MAN 3085/3086/3087/3088 Styrer og styrearbeid

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

MAN 3085/3086/3087/3088 Styrer og styrearbeid

Kursansvarlig
Tore Bråthen, Knut Sogner

Institutt
Institutt for innovasjon og økonomisk organisering

Semester
Høst

Studiepoeng
30

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Deltakerne gis muligheten for økt forståelse for styrets mangfold, betydning og utfordringer, og vil i løpet av programmet kunne utvikle dybdekunnskap om styrer og styrearbeid som fagområde. I studiet utvikles det forståelse for problemstillinger knyttet til utviklingsfaser, prosesser, styresammensetning, lovverk, etikk, kriser, selskapsform og eierform.

Med en stadig sterkere fokus på styrets betydning for virksomheters utvikling, øker kravet til faglig kompetanse også for styrearbeid. Dette innebærer forståelse for styrets rolle og arbeidsmåter hos alle som er berørt av styrefunksjoner, herunder eiere, det offentlige virkemiddelapparatet, tillitsvalgte, arbeidstakerrepresentanter, bank og finansvesen, konsulenter, organisasjoners ledergrupper, politikere etc. Målgruppene for dette programmet er både aktive styremedlemmer, potensielle styremedlemmer og personer som må forholde seg til styrer.

Læringsmål
Programmet skal bidra til å gi deltakerne økt forståelse for styrers mangfold, betydning og utfordringer med tanke på utviklingen av et verdiskapende styre. Med utgangspunkt i forskning, teori og litteratur skal det utvikles felles kunnskap gjennom diskusjon og debatter om ulike sider ved styrer, dets prosesser og struktur, samt utvikle nettverk og skape muligheter for økt deltakelse i internasjonalt styrearbeid

Kunnskapsmål:
Deltakerne skal kunne vise til forskjeller i styrers arbeid, avhengig av typen virksomhet
Deltakerne skal kunne identifisere hvilke utfordringer et styre kan stå overfor
Deltakerne skal kunne vurdere hvilke tiltak styret må iverksette for å fremme resultater for et verdiskapende styre
Deltakerne skal kjenne det juridiske rammeverket for styrearbeid

Ferdighetsmål:
Deltakerne skal kunne gjennomføre et observasjonsstudium i et styre
Deltakerne skal kunne utøve rollen som styremedlem
Deltakerne skal kunne bistå styremedlemmer, slik at styrets samlede kompetanse er til nytte for styrets arbeid

Holdningsmål:
Deltakerne skal tilegne seg kunnskap slik at gode normer for styrets arbeid utvikles
Deltakerne skal tilegne seg kunnskap slik at etiske regler anvendes på en god måte i styrets arbeid.
Deltakerne skal tilegne seg kunnskap slik at styrets arbeid gjenspeiler selskapets verdier

Forkunnskaper
Generelt opptakskrav: 180 studiepoeng samt 4 års yrkeserfaring. Se forøvrig opptaksvilkår.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Bråthen, Tore. 2008. Selskapsrett. 3. utg. Focus : Universitetsforlaget
Bøhren, Øyvind. 2011. Eieren, styret og ledelsen: Corporate Governance i Norge. Fagbokforlaget
Chris Mallinn. 2012. Handbook of Corporate Governance, Country Analyses
Huse, Morten. 2007. Boards, governance and value creation : the human side of corporate governance. Cambridge : Cambridge University Press
Høivik, Heidi von Weltzien, ed. 2002. Moral leadership in action : building and sustaining moral competence in European organizations. Cheltenham : Edward Elgar


Artikler:
Bøhren, Øyvind og Bernt Arne Ødegaard. 2003. Norske eierskap : Særtrekk og sære trekk. Praktisk Økonomi og Finans. 20 (2). 3-17
Bøhren, Øyvind. 2005. Eierskap og lønnsomhet. Økonomisk Forum. nr. 5
Eisenhardt, K.M.. 1989. Agency theory: An assessment and review?. Academy of Management Review 14 (1): 57-74
Gabrielsson, Jonas, Morten Huse and Alessandro Minichilli. 2007. Understanding the leadership role of the board chairperson through a team production approach. International Journal of Leadership Studies. Vol 3 (1). p. 21-39
Geletkanycz Marta A. and Brian K. Boyd. 2011. Ceo outside directorships and firm performance: A reconciliation of agency and embeddedness views. Academy of Management journal
Hermalin, B.E. and M.S. Weisbach. 2003. Boards of directors as an endogenously determined institution. A survey of the economic literature. Economic Policy Review, 9: 7-26
Hooghiemstra, R. and J.van Manen. 2004. The independence paradox: (im)possibilities facing non-executive directors in The Netherlands. Corporate Governance: An International Review. 12: 314-324
Huse, Hoskisson, Zattoni and Vigano. 2003. New Perspectives on boards research. Journal of Management and Governance
Kaufman, A. and E. Englander. A team production model of corporate governance. Academy of Management Executive. 19. p. 9-22
McDonald Michael L. and James D. Westphal. 2010. A little help here? Board control, ceo identification with the corporate elite, and strategic help provided to ceos at other firms. Academy of Management Journal
Minichilli, Alessandro, Jonas Gabrielsson and Morten Huse. 2007. Board evaluations : making a fit between the purpose and the system. Corporate Governance an International Review. 15 (4). 0964-8410. 609-622
Mitchell, R.K., B.R. Agle and D.J. Wood. 1997. Towards a theory of stakeholder identification and salience : defining the principle of who and what counts. Academy of Management Review. 22 (4). 853-886
Randøy, Trond and Sanjay Goel. 2003. Ownership Structure, Founding Family Leadership, and Performance in Norwegian SMEs. Journal of business venturing. 18 (5). s. 619-637
Randøy, Trond og Steen Koekebakker. 2002. Verdiskapende eierstyring i norske børsnoterte selskaper. Praktisk økonomi & finans. s. 57 - 64
Ruud, Flemming. 2000. Assurance services: nye muligheter for revisors yrkesutøvelse. Revisjon og Regnskap. nr. 8 (og nr. 3 2001)
Shropshire, Christine. 2010. The role of the interlocking director and board receptivity in the diffusion of practices. Academy of Management Review
Tuggle S. Christopher, Karen Schnatterly and Richard A. Johnson. 2010. Attention patterns in the boardroom: How board composition and processes affect discussion of Entrepreneurial issues. Academy of Management Journal
Warren McFarlan, F. 1999. Working on nonprofit boards: Don’t assume the shoe fits. Harvard Business Review. Nov/Dec. s. 65-80
Westphal, J.D. and P. Khanna. 2003. Keeping directors in line: Social distancing as a control mechanism in the corporate elite. Administrative Science Quarterly. 48. 361-398
Williams, Karel. 2000. From shareholder value to present-day capitalism. Economy and Society. 29(1). s. 1-12


Anbefalt litteratur
Bøker:
Bråthen, Tore. 2009. Styremedlem og aksjonær. 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget
Huse, Morten, ed. 2009. The value creating board : corporate governance and organizational behaviour. London : Routledge
Huse, Morten. 2007. Styret : tante, barbar eller klan?. 3. utg. Bergen : Fagbokforlaget
Levorsen, Stein O. 2009. Styrearbeid i praksis : Innføring i styrets hovedoppgaver og arbeidsform med eksempler og bedriftshistorier. 6. utg. Oslo: Universitetsforlaget
Standal, Elbjørg Gui og Arild I. Søland. 2009. Håndbok i økonomi for styremedlemmer. 2. utg. Oslo : Universitetsforlaget. 121 sider
Vinnicombe, Sue, Val Sing, Ronald Bruke, Diana Bilimoria and Morten Huse, eds. 2008. Women on corporate boards of directors : international research and practice. Cheltenham : Elgar


Emneoversikt
1. samling - Hvorfor et styre? Styrets rolle og formalkrav
2. samling - Det helhetlige styringsperspektiv – Corporate Governance
3. samling - Prosesser, styreledelse og etikk
4. samling - Den internasjonale styrearena
5. samling - Den aktuelle styredebatten

Dataverktøy
Kurset støttes av BIs læringsplattform, og studentene må ha tilgang til PC med aktuell programvare.

Læreprosess og tidsbruk
Programmet tar for seg fagområdet ”styrer” i hele sin bredde, og har derfor forelesere fra ulike fagdisipliner. Det gir en systematisk og tverrfaglig gjennomgang av tema forankret i forskning, litteratur, lovverk og praksis, med utstrakt bruk av diskusjon og erfaringsutveksling.

Det vil bli brukt aktuelle case, og tema som presenteres av erfarne styreledere og -medlemmer når det gjelder praktisk styrearbeid.

Programmet gjennomføres over fem samlinger, totalt ca 150 timer.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Master Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til to timer pr. student som går Master Programmet som vanlig program. For studenter som tar Master Programmet som sitt avsluttende er veiledningstilbudet estimert til totalt seks timer.Anslått tidsbruk:
Deltakelse i undervisningen 150 timer
Forberedelse til forelesning/lese litteratur 300 timer
Skrive prosjektoppgave 178 timer
Oppgaveløsning 50 timer
Selvstudium og kollokvier 50 timer
Eksamen 72 timer


Eksamen
Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, 18 studiepoeng og 72 timers individuell hjemmeksamen, basert på case, 12 studiepoeng. Begge må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt. Prosjektetoppgaven kan gjennomføres individuelt eller i grupper på inntil tre personer.

For studenter som tar programmet som sitt avsluttende Master of Management Program gjelder følgende:
Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, 24 studiepoeng og 72 timers individuell hjemmeeksamen, basert på case, 6 studiepoeng. Prosjektoppgaven kan løses individuelt eller i gruppe på inntil to studenter. Begge evalueringer må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.


Eksamenskode(r)
MAN 30851 - Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3085, 18 studiepoeng.
MAN 30861 - Individuell hjemmeeksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3086, 12 studiepoeng.
Begge kurs / eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

For studenter som tar programmet som sitt avsluttende Master of Management Program gjelder følgende:
MAN 30871 - Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3087, 24 studiepoeng.
MAN 30881 - Individuell hjemmeeksamen; teller 100% for å oppnå karakter i MAN 3088, 6 studiepoeng.
Begge kurs / eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.


Hjelpemidler til eksamen


Kontinuasjon
Ved neste ordinære gjennomføring.

Tilleggsinformasjon
1. samling - Hvorfor et styre; styrets rolle og formalkrav
Delmål
 • Øke forståelsen for styrearbeidets rammer
 • Forstå styrets plass i organisasjoner og samfunnsliv
 • Få en oversikt over aktuell teori på fagområdet
 • Få innsikt i de ulike ledelsesskoler i forståelse av styrearbeid
 • Få innsikt i de ulike juridiske rammer for styrer

Emneoversikt
 • Verdiskapende styrer – hva er det?
 • Innledning og programoversikt
 • Styrenes utfordringer
 • Teoretisk rammeverk
 • Ledelsesskoler og ulike tilnærminger
 • Lovbestemte rammebetingelser og strukturer
 • Eierformer

2. samling - Det helhetlige styringsperspektiv - corporate governance
Delmål
 • Øke forståelsen for styrer og bedrifter i et helhetlig perspektiv
 • Få klargjort hva det innebærer at styret er å anse som et kollegium
 • Vise hvordan styrer og styrearbeid presenteres og diskuteres av ulike interessenter og faglige retninger

Emneoversikt
 • Styret i et finansielt corporate governance perspektiv – shareholder value
 • Styret i et strategisk perspektiv
 • Kontroll, rapportering og konsolidering
 • Aktive/passive og institusjonelle eiere
 • Eierstruktur, fordeling av makt
 • Oppkjøp, forsvarsmekanismer

3. samling - Styret og ledelse av styrearbeidet
Delmål
 • Øke forståelsen for styreleders rolle og betydning for å utvikle “Det verdiskapende styret”
 • Få innsikt i styreleders spesielle oppgaver
 • Få innsikt i styrets arbeidsformer og prosesser
 • Få innsikt i etiske problemstillinger og samfunnsansvar

Emneoversikt
 • Styret, bedrift og samfunn
 • Etikk og verdier i styrearbeidet
 • Rekruttering av styremedlemmer
 • Evaluering av styret og styrets arbeid
 • Struktur og ledelse av styret og styrearbeidet
 • Styrets sammensetning og beslutningsevne
 • Beslutningsprosesser i og utenfor styrerommet
 • Arbeidsklima i styrerommet
 • Relasjonene mellom styret og ledelsen

4. samling - Den internasjonale styrearena
Delmål
 • Få kunnskap om Corporate Governance og styrer i en internasjonal sammenheng
 • Få innsikt i hvorledes globaliseringen påvirker styrearbeidet
 • Øke forståelsen for hvordan internasjonale prosesser kan føre til fornyelse og utvikling av norske styrer
 • Se styrer i en samfunnskritisk ramme

Emneoversikt
 • Trender i tiden; Globalisering og flernasjonalt eierskap
 • Styringsmodeller i andre land
 • Internasjonale organisasjoner med morselskap/datterselskap i andre land
 • Cross Cultural Relations

5. samling - Aktuelle tema
Delmål
 • Få økt innsikt i styrer i ulike bedrifter og bedrifters ulike faser – styrer i kontekst
 • Bli oppdatert på aktuell vitenskapelig utvikling når det gjelder kunnskapsutviklingen om styrearbeid

Emneoversikt
 • Gründer- eller familiekontrollerte bedrifter
 • Styrets rolle i SMB versus større bedrifter
 • Styrer i offentlig sektor og ideelle organisasjoner
 • Styrer i oppstartsbedrifter
 • Topplederkompensasjon, opsjonsavtaler etc.
 • Kvinner og styrer
 • Andre dagsaktuelle tema
 • Fremtidens styrer

ANNEN INFORMASJON
Følgende faglige bidragsytere er sentrale i programmet:
Professor, dr. jurisTore Bråthen, Handelshøyskolen BI
Studierektor Elbjørg Gui Standal, Handelshøyskolen BI
Professor Morten Huse, Handelshøyskolen BI
Professor Heidi v.Weltzien Høivik, Handelshøyskolen BI
Førsteamanuensis Ragnhild Kvålshaugen, Handelsøyskolen BI
Professor Trond Randøy, Høgskolen i Agder
Professor T. Flemming Ruud, professor ved Universität St. Gallen, Sveits og Handelshøyskolen BI