MAN 3038/3039 Internprising

MAN 3038/3039 Internprising

Kurskode: 
MAN 3038/3039
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Eivind Furuseth
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Skatte- og avgiftsrett, Spesialisering
Undervisningstermin(er): 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Læringsmål: 

ha kjennskap til regler om.

 • Prinsipper for fastsettelse av riktig internpris mellom beslektede selskaper
 • OECDs transfer pricing guidelines – 2010 versjonen
 • OECDs guidelines on the attribution of profits to permanent establishments
 • internprising etter skatteloven § 13-1
 • dokumentasjon av interprising
 • fastsettelse av internpris i forskjellige bransjer
 • internprising for immaterielle eiendeler
 • forskjeller i internpriser for skatte- og toll-/avgiftsformål
 • prosedyrer for gjensidige avtaler ved internpriser
 • internasjonale voldgiftsalternativer ved tvist om internprising
 • Tynn kapitalisering
 • Formelbasert fordeling vs armlengdeprinsippet
Ferdighetsmål: 

kunne:

 • forstå metoder for fastsettelse av internpris
 • operasjonalisere beregning av internpris for ulike eiendeler og tjenester
 • ta stilling til riktig dokumentasjon for å beregne internpriser
 • kalkulerer nåverdier mv som ledd i fastsettelse av internpriser
 • forstå skatteplanlegging ved hjelp av armlengde- og separat enhet-prinsippene
Holdningsmål: 
 • Studentene skal utvikle en beredskap til å identifisere problemstillinger vedrørende internprising, særlig i multinasjonale foretak og forstå kontrollutfordringere for skattemyndighetene.
Kursets innhold: 
 • Internprisingsmetoder
 • Særtrekk forskjellige driftsmidler
 • Særtrekk forskjellige bransjer
 • OECDs guidelines
 • OECDs attribution regler
 • Armlengdeprinsippet
 • Konserninterne tjenester
 • Kostnadsbidragsordninger
 • Oppgave- og dokumentasjonskrav
 • Tynn kapitalisering
 • Formelbasert fordeling
Læreprosess og tidsbruk: 

Programmet forutsetter at studentene møter forberedt til hver undervisning. I løpet av semesteret legges ut oppgaver på Itslearning som studentene skal løse. Det legges også ut oppgaver som skal løses som repetisjon. Deltakerne skal bidra til aktiv dialog i undervisningen. 

En del av pensum skal primært tilegnes gjennom selvstendig lesing. Her vil undervisning bare fokusere på utvalgte punkter. Eksamen vil dekke mer enn det som er undervist., 

Studentene skal enkeltvis, eller i grupper på to, skrive en prosjektoppgave. Denne anbefales påbegynt tidlig i programmet slik at arbeidet med oppgaven kan understøtte den løpende læringen. 

Tidsbruk 

Programmet er utfordrende. Studentene må regne minst det tidsforbruk som er vanlig normering for 15 studiepoeng (400 timer). Undervisningen er over tre samlinger à tre dager à åtte timer, til sammen 72 timer. I tillegg må det påregnes minst én lesedag i uken, og noe ekstra tid under arbeidet med programoppgaven.

Dataverktøy: 
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon: 

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, 6 studiepoeng og skriftlig individuell eksamen, 9 studiepoeng. Begge må bestås for at kursbevis i programmet skal bli tildelt.

Prosjektoppgaven kan skrives enkeltvis eller i grupper på to personer. Prosjektoppgaven skal være på 15-20 sider når den skrives av en student, og 25-30 dersom to studenter skriver sammen.

Ved skriftlig eksamen kan det bli gitt ca 1/3 gis som større oppgaver der kandidaten skal ta stilling til de skatte- og avgiftsmessig konsekvenser av et gitt saksforhold. For ca 1/3 kan det bli gitt oppgaver lik flervalgsoppgaver (men med manuell retting), mens 1/3 kanbli gitt som korte teorioppgaver med svar på maksimum 1/2 side. Studentene får underveis i programmet god trening i de forskjellige oppgavetypene. Det anbefales at prosjektoppgaven påbegynnes tidlig i programmet slik at arbeidet med oppgaven kan understøtte den løpende læringen.

For studenter som bruker kurset som avsluttende program:
For studenter som skal benytte programmet som ett av sine to avsluttende program, skal fire (4) program à 15 stp være bestått.
I de 2 siste programmene tas kun skriftlig eksamen, og studenten skal skrive en større avsluttende oppgave på 12 stp. Denne oppgaven kan ha fritt valgt emne innen Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrettens pensum og innhold. Besvarelsen skal være på 30-40 sider når den skrives av en student, og 40-50 dersom to studenter skriver sammen.

Tillit og redelighet er avgjørende for all akademisk virksomhet. Å vise akademisk redelighet er faglige ansattes og studenters ansvar, og prinsippene er nedfelt i BIs regelverk.

Forkunnskapskrav: 

Generelt opptakskrav: 180 studiepoeng samt 2 års yrkeserfaring. Se forøvrig opptaksvilkår. Studentene forutsettes å ha arbeidet minst to år med skatte- og avgiftsrett på heltid og ha relativt god innsikt i norske skatteregler, og en fortrolighet med bruk av juridiske kilder. En viss innsikt i alminnelig forvaltningsrett er en fordel.

TypeVektingTilsynDurationHjelpemidlerGruppering (størrelse)Kommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 30391
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Invigilation4 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Bok: Norges Lover, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
 • Skattelovsamling
 • Skattelovsamling (Gjems-Onstad eller Jarøy) med kommentarer
Individuell 4 timers individuell skriftlig eksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3039, 9 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 30381
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100No invigilation1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 2)Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3038, 6 studiepoeng.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Invigilation
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Bok: Norges Lover, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
 • Skattelovsamling
 • Skattelovsamling (Gjems-Onstad eller Jarøy) med kommentarer
Varighet:4 Time(r)
Kommentar: 4 timers individuell skriftlig eksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3039, 9 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 30391
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:No invigilation
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-2)
Hjelpemidler:
Varighet:1 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3038, 6 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 30381
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
200