MAN 3135/3136/3137/3138 Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

MAN 3135/3136/3137/3138 Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

Kurskode: 
MAN 3135/3136/3137/3138
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Johan From
Ratib Lekhal
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Skoleledelse, Spesialisering
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Kurstype: 
To semestere
Introduksjon

Dette programmet er Handelshøyskolen BIs tilbud til styrere i offentlig og private barnehager som ønsker å fullføre den nasjonale styrerutdanningen. Gjennom dette programmet skal styrerne få tilført nødvendig kunnskap og kompetanse innen ledelse og utvikling av organisasjonen. Målgruppen er både etablerte og fremtidige styrere i både offentlige og private barnehager.

 

Kunnskapsmål

Norske barnehager trenger å forbedre og øke sin ledelseskapasitet. Gjennom dette programmet får studentene en bred innføring i de viktigste temaene for barnehageledelse. Dette skal bidra til å:

- Styrke barns læring og utvikling
- Utvikle en sektorstandard for ledelse blant styrere i barnehager
- Styrke kunnskapsforståelse og kunnskapspraksis, som en nødvendig basis for barnehageledere for å forbedre kvaliteten og resultater i virksomhetene

Kunnskapsmål
Programmet skal gi studentene kunnskap om institusjonell organisering og pedagogisk arbeid som bidrar til økt læring og utvikling hos barna. Videre skal programmet gi kunnskap om vitenskapelig metoder og perspektiv, og forståelse som gjør studentene bedre i stand til å vurdere den kunnskap som produseres om barnehageutviklingen. Kunnskap for å styre og utvikle organisasjonen, stimulere og utvikle medarbeidere, samt utøve ledelse. Dermed er kunnskap om barnehagesektorens tradisjon og egenart viktig.

Ferdighetsmål

Studentene skal som ledere ha evnen til å tolke og forstå samfunnets krav til barnehagen. Programmet skal gi trygghet og mot til å lede barnehagen i retning av en stadig mer avansert og kompetent lærende virksomhet.
Ferdigheter i form av pedagogiske, organisatoriske og mellommenneskelige relasjoner vil bli vektlagt. I tillegg til evnen til å granske og vurdere eksisterende teoriers, metoders og forståelsesrammers holdbarhet.

Holdningsmål

Studentene skal utvikles til å løfte frem viktigheten av barns læring og utvikling i diskusjoner om barnehagens prioriteringer, organisering og arbeidsformer. De skal inneha kompetanse, trygghet og vilje til å delta i debatten om utviklingen av den norske barnehagen sett i et internasjonalt perspektiv. Mot til å stå i en kompleks ledelsessituasjon hvor det må argumenteres faglig for gjennomføring av endringer og omstillinger til beste for kvaliteten i norske barnehager. Dette forutsetter kompetanse til å velge strategier for utvikling av egen barnehage, medarbeidere og barns læring og utvikling. I tillegg til kompetanse og trygghet på egen identitet, og reflektert holdning til egen og andres kulturelle identitet og integritet.

Kursets innhold

Programmet består av syv samlinger. En samling gjennomføres i London.
Barnehagen som samfunnsinstitusjon

Tidlig innsats
Fokus på læring
Kjennetegn på høy kvalitet
Kommunikasjon og ledelse
Makt og påvirkning
Endring og utvikling av egen praksis
Pedagogisk organisering
Analyse av egen organisasjon
Bygge et godt og motiverende arbeidsmiljø
Barnehagens betydning i et livsperspektiv
Kvalitetssikringssystem og eierstyring
Forholdet mellom barnehage og skole
Ledelse av høykvalitetsbarnehager i praksis

Endringsledelse
Leders styringsrett og handlingsrom
Ledelsesdilemmaer
Innovasjon, utvikling og endring

Økonomistyring
Strategisk ledelse
Ressursstyring
Oppgaveseminar

Ledertrening
Som en del av programmet vil bli gjennomført ledertrening for studentene. Ledertreningen vil være en kombinasjon av introduksjonsforelesninger, øvelser og tilbakemeldinger. Hensikten er å øve studentene til trygghet i krevende ledelsessituasjoner. Temaene som tas opp i dette masterprogrammet er Kommunikasjon og påvirkning, og Ledelse og makt.
I ledertreningen vil det bli arbeidet med studentenes egne ledelsesprofiler både for å vurdere hvordan en selv som leder bruker sine ressurser på en god måte og som grunnlag for å utvikle eget lederskap. Utarbeidelse av individuelle handlingsplaner og hvordan disse kan implementeres i utføringen av eget lederskap står sentralt.

Læreprosess og tidsbruk

Programmet gjennomføres over syv samlinger Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til to timer pr. student som går masterprogrammet som vanlig program. For studenter som tar masterprogrammet som sitt avsluttende program er veiledningen estimert til seks timer pr oppgave.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

The program is carried out in seven modules. Personal counseling will be provided in addition to counseling during the lectures. In general, students can expect advisory counseling as opposed to evaluative counseling. Counseling time is estimated to be two hours per student taking the Master’s program as a standard program. For students taking the Master’s program as their graduating program, the time estimated for counseling is six hours per term paper.

Forkunnskapskrav

Generelt opptakskrav: 180 studiepoeng, 4 års yrkeserfaring. Se forøvrig opptaksvilkår.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 31361
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei72 Time(r)Individuell Individuell hjemmeksamen 12 studiepoeng
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 31351
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter. Ca. 30 sider pluss vedlegg 18 studiepoeng
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 31381
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
-
Kontinuasjon:
-
100Nei72 Time(r)Individuell Avsluttende individuell hjemmeksamen 6 studiepoeng
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 31371
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
-
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 2)Avsluttende prosjektoppgave 24 studiepoeng
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:72 Time(r)
Kommentar: Individuell hjemmeksamen 12 studiepoeng
Eksamenskode: MAN 31361
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter. Ca. 30 sider pluss vedlegg 18 studiepoeng
Eksamenskode: MAN 31351
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:72 Time(r)
Kommentar: Avsluttende individuell hjemmeksamen 6 studiepoeng
Eksamenskode: MAN 31381
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-2)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Avsluttende prosjektoppgave 24 studiepoeng
Eksamenskode: MAN 31371
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
400
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Arnulf, Jan Ketil cop. 2012 Hva er ledelse   Universitetsforl  
Eriksen, Bjørn 2012 Rektors styringsrett   Gyldendal akademisk Sidene 37-50, 57-88, 110-125,137-181 og 217-239.
Jacobsen, Dag Ingvar 2012 Organisasjonsendringer og endringsledelse 2. utg Fagbokforl  
Klafki, Wolfgang 2011 Dannelsesteori og didaktik: nye studier 3. udg Klim  
Hoff, Kjell Gunnar; Bragelien, Iver cop. 2016 Strategisk økonomistyring 2. utg Universitetsforl  
Kuvaas, Bård; Dysvik, Anders 2016 Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser: evidensbasert HRM 3. utg Fagbokforlaget kap. 4, 5, 6 og 7.
  2015 Perspektiver på ledelse 4. utg Gyldendal akademisk Kap. 2-7, 9,11-15.
Lekhal, Ratib; Zachrisson, Henrik Daae; Solheim, Elisabet; Moser, Thomas; Drugli, May Britt 2016 Det ved vi om - betydningen af kvalitet i dagtilbud      
Børhaug, Kjetil; Lotsberg, Dag Øyvind cop. 2011 Styring, organisering og ledelse i barnehagen   Fagbokforlaget Kap. 1-8, 10, 14.
Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
Jørn Kjell Rognes 1955-, 2013 Konfliktledelse Konfliktledelse      
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Hamre, Bridget K. 2014 Teachers' Daily Interactions With Children: An Essential Ingredient in Effective Early Childhood Programs      
Kotter, Jr 2007 Leading change - Why transformation efforts fail      
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Dweck, Carol January 2015 The Secret to Raising Smart Kids      
Norge Kunnskapsdepartementet 2016 Tid for lek og læring : bedre innhold i barnehagen