MAN 3168/3169/3170/3171 Kulturledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

MAN 3168/3169/3170/3171 Kulturledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
MAN 3168/3169/3170/3171
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Sigrid Røyseng
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Semester: 
2017 Høst
2018 Vår
2019 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2017 Høst
2018 Vår
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Flerkodekurs
Introduksjon

Flere kulturbransjer gjennomgår for tiden omfattende endringer av økonomisk, teknologisk og samfunnsmessig art. Kravene og kompleksiteten som følger med lederoppgaven i kunst- og kulturlivet har med dette økt i løpet av de siste tiårene. Hvordan skal du lede i et landskap hvor det stilles økte krav til måloppnåelse, kostnadseffektivitet, privat finansiering, publikumsutvikling og nyskapende programsatsing? Hvordan lede medarbeidere med høy kompetanse, mye kreativitet og stort personlig engasjement? Hvordan skape godt samspill i organisasjoner hvor kreative prosesser er viktige for måloppnåelsen? Hvordan lede kulturorganisasjoner i en digital tid? Hvordan utvikle gode strategier og skape gode resultater i tråd med kulturorganisasjoners samfunnsrolle og -oppdrag?  

Kulturledelse er et fagfelt som har utviklet seg internasjonalt siden 1960-årene under betegnelsen “arts management”, og som i økende grad har gjort seg gjeldende i de nordiske landene siden 1990-årene. Som fagfelt dekker kulturledelse alle sider ved ledelse og organisering av kunst- og kulturorganisasjoner, men det er lederoppgaven som står i fokus i dette programmet 

Programmet gir deg kunnskap til å lede kunst- og kulturorganisasjoner. Programmet fokuserer på kompleksiteten som preger kunst- og kulturorganisasjoner både internt og eksternt. Programmet vil også gi deg personlige lederferdigheter til å øve klok og konstruktiv innflytelse på egne medarbeidere og eksterne aktører. Du får den nødvendige innsikten i og forståelsen for kulturlivets behov som du ikke får i tradisjonelle lederutviklingsprogrammer. Målgruppen for programmet er personer som søker spesialkompetanse om ledelse i kunst- og kulturlivet. Programmet er relevant for ledere på alle nivåer i kulturorganisasjoner.

Kunnskapsmål

Hensikten med programmet er å gi kunnskap om og innsikt i den interne og eksterne kompleksiteten i kulturorganisasjoner, herunder samspillet mellom kulturorganisasjoner og deres omgivelser, kulturlivets organisasjonsformer, ledelse av skapende prosesser og strategi i kunst- og kulturorganisasjoner. Dette skal gi grunnlag for å kunne lede og utvikle livskraftige kulturorganisasjoner.  

Kunnskapsmål
Studentene skal lære hvordan ulike tilnærminger til ledelse og organisering kan tas i bruk i utviklingen av kunst- og kulturvirksomheter. Herunder skal studentene tilegne seg kunnskap om hvordan en kan forstå forholdet mellom organisasjon og omgivelser, forholdet mellom formell og uformell strukturering av kunst- og kulturorganisasjoner og hvordan ulike ledelsesmodeller og lederstiler innvirker på skapende prosesser og strategi.

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne vurdere, strukturere og analysere muligheter og utfordringer i kulturorganisasjoners omgivelser, kulturlivets organiseringsformer, ledelse av skapende prosesser og strategiutvikling.

Holdningsmål

Gjennom diskusjon og analyse av hvordan ulike tenkemåter og rasjonaliteter gjør seg gjeldende både internt og eksternt i kulturorganisasjoner skal studentene utvikle faglig forståelse og refleksjon om ulike dilemma som kan oppstå i møtet mellom dem.

Kursets innhold

Kulturlivets omgivelser
Kulturlivets organisasjonsformer
Ledelse av kunst- og kulturorganisasjoner
Strategier og resultater i kunst- og kulturorganisasjoner

Læreprosess og tidsbruk

Programmet foreleses over fem samlinger, totalt ca 150 timer og består av fire moduler som faglig griper inn i hverandre. De fire modulene har ulikt timetall. De gjennomføres etter hverandre i rekkefølge, men slik at flere av samlingene vil ha innhold fra to moduler.  

Studenten oppfordres til å presentere problemstillinger fra sin arbeidshverdag som utgangspunkt for faglig diskusjon. Det vil også legges opp til gruppearbeid hvor studentene bearbeider og presenterer aktuelle case fra sine sammenhenger. 

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt lagt på de forskjellige Master Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til to timer pr. student som går Master Programmet som vanlig program. For studenter som
tar Master Programmet som sitt avsluttende er veiledningstilbudet estimert til totalt seks timer pr oppgave.
I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, 18 studiepoeng og 48 timers individuell hjemmeeksamen, 12 studiepoeng. Begge må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt. Prosjektet kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer.

For studenter som tar programmet som sitt avsluttende Master of Management Program gjelder følgende:
Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, 24 studiepoeng og 48 timers individuell hjemmeeksamen, 6 studiepoeng. Begge må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt. Prosjektet kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil to personer.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 31681
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3168, 18 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 31691
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei48 Time(r)Individuell Individuell hjemmeeksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3169, 12 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 31701
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 2)Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3170, 24 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 31711
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei48 Time(r)Individuell Individuell hjemmeeksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3171, 6 studiepoeng.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3168, 18 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 31681
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:48 Time(r)
Kommentar:Individuell hjemmeeksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3169, 12 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 31691
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-2)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3170, 24 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 31701
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:48 Time(r)
Kommentar: Individuell hjemmeeksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3171, 6 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 31711
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
400
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Bilton, Chris 2007 Management and creativity: from creative industries to creative management   Blackwell Publ  
Caves, Richard E. 2000 Creative industries: contracts between art and commerce   Harvard University Press  
Chong, Derrick 2010 Arts management 2nd ed Routledge  
Røvik, Kjell Arne; Roness, Paul G.; Lægreid, Per; Christensen, Tom cop. 2009 Organisasjonsteori for offentlig sektor: instrument, kultur, myte 2. utg Universitetsforl  
Clegg, Stewart R.; Courpasson, David; Phillips, Nelson 2006 Power and organizations   Sage  
Hein, Helle Hedegaard cop. 2013 Primadonnaledelse: når arbejdet er et kald   Gyldendal Business  
Sørhaug, Tian cop. 1996 Om ledelse: makt og tillit i moderne organisering   Universitetsforl  
Yukl, Gary A. cop. 2013 Leadership in organizations 8th ed., Global ed Pearson  
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Vaage, Odd Frank cop. 2013 Norsk kulturbarometer 2012   Statistisk sentralbyrå  
  2015 Kulturledelse - artikkelsamling