MAN 3085/3086/3087/3088 Styrer og styrearbeid - KONTINUASJONSEKSAMEN

MAN 3085/3086/3087/3088 Styrer og styrearbeid - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
MAN 3085/3086/3087/3088
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Benedicte Brøgger
Tore Bråthen
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Semester: 
2018 Vår
2019 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2018 Vår
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Flerkodekurs
Introduksjon

Deltakerne gis muligheten for økt forståelse for styrets mangfold, betydning og utfordringer, og vil i løpet av programmet kunne utvikle dybdekunnskap om styrer og styrearbeid som fagområde. I studiet utvikles det forståelse for problemstillinger knyttet til utviklingsfaser, styresammensetning, lovverk, etikk, samfunnsansvar, risikostyring, kriser, selskapsform, og eierform. 

Med en stadig sterkere fokus på styrets betydning for virksomheters utvikling, øker kravet til faglig kompetanse også for styrearbeid. Dette innebærer forståelse for styrets rolle og arbeidsmåter hos alle som er berørt av styrefunksjoner, herunder eiere, det offentlige virkemiddelapparatet, tillitsvalgte, arbeidstakerrepresentanter, bank og finansvesen, konsulenter, organisasjoners ledergrupper, politikere etc. Målgruppene for dette programmet er både aktive styremedlemmer, potensielle styremedlemmer og personer som må forholde seg til styrer.

Kunnskapsmål

Programmet skal bidra til å gi deltakerne økt forståelse for styrers mangfold, betydning og utfordringer med tanke på utviklingen av et verdiskapende styre. Med utgangspunkt i forskning, teori og litteratur skal det utvikles felles kunnskap gjennom diskusjon og debatter om ulike sider ved styrer, dets prosesser og struktur, samt utvikle nettverk og skape muligheter for økt deltakelse i internasjonalt styrearbeid 

Kunnskapsmål:  

Deltakerne skal kunne vise til forskjeller i styrers arbeid, avhengig av typen virksomhet 

Deltakerne skal kunne identifisere hvilke utfordringer et styre kan stå overfor 

Deltakerne skal kunne vurdere hvilke tiltak styret må iverksette for å fremme resultater for et verdiskapende styre 

Deltakerne skal kjenne det juridiske rammeverket for styrearbeid

Ferdighetsmål

Deltakerne skal kunne gjennomføre et observasjonsstudium i et styre 

Deltakerne skal kunne utøve rollen som styremedlem 

Deltakerne skal kunne bistå styremedlemmer, slik at styrets samlede kompetanse er til nytte for styrets arbeid

Holdningsmål

Deltakerne skal tilegne seg kunnskap slik at gode normer for styrets arbeid utvikles 

Deltakerne skal tilegne seg kunnskap slik at etiske regler anvendes på en god måte i styrets arbeid. 

Deltakerne skal tilegne seg kunnskap slik at styrets arbeid gjenspeiler selskapets verdier

Kursets innhold

1. samling - Hvorfor et styre? Styrets rolle og formalkrav  

2. samling - Det helhetlige styringsperspektiv – Corporate Governance  

3. samling - Prosesser, styreledelse og etikk  

4. samling - Den internasjonale styrearena 

5. samling - Den aktuelle styredebatten

Læreprosess og tidsbruk

Programmet tar for seg fagområdet ”styrer” i hele sin bredde, og har derfor forelesere fra ulike fagdisipliner. Det gir en systematisk og tverrfaglig gjennomgang av tema forankret i forskning, litteratur, lovverk og praksis, med utstrakt bruk av diskusjon og erfaringsutveksling.

Det vil bli brukt aktuelle case, og tema som presenteres av erfarne styreledere og -medlemmer når det gjelder praktisk styrearbeid.

Programmet gjennomføres over fem samlinger, totalt ca 150 timer.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Master Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til to timer pr. student som går Master Programmet som vanlig program. For studenter som tar Master Programmet som sitt avsluttende er veiledningstilbudet estimert til totalt seks timer pr oppgave. 

Anslått tidsbruk: 

Deltakelse i undervisningen 150 timer 

Forberedelse til forelesning/lese litteratur 300 timer 

Skrive prosjektoppgave 178 timer 

Oppgaveløsning 50 timer 

Selvstudium og kollokvier 50 timer 

Eksamen 72 timer

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, 18 studiepoeng og 72 timers individuell hjemmeksamen, basert på case, 12 studiepoeng. Begge må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt. Prosjektetoppgaven kan gjennomføres individuelt eller i grupper på inntil tre personer.

For studenter som tar programmet som sitt avsluttende Master of Management Program gjelder følgende:
Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, 24 studiepoeng og 72 timers individuell hjemmeeksamen, basert på case, 6 studiepoeng. Prosjektoppgaven kan løses individuelt eller i gruppe på inntil to studenter. Begge evalueringer må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

1. samling - Hvorfor et styre; styrets rolle og formalkrav* 

Delmål 

Øke forståelsen for styrearbeidets rammer 

Forstå styrets plass i organisasjoner og samfunnsliv 

Få en oversikt over aktuell teori på fagområdet 

Få innsikt i de ulike ledelsesskoler i forståelse av styrearbeid 

Få innsikt i de ulike juridiske rammer for styrer 

Emneoversikt 

Verdiskapende styrer – hva er det? 

Innledning og programoversikt 

Styrenes utfordringer 

Teoretisk rammeverk 

Ledelsesskoler og ulike tilnærminger 

Lovbestemte rammebetingelser og strukturer 

Eierformer 

2. samling - Det helhetlige styringsperspektiv - corporate governance 

Delmål 

Øke forståelsen for styrer og bedrifter i et helhetlig perspektiv 

Få klargjort hva det innebærer at styret er å anse som et kollegium 

Vise hvordan styrer og styrearbeid presenteres og diskuteres av ulike interessenter og faglige retninger  

Emneoversikt  

Styret i et finansielt corporate governance perspektiv – shareholder value 

Styret i et strategisk perspektiv 

Kontroll, rapportering og konsolidering 

Risikostyring 

Aktive/passive og institusjonelle eiere 

Eierstruktur, fordeling av makt 

Oppkjøp, forsvarsmekanismer 

3. samling - Styret og ledelse av styrearbeidet 

Delmål 

Øke forståelsen for styreleders rolle og betydning for å utvikle “Det verdiskapende styret” 

Få innsikt i styreleders spesielle oppgaver 

Få innsikt i styrets arbeidsformer og prosesser 

Få innsikt i etiske problemstillinger og samfunnsansvar 

Emneoversikt 

Styret, bedrift og samfunn 

Etikk og verdier i styrearbeidet 

Rekruttering av styremedlemmer 

Evaluering av styret og styrets arbeid 

Struktur og ledelse av styret og styrearbeidet  

Styrets sammensetning og beslutningsevne 

Beslutningsprosesser i og utenfor styrerommet 

Arbeidsklima i styrerommet 

Relasjonene mellom styret og ledelsen 

4. samling - Den internasjonale styrearena 

Delmål 

Få kunnskap om Corporate Governance og styrer i en internasjonal sammenheng 

Få innsikt i hvorledes globaliseringen påvirker styrearbeidet 

Øke forståelsen for hvordan internasjonale prosesser kan føre til fornyelse og utvikling av norske styrer 

Se styrer i en samfunnskritisk ramme 

Emneoversikt 

Trender i tiden; Globalisering og flernasjonalt eierskap 

Samfunnsansvar 

Styringsmodeller i andre land 

Internasjonale organisasjoner med morselskap/datterselskap i andre land 

Cross Cultural Relations 

Omdømme og goodwill 

5. samling - Aktuelle tema 

Delmål  

Få økt innsikt i styrer i ulike bedrifter og bedrifters ulike faser – styrer i kontekst  

Bli oppdatert på aktuell vitenskapelig utvikling når det gjelder kunnskapsutviklingen om styrearbeid 

Emneoversikt 

Gründer- eller familiekontrollerte bedrifter 

Styrets rolle i SMB versus større bedrifter 

Styrer i offentlig sektor og ideelle organisasjoner 

Styrer i oppstartsbedrifter 

Topplederkompensasjon, opsjonsavtaler etc.  

Kvinner og styrer 

Generasjonsskifter 

Elektroniske styrerom 

Andre dagsaktuelle tema 

Fremtidens styrer 

*Det kan bli mindre innbyrdes justeringer mellom hvilke emner som behandles i den enkelte samling. 

ANNEN INFORMASJON 

Følgende faglige bidragsytere fra BI er sentrale i programmet: 

Professor, dr. jurisTore Bråthen, Handelshøyskolen BI 

Professor, dr.polit Benedicte Brøgger, Handelshøyskolen BI 

Researcher 2, Caroline Ditlev-Simonsen, Handelshøyskolen BI 

Professor Morten Huse, Handelshøyskolen BI 

Førsteamanuensis Ragnhild Kvålshaugen, Handelsøyskolen BI 

Førsteamanusensis Janicke L. Rasmussen, Handelshøyskolen BI 

Professor Trond Randøy, Høgskolen i Agder 

Professor T. Flemming Ruud, professor ved Universität St. Gallen, Sveits og Handelshøyskolen BI 

Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 30851
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3085, 18 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 30861
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei72 Time(r)Individuell Individuell hjemmeeksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3086, 12 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 30871
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 2)Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3087, 24 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 30881
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei72 Time(r)Individuell Individuell hjemmeeksamen; teller 100% for å oppnå karakter i MAN 3088, 6 studiepoeng.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3085, 18 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 30851
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:Individuell hjemmeeksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3086, 12 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 30861
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-2)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3087, 24 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 30871
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:Individuell hjemmeeksamen; teller 100% for å oppnå karakter i MAN 3088, 6 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 30881
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
400
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Bråthen, Tore 2013 Selskapsrett 4. utg Focus  
Bøhren, Øyvind cop. 2011 Eierne, styret og ledelsen: corporate governance i Norge   Fagbokforl  
Huse, Morten 2007 Boards, governance and value creation: the human side of corporate governance   Cambridge University Press  
Høivik, Heidi von Weltzien cop. 2002 Moral leadership in action: building and sustaining moral competence in European organizations   Edward Elgar  
Midttun, Atle 2013 CSR and beyond: a Nordic perspective   Cappelen Damm akademisk  
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Bøhren, Øyvind; Ødegaard, Bernt Arne 2003 Norsk eierskap: Særtrekk og sære trekk      
Eisenhardt, Kathleen M. 1989 Agency Theory: An Assessment And Review      
Gabrielsson, Jonas; Huse, Morten; Minichilli, Alessandro 2007 Understanding the leadership role of the board chairperson through a team production approach      
Geletkanycz, Marta A.; Boyd, Brian K. 2011 CEO outside directorships and firm performance : reconciliation of agency and embeddedness views      
Hermalin, Benjamin E. 2003 Boards of directors as an endogenously determined institution: A survey of the economic literature      
Hooghiemstra, Reggy R.B.H.; Van Manen, Jaap 2004 The Independence Paradox: (im)possibilities facing non-executive directors in The Netherlands.      
Huse, Morten; Hoskisson, Robert; Zattoni, Alessandro; Viganò, Riccardo 2011 New perspectives on board research: changing the research agenda      
Kaufman, Allen; Englander, Ernie 2005 A Team Production Model of Corporate Governance      
McDonald, Michael L.; Westphal, James D. 2010 A little help here? Board control, ceo identification with the corporate elite, and strategic help provided to ceos at other firms      
Minichilli, Alessandro; Gabrielsson, Jonas; Huse, Morten 2007 Board Evaluations: making a fit between the purpose and the system.      
Mitchell, Ronald K.; Agle, Bradley R.; Wood, Donna J. 1997 Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts      
Randøy, Trond; Goel, Sanjay 2003 Ownership structure, founder leadership, and performance in Norwegian SMEs: implications for financing entrepreneurial opportunities      
Koekebakker, Steen; Randøy, Trond 2002 Verdiskapende eierstyring i norske børsnoterte selskaper      
Ruud, Flemming 2000 Assurance services: nye muligheter for revisors yrkesutøvelse      
Shropshire, Christine 2010 The role of the interlocking director and board receptivity in the diffusion of practices      
Tuggle, Christopher S.; Schnatterly, Karen; Johnson, Richard A. 2010 Attention patterns in the boardroom : how board composition and processes affect discussion of entrepreneurial issues      
McFarlan, Warren 1999 Don't Assume the Shoe Fits.      
Westphal, James D.; Khanna, Poonam 2003 Keeping Directors in Line: Social Distancing as a Control Mechanism in the Corporate Elite      
Williams, Karel 2000 From shareholder value to present-day capitalism      
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Bøhren, Øyvind 2005 Eierskap og lønnsomhet      

Anbefalt/Recommended

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Bråthen, Tore cop. 2009 Styremedlem og aksjonær 2. utg Fagbokforl  
Huse, Morten 2009 The Value creating board: corporate governance and organizational behaviour   Routledge  
Huse, Morten cop. 2011 Styret: tante, barbar eller klan? 4. utg Fagbokforl  
Levorsen, Stein O. cop. 2014 Styrearbeid i praksis: innføring i styrets hovedoppgaver og arbeidsform med eksempler og bedriftshistorier 8. utg Universitetsforl  
  cop. 2011 Handbook on international corporate governance: country analyses 2nd ed Edward Elgar  
Standal, Elbjørg Gui; Søland, Arild I. cop. 2009 Håndbok i økonomi for styremedlemmer 2. utg Universitetsforl  
  cop. 2008 Women on corporate boards of directors: international research and practice   Elgar  
Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
Weidenbaum, Murray L.; Jensen, Mark   Introduction to the Transaction Edition Introduction to the Transaction Edition      
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Bratton, William W. 2001 Berle and means reconsidered at the century's turn      
Gilson, Ronald J.; Gordon, Jeffrey N. 2013 The agency costs of agency capitalism : activist investors and the revaluation of governance rights      
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) 2012 Norsk anbefaling: eierstyring og seskapsledelse   Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)