MAN 3038/3039 Internprising

MAN 3038/3039 Internprising

Kurskode: 
MAN 3038/3039
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Eivind Furuseth
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Skatte- og avgiftsrett, Spesialisering
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Kunnskapsmål

ha kjennskap til regler om.

 • Prinsipper for fastsettelse av riktig internpris mellom beslektede selskaper
 • OECDs transfer pricing guidelines – 2010 versjonen
 • OECDs guidelines on the attribution of profits to permanent establishments
 • internprising etter skatteloven § 13-1
 • dokumentasjon av interprising
 • fastsettelse av internpris i forskjellige bransjer
 • internprising for immaterielle eiendeler
 • forskjeller i internpriser for skatte- og toll-/avgiftsformål
 • prosedyrer for gjensidige avtaler ved internpriser
 • internasjonale voldgiftsalternativer ved tvist om internprising
 • Tynn kapitalisering
 • Formelbasert fordeling vs armlengdeprinsippet
Ferdighetsmål

kunne:

 • forstå metoder for fastsettelse av internpris
 • operasjonalisere beregning av internpris for ulike eiendeler og tjenester
 • ta stilling til riktig dokumentasjon for å beregne internpriser
 • kalkulerer nåverdier mv som ledd i fastsettelse av internpriser
 • forstå skatteplanlegging ved hjelp av armlengde- og separat enhet-prinsippene
Holdningsmål
 • Studentene skal utvikle en beredskap til å identifisere problemstillinger vedrørende internprising, særlig i multinasjonale foretak og forstå kontrollutfordringere for skattemyndighetene.
Kursets innhold
 • Internprisingsmetoder
 • Særtrekk forskjellige driftsmidler
 • Særtrekk forskjellige bransjer
 • OECDs guidelines
 • OECDs attribution regler
 • Armlengdeprinsippet
 • Konserninterne tjenester
 • Kostnadsbidragsordninger
 • Oppgave- og dokumentasjonskrav
 • Tynn kapitalisering
 • Formelbasert fordeling
Læreprosess og tidsbruk

Programmet forutsetter at studentene møter forberedt til hver undervisning. I løpet av semesteret legges ut oppgaver på Itslearning som studentene skal løse. Det legges også ut oppgaver som skal løses som repetisjon. Deltakerne skal bidra til aktiv dialog i undervisningen. 

En del av pensum skal primært tilegnes gjennom selvstendig lesing. Her vil undervisning bare fokusere på utvalgte punkter. Eksamen vil dekke mer enn det som er undervist., 

Studentene skal enkeltvis, eller i grupper på to, skrive en prosjektoppgave. Denne anbefales påbegynt tidlig i programmet slik at arbeidet med oppgaven kan understøtte den løpende læringen. 

Tidsbruk 

Programmet er utfordrende. Studentene må regne minst det tidsforbruk som er vanlig normering for 15 studiepoeng (400 timer). Undervisningen er over tre samlinger à tre dager à åtte timer, til sammen 72 timer. I tillegg må det påregnes minst én lesedag i uken, og noe ekstra tid under arbeidet med programoppgaven.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, 6 studiepoeng og skriftlig individuell eksamen, 9 studiepoeng. Begge må bestås for at kursbevis i programmet skal bli tildelt.

Prosjektoppgaven kan skrives enkeltvis eller i grupper på to personer. Prosjektoppgaven skal være på 15-20 sider når den skrives av en student, og 25-30 dersom to studenter skriver sammen.

Ved skriftlig eksamen kan det bli gitt ca 1/3 gis som større oppgaver der kandidaten skal ta stilling til de skatte- og avgiftsmessig konsekvenser av et gitt saksforhold. For ca 1/3 kan det bli gitt oppgaver lik flervalgsoppgaver (men med manuell retting), mens 1/3 kanbli gitt som korte teorioppgaver med svar på maksimum 1/2 side. Studentene får underveis i programmet god trening i de forskjellige oppgavetypene. Det anbefales at prosjektoppgaven påbegynnes tidlig i programmet slik at arbeidet med oppgaven kan understøtte den løpende læringen.

For studenter som bruker kurset som avsluttende program:
For studenter som skal benytte programmet som ett av sine to avsluttende program, skal fire (4) program à 15 stp være bestått.
I de 2 siste programmene tas kun skriftlig eksamen, og studenten skal skrive en større avsluttende oppgave på 12 stp. Denne oppgaven kan ha fritt valgt emne innen Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrettens pensum og innhold. Besvarelsen skal være på 30-40 sider når den skrives av en student, og 40-50 dersom to studenter skriver sammen.

Tillit og redelighet er avgjørende for all akademisk virksomhet. Å vise akademisk redelighet er faglige ansattes og studenters ansvar, og prinsippene er nedfelt i BIs regelverk.

Forkunnskapskrav

Generelt opptakskrav: 180 studiepoeng samt 2 års yrkeserfaring. Se forøvrig opptaksvilkår. Studentene forutsettes å ha arbeidet minst to år med skatte- og avgiftsrett på heltid og ha relativt god innsikt i norske skatteregler, og en fortrolighet med bruk av juridiske kilder. En viss innsikt i alminnelig forvaltningsrett er en fordel.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 30391
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Ja4 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Bok: Norges Lover, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
 • Skattelovsamling
 • Skattelovsamling (Gjems-Onstad eller Jarøy) med kommentarer
Individuell 4 timers individuell skriftlig eksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3039, 9 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 30381
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 2)Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3038, 6 studiepoeng.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Bok: Norges Lover, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
 • Skattelovsamling
 • Skattelovsamling (Gjems-Onstad eller Jarøy) med kommentarer
Varighet:4 Time(r)
Kommentar: 4 timers individuell skriftlig eksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3039, 9 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 30391
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-2)
Hjelpemidler:
Varighet:1 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 3038, 6 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 30381
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
200
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Raad, Kees van   Materials on international & EC tax law, ITC and IBFD Siste utg. International Tax Center Vol. 1, 2 og 3, siste utgave, er nødvendig hjelpemiddel.
Gjems-Onstad, Ole; Norge   Skattelovsamlingen Studentutg Gyldendal juridisk Nødvendig hjelpemiddel.
Furuseth, Eivind; Gjems-Onstad, Ole 2013 Praktisk internasjonal skatterett og internprising   Gyldendal juridisk Kap 1-3, 14-20
Organisation for Economic Co-operation and Development 2013 Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting   OECD Publishing  
Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
Naas, Henning; Advokatfirmaet Thommessen cop. 2011 Norsk internasjonal skatterett Norsk internasjonal skatterett   Universitetsforl kap. 23 - 24 (s. 930 - 1101)
Ferdowsi, Sanaz Ormaz; Folkvord, Benn; Furuseth, Eivind; Gjems-Onstad, Ole 2015 Norsk bedriftsskatterett Norsk bedriftsskatterett 9. utg Gyldendal akademisk kap. 36 (s. 1023-1052)
Green, Gareth   Introduction Introduction     Chapter 1: an introduction to transfer pricing.
Fujimori, Koichiro   The arm's length principle The arm's length principle     Chapter 2: the arm's length principle.
Kratzer, Carsten   Transfer pricing methods Transfer pricing methods     Chapter 3: an overview of transfer pricing methods (OECD & US).
Erasmus-Koen, Monica   Article 9 of the OECD Model Convention Article 9 of the OECD Model Convention     Relationship between the cross border business restructuring and article 9 of the OECD model tax convention.
Stuffer, Werner; Hiller, Dr. Nadine   Introduction Introduction     An introduction to transfer pricing and business restructuring.
Van Herksen, Monique   Business models Business models     Business modelling for transfer pricing purposes.
Heimert, Michael   Intangible property Intangible property     Issues related to identification, valuation and transfer of intangible property in relation to Transfer Pricing and adjustments.
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Owens, Jeffrey 2005 Income allocation in the 21st century : the end of transfer pricing?: should the arm's length principle retire?     Discussion related to the arm's length principle as the basis of transfer pricing.
Hellerstein, Walter 2005 Income allocation in the 21st century: the end of transfer pricing?: the case for formulary appointment     Evaluation of the formulary apportionment as an alternative to arm's length principle for determining the proper allocation of income between states.
Joseph, Anton 2007 Transfer pricing comparability: perspectives of OECD, Australia and United States     This article looks into recent OECD development regarding the role of comparability, along with the positions of Australia and United States.
Fris, Pim; Gonnet, Sebastian 2010 The state of the art in comparability for transfer pricing     Comparability issues in relation to transfer pricing and espesially TNMM.
Kobetsky, Michael 2008 Transfer Pricing Measures in Emerging Developing Economies     The article explains the transfer pricing methods, and why the TNMM is a widely used method.
Oosterhoff, Danny 2008 The true importance of significant people functions     The article discusses the concept of significant people functions and the meaning therof in practice.
Russo, Antonio; de Mik, Bas 2009 The Arm’s Length Principle: Tax and Accounting Perspectives     This article explores issues related to the identification, recognition and measurement of intangible assets from accounting as well as from a transfer pricing perspective.
Flood, Hanne 2008 Business restructuring : the question of the transfer of intangible assets     The Cytec Case (Norway).
Musselli, Andrea; Hunter, Donatella Marchetti 2007 Glaxo transfer pricing case : economic rationale, legal framework and international issues     Analysis of GlaxoSmithKline case (United States), the largest tax dispute ever litigated in the world.
Dujsic, Muris; Goldberg, Sandra; Barsalo, Bernard; Fleming, Rene 2008 Digesting the Glaxo decision : a difficult pill to swallow for transfer pricing practitioners     Review of GlaxoSmithKline case (Canada): CRA disallowed deductions to Glaxo Canada for the portion of the purchase price of ranitidine that it considered to be in excess of a reasonable amount. Should the supply and licence agreements be considered together to determine transfer price?
Vollebregt, Hugo   Analysis: the deductibility of closure and reorganization costs     The focus of the article is whether the tax authorities have a defensible position to deny the local manufacturing entity the deduction of reorganization and closure costs, based on the argument that the decision makers within the multinational group should bear there costs.
Cottani, Giammarco 2008 Transfer pricing and intangibles : summary of discussions at the 61st IFA Congress in Kyoto     The article summarizes the discussions at a plenary session where panel members represented Australia, China, Germany, India, Japan, Mexico, the OECD and the United States.
Van Herksen, Monique; Levey, Marc; Fletcher, Richard   Identifying, valuing and migrating intangibles: trouble ahead     Transfer pricing adjustments based on the valuation of intangibles.
Jie, Clive; Joen, A.; Brandt, Ramon   U.S. intangibles regs: a comparison with OECD guidelines     A comparison between U.S. intangible regulations and OECD guidelines.
Deanehan, Regina; Kühlein, Claudia; Skretkowicz, Martin; Swenson, David; Tala, Veli-Matti; Vollebregt, Hugo; Gutierrez, Nadia Mashlab 2008 Making better use of APA and MAP programs     The article analyzes how taxpayers and government can improve the use of APA and MAP programs to resolve disputes.
Børresen, Georg Smidt; Hansen, Vibeke Sirevåg; Olsen, Sten-Frode; Kristiansen, Vegard 2008 Del 1: Prising av konserninterne tjenester     Det er blitt hevdet at ligningspraksis ved Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS) og Oljeskattekontoret (OSK) innebærer en asymmetrisk behandling av hhv. fradrags- og skattepliktspørsmålet. I denne artikkelen redegjøres det nærmere for kontorenes felles syn på aktuelle problemstillinger i denne forbindelse.
Børresen, Georg Smidt; Hansen, Vibeke Sirevåg; Olsen, Sten-Frode; Kristiansen, Vegard 2008 Del 2: Prising av konserninterne tjenester     Det er blitt hevdet at ligningspraksis ved Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS) og Oljeskattekontoret (OSK) innebærer en asymmetrisk behandling av hhv. fradrags- og skattepliktspørsmålet. I denne artikkelen redegjøres det nærmere for kontorenes felles syn på aktuelle problemstillinger i denne forbindelse.
Magnussen, Hanne Beate Lørstad; Olsen, Sten-Frode 2010 Internprising – erfaringer fra Sentralskattekontoret for storbedrifter     SFS har de siste årene hatt et særlig fokus på prising av interntransaksjoner. I artikkelen redegjøres det for noen erfaringer knyttet til oppgaveplikten, prising av lån og garantier, samt et utvalg av andre aktuelle saker.
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Hamaekers, Dr. Hubert   An introduction to transfer pricing      
Lebowitz, Brian E.   Transfer pricing and the end of international taxation     Why the arm's length transfer pricing method will eventually become extinct.
Broecker, Dr. Thorsten 1997 International transfer pricing in business, economics and teaching   University of Masstricht (Lecture) An introduction to transfer pricing.
Ostwal, T. P.   Transfer pricing for developing countries   UN subcommittee on transfer pricing A working draft of a chapter of the practical manual on transfer pricing for developing countries.
Van Herksen, Monique   Transfer pricing and customs valuation - two worlds to tax as one      

No importance set

No type set
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote

Notes to students:

Undervisningen vil ta sitt utgangspunkt i internprisingsbestemmelsene i dobbeltbeskatningsavtalene, OECDs transfer pricing guidelines og OECDs guidelines on the attribution of profits to permanent establishments.
Underveis i kurset vil det bli gitt henvisninger til artikler og avsnitt i bøker som kan utdype forelesningene.