MAN 3085/3086/3087/3088 Styrer og styrearbeid - KONTINUASJONSEKSAMEN

MAN 3085/3086/3087/3088 Styrer og styrearbeid - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
MAN 3085/3086/3087/3088
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Benedicte Brøgger
Tore Bråthen
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Undervisningstermin(er): 
2018 Vår
2019 Vår
Uspesifisert
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2018 Vår
2019 Vår
Uspesifisert
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Flerkodekurs
Introduksjon: 

Deltakerne gis muligheten for økt forståelse for styrets mangfold, betydning og utfordringer, og vil i løpet av programmet kunne utvikle dybdekunnskap om styrer og styrearbeid som fagområde. I studiet utvikles det forståelse for problemstillinger knyttet til utviklingsfaser, styresammensetning, lovverk, etikk, samfunnsansvar, risikostyring, kriser, selskapsform, og eierform. 

Med en stadig sterkere fokus på styrets betydning for virksomheters utvikling, øker kravet til faglig kompetanse også for styrearbeid. Dette innebærer forståelse for styrets rolle og arbeidsmåter hos alle som er berørt av styrefunksjoner, herunder eiere, det offentlige virkemiddelapparatet, tillitsvalgte, arbeidstakerrepresentanter, bank og finansvesen, konsulenter, organisasjoners ledergrupper, politikere etc. Målgruppene for dette programmet er både aktive styremedlemmer, potensielle styremedlemmer og personer som må forholde seg til styrer.

Læringsmål: 

Programmet skal bidra til å gi deltakerne økt forståelse for styrers mangfold, betydning og utfordringer med tanke på utviklingen av et verdiskapende styre. Med utgangspunkt i forskning, teori og litteratur skal det utvikles felles kunnskap gjennom diskusjon og debatter om ulike sider ved styrer, dets prosesser og struktur, samt utvikle nettverk og skape muligheter for økt deltakelse i internasjonalt styrearbeid 

Kunnskapsmål:  

Deltakerne skal kunne vise til forskjeller i styrers arbeid, avhengig av typen virksomhet 

Deltakerne skal kunne identifisere hvilke utfordringer et styre kan stå overfor 

Deltakerne skal kunne vurdere hvilke tiltak styret må iverksette for å fremme resultater for et verdiskapende styre 

Deltakerne skal kjenne det juridiske rammeverket for styrearbeid

Ferdighetsmål: 

Deltakerne skal kunne gjennomføre et observasjonsstudium i et styre 

Deltakerne skal kunne utøve rollen som styremedlem 

Deltakerne skal kunne bistå styremedlemmer, slik at styrets samlede kompetanse er til nytte for styrets arbeid

Holdningsmål: 

Deltakerne skal tilegne seg kunnskap slik at gode normer for styrets arbeid utvikles 

Deltakerne skal tilegne seg kunnskap slik at etiske regler anvendes på en god måte i styrets arbeid. 

Deltakerne skal tilegne seg kunnskap slik at styrets arbeid gjenspeiler selskapets verdier

Kursets innhold: 

1. samling - Hvorfor et styre? Styrets rolle og formalkrav  

2. samling - Det helhetlige styringsperspektiv – Corporate Governance  

3. samling - Prosesser, styreledelse og etikk  

4. samling - Den internasjonale styrearena 

5. samling - Den aktuelle styredebatten

Læreprosess og tidsbruk: 

Programmet tar for seg fagområdet ”styrer” i hele sin bredde, og har derfor forelesere fra ulike fagdisipliner. Det gir en systematisk og tverrfaglig gjennomgang av tema forankret i forskning, litteratur, lovverk og praksis, med utstrakt bruk av diskusjon og erfaringsutveksling.

Det vil bli brukt aktuelle case, og tema som presenteres av erfarne styreledere og -medlemmer når det gjelder praktisk styrearbeid.

Programmet gjennomføres over fem samlinger, totalt ca 150 timer.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Master Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til to timer pr. student som går Master Programmet som vanlig program. For studenter som tar Master Programmet som sitt avsluttende er veiledningstilbudet estimert til totalt seks timer pr oppgave. 

Anslått tidsbruk: 

Deltakelse i undervisningen 150 timer 

Forberedelse til forelesning/lese litteratur 300 timer 

Skrive prosjektoppgave 178 timer 

Oppgaveløsning 50 timer 

Selvstudium og kollokvier 50 timer 

Eksamen 72 timer

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, 18 studiepoeng og 72 timers individuell hjemmeksamen, basert på case, 12 studiepoeng. Begge må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt. Prosjektetoppgaven kan gjennomføres individuelt eller i grupper på inntil tre personer.

For studenter som tar programmet som sitt avsluttende Master of Management Program gjelder følgende:
Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, 24 studiepoeng og 72 timers individuell hjemmeeksamen, basert på case, 6 studiepoeng. Prosjektoppgaven kan løses individuelt eller i gruppe på inntil to studenter. Begge evalueringer må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Dataverktøy: 
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon: 

1. samling - Hvorfor et styre; styrets rolle og formalkrav* 

Delmål 

Øke forståelsen for styrearbeidets rammer 

Forstå styrets plass i organisasjoner og samfunnsliv 

Få en oversikt over aktuell teori på fagområdet 

Få innsikt i de ulike ledelsesskoler i forståelse av styrearbeid 

Få innsikt i de ulike juridiske rammer for styrer 

Emneoversikt 

Verdiskapende styrer – hva er det? 

Innledning og programoversikt 

Styrenes utfordringer 

Teoretisk rammeverk 

Ledelsesskoler og ulike tilnærminger 

Lovbestemte rammebetingelser og strukturer 

Eierformer 

2. samling - Det helhetlige styringsperspektiv - corporate governance 

Delmål 

Øke forståelsen for styrer og bedrifter i et helhetlig perspektiv 

Få klargjort hva det innebærer at styret er å anse som et kollegium 

Vise hvordan styrer og styrearbeid presenteres og diskuteres av ulike interessenter og faglige retninger  

Emneoversikt  

Styret i et finansielt corporate governance perspektiv – shareholder value 

Styret i et strategisk perspektiv 

Kontroll, rapportering og konsolidering 

Risikostyring 

Aktive/passive og institusjonelle eiere 

Eierstruktur, fordeling av makt 

Oppkjøp, forsvarsmekanismer 

3. samling - Styret og ledelse av styrearbeidet 

Delmål 

Øke forståelsen for styreleders rolle og betydning for å utvikle “Det verdiskapende styret” 

Få innsikt i styreleders spesielle oppgaver 

Få innsikt i styrets arbeidsformer og prosesser 

Få innsikt i etiske problemstillinger og samfunnsansvar 

Emneoversikt 

Styret, bedrift og samfunn 

Etikk og verdier i styrearbeidet 

Rekruttering av styremedlemmer 

Evaluering av styret og styrets arbeid 

Struktur og ledelse av styret og styrearbeidet  

Styrets sammensetning og beslutningsevne 

Beslutningsprosesser i og utenfor styrerommet 

Arbeidsklima i styrerommet 

Relasjonene mellom styret og ledelsen 

4. samling - Den internasjonale styrearena 

Delmål 

Få kunnskap om Corporate Governance og styrer i en internasjonal sammenheng 

Få innsikt i hvorledes globaliseringen påvirker styrearbeidet 

Øke forståelsen for hvordan internasjonale prosesser kan føre til fornyelse og utvikling av norske styrer 

Se styrer i en samfunnskritisk ramme 

Emneoversikt 

Trender i tiden; Globalisering og flernasjonalt eierskap 

Samfunnsansvar 

Styringsmodeller i andre land 

Internasjonale organisasjoner med morselskap/datterselskap i andre land 

Cross Cultural Relations 

Omdømme og goodwill 

5. samling - Aktuelle tema 

Delmål  

Få økt innsikt i styrer i ulike bedrifter og bedrifters ulike faser – styrer i kontekst  

Bli oppdatert på aktuell vitenskapelig utvikling når det gjelder kunnskapsutviklingen om styrearbeid 

Emneoversikt 

Gründer- eller familiekontrollerte bedrifter 

Styrets rolle i SMB versus større bedrifter 

Styrer i offentlig sektor og ideelle organisasjoner 

Styrer i oppstartsbedrifter 

Topplederkompensasjon, opsjonsavtaler etc.  

Kvinner og styrer 

Generasjonsskifter 

Elektroniske styrerom 

Andre dagsaktuelle tema 

Fremtidens styrer 

*Det kan bli mindre innbyrdes justeringer mellom hvilke emner som behandles i den enkelte samling. 

ANNEN INFORMASJON 

Følgende faglige bidragsytere fra BI er sentrale i programmet: 

Professor, dr. jurisTore Bråthen, Handelshøyskolen BI 

Professor, dr.polit Benedicte Brøgger, Handelshøyskolen BI 

Researcher 2, Caroline Ditlev-Simonsen, Handelshøyskolen BI 

Professor Morten Huse, Handelshøyskolen BI 

Førsteamanuensis Ragnhild Kvålshaugen, Handelsøyskolen BI 

Førsteamanusensis Janicke L. Rasmussen, Handelshøyskolen BI 

Professor Trond Randøy, Høgskolen i Agder 

Professor T. Flemming Ruud, professor ved Universität St. Gallen, Sveits og Handelshøyskolen BI 

Kvalifikasjoner: 

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

TypeVektingTilsynDurationGruppering (størrelse)Kommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 30851
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100No invigilation2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3085, 18 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 30861
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100No invigilation72 Time(r)Individuell Individuell hjemmeeksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3086, 12 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 30871
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100No invigilation2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 2)Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3087, 24 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 30881
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100No invigilation72 Time(r)Individuell Individuell hjemmeeksamen; teller 100% for å oppnå karakter i MAN 3088, 6 studiepoeng.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:No invigilation
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3085, 18 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 30851
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:No invigilation
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:Individuell hjemmeeksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3086, 12 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 30861
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:No invigilation
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-2)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3087, 24 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 30871
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:No invigilation
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:Individuell hjemmeeksamen; teller 100% for å oppnå karakter i MAN 3088, 6 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 30881
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
400