjenester på internett og moderne samhandlings-/kommunikasjonsverktøy som kan støtte en innovasjonsprosess.

Programmet gjennomføres over fem samlinger og har nettbaserte aktiviteter, totalt ca 150 timer med undervisning. Arbeidsbelastningen for de nettbaserte aktivitetene tilsvarer fire undervisningsdager. Fordelingen av tid på ulike aktiviteter er tentativ. 

Samlinger 

- Forelesninger, casediskusjoner, osv.: 95 t 

- Studentpresentasjoner og prosjektarbeid: 35 t 

- Nettbasert undervisning: 20 t 

Prosjektarbeid 

Prosjektarbeidet er en integrert del av programmet med delinnleveringer og presentasjoner i samlingene. Det fører til at arbeidsbelastningen blir jevnt fordelt over året. 

Veiledning 

Veiledningstilbudet i dette programmet omfatter muntlige tilbakemeldinger på presentasjoner under samlingene, skriftlige tilbakemelding/evalueringer på delinnleveringer, og veIledningsmøter med den enkelte gruppe. 

Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er to timer pr. student for studenter som tar programmet som et ordinært program. For studenter som tar programmet som et avsluttende program er veiledningstilbudet totalt 6 timer pr oppgave.

Studentene evalueres gjennom en prosjektoppgave og skriftlige eksaminasjoner

Prosjektoppgaven evalueres i form av en prosessevaluering med 4 obligatoriske delinnleveringer ved samling 2, 3, 4 og 5. Til slutt skrives en sluttrapport som leveres inn etter siste samling. Innlevering til hver samling teller 15%, og den avsluttende rapporten teller 40% av samlet karakter på prosessevalueringen. Karakteren i delinnleveringene og sluttrapporten blir slått sammen på vitnemålet. Prosjektoppgaven gjennomføres i grupper på to eller tre personer. For studenter som tar programmet som sitt avsluttende Master of Management Program gjennomføres prosjektoppgaven i grupper på to personer.

Den skriftlige eksaminasjonen gjennomføres med fem korte individuelle deleksamener, en deleksamen i hver samling. En deleksamen kan bestå av kortsvars og/eller flervalgsoppgaver basert på litteraturen til samlingen. Hver deleksamen evalueres på en poengskala som resulterer i en samlet karakter for skriftlig eksmanen. Alle deleksamenene vektes likt.

Alle elementer må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Dataverktøy
Programvare definert under punktet "Læreprosess og tidsbruk"
Tilleggsinformasjon

1. Samling - Strategi, forretningsutvikling og teknologiutvikling 

Samlingen er i stor grad basert på diskusjon av case som illustrerer sammenhengen mellom strategiske valg, forretningsmodeller og bruk av teknologi. Sentralt i samlingen er forståelse av teknologiens rolle i verdikjeder, verdiverksteder og verdinettverk. 

Prosjektarbeidet: Idéutvikling 

Arbeidet initieres på samlingen. Alle deltakerne skal utforme og presentere en idé til et prosjektarbeid. Det settes av tid til idémyldring mellom deltakerne. Prosessen fortsetter frem mot samling 2 hvor prosjektgrupper skal være dannet. 

2. Samling - Teknologi, innovasjon og innovasjonsprosesser 

Den andre samlingen omfatter et besøk til teknologiparken Sophia Antipolis. Samlingen vil gi innblikk i kommende teknologier, nye forretningsmodeller og tjenester, samt hvordan ledende virksomheter arbeider med innovasjon. 

Prosjektarbeidet: Prosjektbeskrivelse 

I denne samlingen skal alle prosjektgrupper (som nå skal være etablert).legge frem et prosjektforslag med en situasjonsbeskrivelse samt tanker om tiltak. 

3. samling - Teknologiledelse - arkitektur som plattform for innovasjon 

Når man gjennomfører forretningsutvikling og innovasjon vil man støte på noen sentrale utfordringer i forhold til å velge hensiktsmessige teknologiske løsninger. Det vil bli gitt en innføring i disse samt i teknikker som bidrar til å takle disse utfordringene. Temaer som virksomhetsarkitektur og arkitekturplanlegging står sentralt i samlingen sammen med metoder og teknikker for å kunne vurdere økonomiske effekter mht. nytteverdi og kostnader. 

Prosjektarbeidet: Løsningsforslag og antatte effekter 

Til denne samlingen skal deltakerne ha utarbeidet et veldokumentert løsningsforslag samt antagelser om hvilke effekter løsningen vil ha. Løsningsforslaget skal være forankret i eksisterende kunnskap i form av teorier og modeller, forskningsresultater, og dokumenterte erfaringer fra lignende tiltak. 

4. Samling – Kunnskap, kunnskapsdeling og innovasjonsarbeid 

Kunnskap og læring er sentrale elementer for innovative virksomheter. Kunnskap og kunnskapsdeling er sentralt i den enkelte innovasjonsprosess, men også et grunnleggende element i virksomhetene evne til innovasjon. Mens mange fokuserer på evne til læring gjennom å lære av suksesser er det i innovasjonsarbeid minst like viktig å kunne lære av sine feil. I denne samlingen er fokus på betydningen av hvilke organisatoriske mekanismer som fungerer mht. å stimulere kunnskapsdeling og læring i virksomheter. Disse mekanismene blir satt i sammenheng med utviklingen i den teknologiske verktøykassen som kan støtte slike prosesser. 

Prosjektarbeidet: Justering av idé, løsning og effekter 

Til denne samlingen skal deltakerne ha gjennomført intervjuer med utvalgte interessenter som en evaluering av sin idé, sitt løsningsforslag og sine antagelser om effekter. Med bakgrunn i denne informasjonsinnhentingen skal man analyser sine funn og begrunne eventuelle justeringer i sin idé, sitt løsningsforslag og de antatte effektene. 

 

5. Samling - Organisering for innovasjon og forretningsutvikling 

Samlingen vil ha fokus på hvordan man kan utvikle virksomheten kapabiliteter for å legge til rette for innovasjon. Temaer i samlingen inkluderer spenningsforholdet mellom drift og utvikling/innovasjon, etablering av innovasjonskultur i virksomheten, og hvordan ulike styringsmodeller kan fremme eller hemme innovasjonsevnen i en virksomhet. 

Gjennom caseundervising vil vi gi deltakerne anledning til å reflektere over hva de har lært i programmet og anvende det i praktiske situasjoner. 

Prosjektarbeidet: Anbefaling om realisering 

Til denne samlingen skal deltakerne ha gjennomført hele prosjektarbeidet og konkludere med om løsningsforslaget bør gjennomføres eller ikke. Konklusjonen skal ledsages av en anbefaling om hvordan virksomheten bør bringe prosjektarbeidets resultater videre. 

Nettbaserte aktiviteter 

I løpet av programmet vil vi gjennomføre nettbaserte aktiviteter som i arbeidsomfang tilsvarer fire samlingsdager. Gjennomføringen vil omfatte online sesjoner (forelesninger og diskusjon), arbeid med prosjektoppgaven, og eget arbeid (individuelt og gruppe). Online sesjoner vil være tidsbestemt, andre vil være oppgaver med tidsfrister. 

Prosjektarbeid 

Prosjektarbeidet i dette programmet handler om å gjennomføre en utredning av en innovasjonsidé. Innovasjonsideen kan omfatte forbedringstiltak i en eksisterende virksomhet (prosess, organisasjon, verktøy, forretningsmodell), nye produkter eller tjenester hvor bruk av IT er en del av leveranseplattformen, eller utvikling av nye forretningsideer/-modeller. 

Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 31801
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterGruppe/Individuell (2 - 3) Prosjektoppgave, 18 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3180.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 31811
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Ja5 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
Individuell 5 timers skriftlig eksamen, 12 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3181.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 31821
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 2) Prosjektoppgave, 24 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3182.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 31831
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Ja5 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
Individuell 5 timers skriftlig eksamen, 6 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3183.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (2-3)
Hjelpemidler:
Varighet:2 Semester
Kommentar: Prosjektoppgave, 18 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3180.
Eksamenskode:MAN 31801
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Ingen hjelpemidler
Varighet:5 Time(r)
Kommentar: 5 timers skriftlig eksamen, 12 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3181.
Eksamenskode:MAN 31811
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-2)
Hjelpemidler:
Varighet:2 Semester
Kommentar: Prosjektoppgave, 24 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3182.
Eksamenskode:MAN 31821
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Ingen hjelpemidler
Varighet:5 Time(r)
Kommentar: 5 timers skriftlig eksamen, 6 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3183.
Eksamenskode:MAN 31831
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
400
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Brynjolfsson, Erik; McAfee, Andrew cop. 2014 The second machine age: work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies   Norton Hvordan påvirker IT vårt arbeid og vår fremtid. Provoserende og rykende aktuelt.
Christensen, Bo Hjort 2016 Forretningssystemer : anskaffelse og implementering     Upublisert bokmanus. Nyest utgave distribueres i elektronisk format i løpet av kurset.
Christensen, Clayton M.; Raynor, Michael E. c2003 The innovator's solution: creating and sustaining successful growth   Harvard Business School Press Om disruptiv innovasjon og hvordan man skal forholde seg til den.
Dodgson, Mark; Gann, David M.; Salter, Ammon J. 2008 The management of technological innovation: strategy and practice Completely rev. and updated [ed.] Oxford University Press En god innføringsbok i innovasjon og innovasjonsledelse.
Van de Ven, Andrew H. 1999 The Innovation journey   Oxford University Press Kap. 1-7. En god forskningsbasert beskrivelse av innovasjonsprosesser.
Sheen, Raymond; Gallo, Amy 2015 HBR guide to building your business case   Harvard Business Review Press Nyttig bok om business base. Brukes i 4. samling. Finnes i paperback samt e-bok med eksempler og modeller i Excel.

Anbefalt/Recommended

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Arthur, W. Brian 2009 The nature of technology: what it is and how it evolves   Allen Lane Gjennomtenkt og kunnskapsrikt om hva som driver teknologiutvikling fremover.
Austin, Robert D.; Nolan, Richard L.; O'Donnell, Shannon c2009 The adventures of an IT leader   Harvard Business Press “Roman” om en ny (og uvillig) CIO – gir god forståelse av brytningene mellom IT og forretningssiden i en bedrift, og hva IT-ledelse består i.
Barroso, Luiz André; Hölzle, Urs; Clidaras, Jimmy 2013 The datacenter as a computer: an introduction to the design of warehouse-scale machines 2nd ed Morgan & Claypool Pub Hvordan bygger man egentlig et kjempedatasenter? Interessant for å se hva Google jobber med bak forhenget.
Beniger, James R. 1986 The control revolution: technological and economic origins of the information society   Harvard University Press  
Brynjolfsson, Erik; Saunders, Adam c2010 Wired for innovation: how information technology is reshaping the economy   MIT Press Summerer opp mange års forskning om IT, produktivitet og lønnsomhet. Har bl.a. en svært god diskusjon om sammenhengen mellom organisasjonsutvikling og teknologiutvikling.
West, Joel; Chesbrough, Henry; Vanhaverbeke, Wim 2006 Open innovation: researching a new paradigm   Oxford University Press Leseverdig bok om åpen innovasjon som kontrast til lukkede innovasjonsprosesser, hva åpen innovasjon er og med eksempler på virksomheter som har fått det til.
Christensen, Clayton M. 2003 The innovator's dilemma: when new technologies cause great firms to fail [Rev. ed.] Harvard Business Review Press  
Dodgson, Mark; Gann, David M.; Salter, Ammon J. 2005 Think, play, do: technology, innovation, and organization   Oxford University Press  
Dyer, Jeff; Gregersen, Hal B.; Christensen, Clayton M. cop. 2011 The innovator's DNA: mastering the five skills of disruptive innovators   Harvard Business Review Press Artikkelen som oppsummerer boken inngår i artikkelsamlingen.
El Sawy, Omar A. 2001 Redesigning enterprise processes for e-business   Irwin/McGraw-Hill Boken er utsolgt fra forlag, utvalgte sider tilgjengeligjøres for studenten. Relevant som sjekkliste for prosjekter med prosessforbedring.
Govindarajan, Vijay; Trimble, Chris cop. 2010 The other side of innovation: solving the execution challenge   Harvard Business Review Press  
Gray, Dave; Brown, Sunni; Macanufo, James 2010 Gamestorming: a playbook for innovators, rulebreakers, and changemakers   O'Reilly Praktisk bok med en rekke teknikker som kan inngå i "innovatørens verktøyklasse". Denne er interessant også fordi den forsøker å spore opprinnelsen til hver teknikk. Alternativ til Innovators Toolkit.
Kahneman, Daniel 2011 Thinking, fast and slow   Farrar, Straus and Giroux Instant klassiker om hvordan mennesker fatter beslutninger. Oppsummerer mange års avansert forskning som i 2002 brakte Kahnemann og hans medforsker Amos Tversky Nobelprisen i økonomi.
Kelly, Kevin 2010 What technology wants   Viking Fantasifullt og antropomorfisk om hvordan teknologi utvikler seg.
Laudon, Kenneth C.; Laudon, Jane P. 2015 Management information systems: managing the digital firm 14th ed Pearson Education Bakgrunnsstoff/oppslagsverk for grunnleggende teknologiforståelse. 11. utgave og nyere kan brukes.
Nonaka, Ikujiro; Takeuchi, Hirotaka 1995 The knowledge-creating company: how Japanese companies create the dynamics of innovation   Oxford University Press En klassiker innen kunnskapsledelse!
Osterwalder, Alexander; Pigneur, Yves cop. 2010 Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers   Wiley  
Ries, Eric 2011 The lean startup: how constant innovation creates radically successful businesses   Portfolio Penguin En god drøfting av systematisk innovasjonsarbeid med informasjonssystemer.
Rogers, Everett M.; Rogers, Everett M. 2003 Diffusion of innovations 5th ed Free Press Kap. 6 og 7. Resten av boken anbefales for en rikere forståelse av drivere til diffusjon av innovasjon.
Ross, Jeanne W.; Weill, Peter; Robertson, David C. cop. 2006 Enterprise architecture as strategy: creating a foundation for business execution   Harvard Business School Press Grunnboken for alle som ønsker å lage en innovasjonsplattform.
Silverstein, David; DeCarlo, Neil; Samuel, Philip cop. 2012 The innovator's toolkit: 50+ techniques for predictable and sustainable organic growth 2nd ed Wiley Praktisk orientert bok med en rekke teknikker som passer i "Innovatørens verktøykasse". Se også www.innovatorstoolkit.com for informasjon og nyttige maler. Alternativ til Gamestorming.
Stone, Brad 2013 The everything store: Jeff Bezos and the age of Amazon   Little, Brown company Et alternativ til Brandts "One Click" bok om utviklingen av Amazon.com. Som alle ikke autoriserte biografier inneholder den faktuelle feil. Kritisert for å ha et ensidig negativt bilde av Jeff Bezos som en kynisk kapitalist, men likevel anbefales den som leseverdig.
Tidd, Joseph; Bessant, John cop. 2013 Managing innovation: integrating technological, market and organizational change 5th ed Wiley En alternativ oversiktsbok i innovasjon og innovasjonsledelse.
Utterback, James M. c1994 Mastering the dynamics of innovation: how companies can seize opportunities in the face of technological change   Harvard Business School Press  
Weinberger, David cop. 2011 Too big to know: rethinking knowledge now that the facts aren't the facts, experts are everywhere, and the smartest person in the room is the room   Basic Books Hvordan søketeknologi og lagringskapasitet endrer vårt forhold til informasjon og kunnskap.
Wenger, Etienne; McDermott, Richard; Snyder, William M. c2002 Cultivating communities of practice: a guide to managing knowledge   Harvard Business School Press God og praktisk gjennomgang av teori og forskning om praksisfellesskap.
Lawrence, Paul R.; Lorsch, Jay W. 1969 Organization and environment : managing differentiation and integration   Richard D. Irwin  
Thompson, James D. 1967 Organizations in action: social science bases of administrative theory   McGraw-Hill  

No importance set

No type set
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote

Notes to students:

Artikkelsamling: Artikkelsamling bestående av artikler som distribueres i forbindelse med undervisningen, hovedsaklig i elektronisk format.