MAN 3135/3136/3137/3138 Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016
English version

MAN 3135/3136/3137/3138 Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager


Kursansvarlig
Johan From

Institutt
Institutt for kommunikasjon og kultur

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
30

Undervisningsspråk
Norsk og engelsk

Innledning
Dette programmet er Handelshøyskolen BIs tilbud til styrere i offentlig og private barnehager som ønsker å fullføre den nasjonale styrerutdanningen. Gjennom dette programmet skal styrerne få tilført nødvendig kunnskap og kompetanse innen ledelse og utvikling av organisasjonen. Målgruppen er både etablerte og fremtidige styrere i både offentlige og private barnehager.
.

Læringsmål
Norske barnehager trenger å forbedre og øke sin ledelseskapasitet. Gjennom dette programmet får studentene en bred innføring i de viktigste temaene for barnehageledelse. Dette skal bidra til å:

- Styrke barns læring og utvikling

- Utvikle en sektorstandard for ledelse blant styrere i barnehager
- Styrke kunnskapsforståelse og kunnskapspraksis, som en nødvendig basis for barnehageledere for å forbedre kvaliteten og resultater i virksomhetene


Kunnskapsmål
Programmet skal gi studentene kunnskap om institusjonell organisering og pedagogisk arbeid som bidrar til økt læring og utvikling hos barna. Videre skal programmet gi kunnskap om vitenskapelig metoder og perspektiv, og forståelse som gjør studentene bedre i stand til å vurdere den kunnskap som produseres om barnehageutviklingen. Kunnskap for å styre og utvikle organisasjonen, stimulere og utvikle medarbeidere, samt utøve ledelse. Dermed er kunnskap om barnehagesektorens tradisjon og egenart viktig.

Ferdighetsmål
Studentene skal som ledere ha evnen til å tolke og forstå samfunnets krav til barnehagen. Programmet skal gi trygghet og mot til å lede barnehagen i retning av en stadig mer avansert og kompetent lærende virksomhet.
Ferdigheter i form av pedagogiske, organisatoriske og mellommenneskelige relasjoner vil bli vektlagt. I tillegg til evnen til å granske og vurdere eksisterende teoriers, metoders og forståelsesrammers holdbarhet.

Holdningsmål
Studentene skal utvikles til å løfte frem viktigheten av barns læring og utvikling i diskusjoner om barnehagens prioriteringer, organisering og arbeidsformer. De skal inneha kompetanse, trygghet og vilje til å delta i debatten om utviklingen av den norske barnehagen sett i et internasjonalt perspektiv. Mot til å stå i en kompleks ledelsessituasjon hvor det må argumenteres faglig for gjennomføring av endringer og omstillinger til beste for kvaliteten i norske barnehager. Dette forutsetter kompetanse til å velge strategier for utvikling av egen barnehage, medarbeidere og barns læring og utvikling. I tillegg til kompetanse og trygghet på egen identitet, og reflektert holdning til egen og andres kulturelle identitet og integritet.


  Forkunnskaper
  Generelt opptakskrav: 180 studiepoeng, 4 års yrkeserfaring. Se forøvrig opptaksvilkår.

  Obligatorisk litteratur
  Bøker:
  Arnulf, Jan Ketil. 2012. Hva er ledelse. Universitetsforlaget. 135 s
  Børhaug, Kjetil ... [et al.]. 2011. Styring, organisering og ledelse i barnehagen. Fagbokforlaget
  Eriksen, Bjørn. 2012. Rektors styringsrett. Gyldendal akademisk. sidene 37-50, 57-88, 110-125,137-181 og 217-239. Totalt 120 s
  Hoff, Kjell Gunnar. 2009. Strategisk økonomistyring. Universitetsforlaget. 200 s
  Jacobsen, Dag Ingvar. 2012. Organisasjonsendringer og endringsledelse.. 2. utg. Fagbokforlaget. 100 s
  Klafki, Wolfgang. 2011. Dannelsesteori og didaktik : nye studier. 3. udg. Klim
  Kuvaas, Bård og Anders Dysvik. 2012. Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser : evidensbasert HRM. 2. utg. Fagbokforlaget. kap. 4, 5, 6 og 7 (100 s.)
  Martinsen, Øyvind L., red. 2009. Perspektiver på ledelse. 3. utg. Gyldendal akademisk. Kap. 2-7, 9,11-15


  Artikler:
  Dweck, Carol S. Dec 2007 - Jan2008. The secret to raising smart kids. Scientific American Mind. 18(6). 2 Graphs, p36-43. 8p. 4

  Tidsskrift:
  NOU 2010:8 Med forskertrang og lekelyst. Kunnskapsdepartementet. del II, 81 s

  Anbefalt litteratur
  Bøker:
  Eilifsen, Margareth og Anders Dysvik, red. 2014. Barnehagelederen : en samling av erfaringsbasert teori. Universitetsforlaget
  Hattie, John. 2009. Visible learning : a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. Routledge. Kap1+3+11 (48 s)


  Emneoversikt
  Programmet består av syv samlinger

  Samling 1
  Analyse av egen barnehage - Barnehagens rolle i utdanningsløpet og barnehagen som organisasjon
  Strategisk utvikling av barnehagen
  Utvikling av egen barnehage

  Samling 2
  Ledertrening - Kommunikasjon og påvirkning, makt og håndtering av konflikt

  Samling 3
  Småbarns pedagogikk og diktatikk
  Effektiv organisering av barnehager - Organisatoriske betingelser for læring og utvikling

  Samling 4 – gjennomføres i London
  Overvåking av kvalitet i barnehager
  Betydningen av læring i tidlige år
  Besøk hos virksomheter som utmerker seg i pedagogisk arbeid

  Samling 5
  Ledertrening – Kommunikasjon og påvirkning, makt og håndtering av konflikt

  Samling 6
  Perspektiver på ledelse
  Juridiske emner
  Ledelse og utvikling av personalressurser

  Samling 7
  Lærende organisasjoner
  Strategi for egen barnehage – Virksomhetsstyring og økonomiforståelse

  Ledertrening
  Som en del av programmet vil bli gjennomført ledertrening for studentene. Ledertreningen vil være en kombinasjon av introduksjonsforelesninger, øvelser og tilbakemeldinger. Hensikten er å øve studentene til trygghet i krevende ledelsessituasjoner. Temaene som tas opp i dette masterprogrammet er Kommunikasjon og påvirkning, og Ledelse og makt.

  I ledertreningen vil det bli arbeidet med studentenes egne ledelsesprofiler både for å vurdere hvordan en selv som leder bruker sine ressurser på en god måte og som grunnlag for å utvikle eget lederskap. Utarbeidelse av individuelle handlingsplaner og hvordan disse kan implementeres i utføringen av eget lederskap står sentralt.

  Dataverktøy
  Itslearning

  Læreprosess og tidsbruk
  Programmet gjennomføres over syv samlinger Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til to timer pr. student som går masterprogrammet som vanlig program. For studenter som tar masterprogrammet som sitt avsluttende program er veiledningen estimert til seks timer pr oppgave.

  Arbeidskrav

  Eksamen
  Studentene evalueres gjennom en prosjektoppgave, 18 studiepoeng, og hjemmeeksamen 72 t, 12 studiepoeng.

  Hjemmeeksamen skal gjennomføres individuelt.

  Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter. Ca. 30 sider pluss vedlegg.

  Begge evalueringsformer må bestås for at vitnemålet i programmet skal bli tildelt.

  For studenter som tar dette som sitt avsluttende Master of Management Program, gjelder følgende :
  Studentene evalueres gjennom en prosjektoppgave, 24 studiepoeng, og hjemmeeksamen, 6 studiepoeng. Avsluttende prosjektoppgaven kan skrives i gruppe på inntil 2 studenter. Hjemmeeksamen skal løses individuelt.. Alle eksamenselementene må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.


  Eksamenskode(r)
  MAN 31351 - Prosjektoppgave; teller 100 % for å oppnå karakter i kurset MAN 3135, 18 studiepoeng.
  MAN 31361 - Hjemmeeksamen; teller 100 % for å oppnå karakter i kurset MAN 3136, 12 studiepoeng.
  Begge evalueringer må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

  For studenter som tar programmet som sitt avsluttende Master of Management Program gjelder følgende:
  MAN 31371 - Prosjektoppgave; teller 100 % for å oppnå karakter i kurset MAN 3137, 24 studiepoeng.
  MAN 31381 -Hjemmeeksamen; teller 100 % for å oppnå karakter i kurset MAN 3138, 6 studiepoeng.
  Begge evalueringer må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.


  Hjelpemidler til eksamen


  Kontinuasjon
  Ved neste ordinære gjennomføring av kurset. Når et program utgår kontinueres det i erstatningsprogram.

  Tilleggsinformasjon