MAN 2974/2975/2976/2977 Prestasjoner i organisasjoner - KONTINUASJONSEKSAMEN

MAN 2974/2975/2976/2977 Prestasjoner i organisasjoner - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
MAN 2974/2975/2976/2977
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Arne Carlsen
Svein S Andersen
Jon Erland B Lervik
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Semester: 
2018 Vår
2019 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2018 Vår
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Flerkodekurs
Introduksjon

Dette programmet handler om ledelse for å skape ekstraordinære prestasjoner i organisasjoner. Vi har en tosidig oppmerksomhet på utvikling av mennesker og praksis som er skapende. Driv, energi, initiativ, ydmykhet og handlingsorientering er basis. Programmet bygger på en hovedantagelse om at trivsel og vekst hos individer og grupper er nøkkelen til å skape det ekstraordinære. 

Vi bygger på en ny og spennende tradisjon for forskning og ledelsespraksis som går under navnet Positive Organizational Scholarship. Vi låner også fra positiv psykologi, narrativ psykologi, filosofi, praksisbaserte tilnærminger til utvikling av organisasjoner og såkalt ”design thinking”. 

Målgruppen for programmet er mellomledere, prosjektledere og profesjonsutøvere innen næringsliv, frivillige og offentlige organisasjoner som har ansvar for å utvikle egne og andres prestasjoner i organisasjoner. 

Vi vektlegger praksis både fra et akademisk og handlingsorientert ståsted. Ledelse og profesjonell kreativitet for å skape ekstraordinære prestasjoner er først og fremst noe som skapes i hverdagspraksis, noe en gjør. 

Du vil bli utfordret til å oppdage og dyrke skapende praksiser som gjør at du selv kan vokse, lede og skape verdi for andre med basis i det beste i deg selv. Kurset presentere rike eksempler fra vår egen og andres nyere forskning. Kurset har fem hovedtema, som hver blir utgangspunkt for en egen samling: 

1) Kvalitet og energi i relasjoner 

2) Motivasjon og drivkrefter 

3) Positivt utviklingsarbeid og profesjonell kreativitet 

4) Eksperimenter og prototyping 

5) Kultur og nettverk for varige prestasjoner

Kunnskapsmål

Det overordnede målet med programmet er å gi deltakerne kunnskap, ferdigheter og holdninger for å skape ekstraordinære prestasjoner i organisasjoner. Dette innebærer tre typer læringsmål: 

Kunnskapsmål:
Deltakerne vil få solid forskingsbasert kunnskap om å skape prestasjoner i organisasjoner. Etter endt program skal deltakerne ha fått innsikt i nøkkelbegreper, teoretiske røtter tilnærminger og rike eksempler innen alle programmets fem hovedtema. Programmet legger vekt på empirisk forskning og banebrytende nye konsepter.

Ferdighetsmål

- Verktøy: Deltakerne vil få tilført ferdigheter for å skape ekstraordinære prestasjoner gjennom praktisk erfaring med et bredt knippe verktøy. Noen av verktøyene vil gjøre deltakerne i stand til å lede utviklingsprosesser med fokus på å lære fra positive avvik, visualisere fremgang, prototyping, involvering av brukere og fysisk tilrettelegging av teamarbeid. Andre verktøy vil gjøre deltakerne i stand til å skape relasjoner og adferd som er prestasjonsfremmende i mange sammenhenger. 

- Personlig utvikling: Programmet vil tilby deltakerne muligheter for å utvikle seg selv og andre gjennom erfaring med flere praktiske verktøy, inkludert å analysere egen læringsstil og metoden ”reflekterte beste selvportrett”.

Holdningsmål

Deltakerne vil også bli få tilført grunnleggende holdinger, verdier og livsanskuelser som antas sentrale i å skape ekstraordinære prestasjoner. Stikkord her er initiativ, handlingsvilje, åpenhet, andre-orientering, langsiktighet, toleranse for feil og respekt for de en samhandler med innenfor og utenfor egen organisasjon. Alle temaene det undervises i har etiske spørsmål og dilemmaer som deltakerne gjøres mer fortrolige med underveis i programmet gjennom øvelser og diskusjoner.

Kursets innhold

1. Kvalitet og energi i relasjoner 

2. Motivasjon og drivkrefter 

3. Positivt orientert utviklingsarbeid 

4. Eksperimentering og prototyping 

5. Kultur og nettverk for varige prestasjoner 

 

Samling 1: Kvalitet og energi i relasjoner 

Hovedmål 

få en bred introduksjon til programmet og dets forelesere, samt bli kjent med ressursene i klassen, og skape relasjoner til andre deltakere; 

få kunnskap om sentrale begreper og tilnærminger i tradisjonen Positive Organizational Scholarshipog noen av de andre hovedperspektivene i programmet 

beherske og kunne anvende teori om høykvalitets forbindelser (high-quality connections) og energigivende adferd som grunnlag for å skape ekstraordinære prestasjoner; 

komme i gang med individuell refleksjonslogg og avklarer forventninger til egen læring og utbytte for egen organisasjon. 

Case: Southwest Airlines, langrenn, oljeleting, skipsbygging 

Pensum-litteratur 

Carlsen, A. Clegg, S. and Gjersvik, R. (2012). Idea Work. Om Profesjonell Kreativitet. Cappelen Damm, kap 1, 9 og 10. (56 sider) 

Collins, J. and Hansen, T. (2011). Great by Choice: Uncertainty, Chaos, and Luck--Why Some Thrive Despite Them All. New York: HarperCollins, side 1-38 

Dutton, J.E. (2003). Breathing life into organization studies. Journal of Management Inquiry 12, 5-19 

Dutton, J.E. (2003). Energize Your Workplace. How to Create and Sustain High-Quality Connections at Work. San Francisco: Jossey-Bass. (side 1-51; 79-139) 

Grant, A. (2014). Gi og ta. Hvordan lykkes gjennom å hjelpe andre. Oslo: Cappellen Damm, s. 8-39 

Best når det gjelder. Del 1 i Vinnerskaller (A.J. Riise, B. Stensbøl og A.M. Pensgaard)s. 12-33 

 

 

Samling 2: Motivasjon og drivkrefter 

Hovedmål 

få en dyp forståelse av det motivasjonsmessige grunnlaget for ekstraordinære prestasjoner 

kunne bruke denne forståelsen til å utvikle egen og andres motivasjon for å skape ekstraordinære prestasjoner 

herunder særlig kunne forstå og anvende teori om prososial motivasjon gjennom sluttbrukerinvolvering, samt utnytte motivasjonskraften i mestringsopplevelser og visualisering av fremgang 

vinne erfaring med bruk av metoden reflekterte beste selv-portrett og mekanismer for energigivende adferd i egen organisasjon 

komme i gang med å utvikle studentprosjekter ut fra strategiske utfordringer i (noen av) deltakernes egne bedrifter. 

Case: Muhammed Ali i When We Were Kings, Jiro Dreams of Sushi 

Pensum-litteratur 

Andersen, Svein. 2013. Casestudier. Kapittel 1 & 2. 

Amabile, T. and S. Kramer (2011). The Progress Principle. Using Small Wins to Ignite Joy, Engagement and Creativity at Work. Boston, MA: Harvard Business School Press, kap 1, 4, 5 og 6 (ca. 70 sider) 

Carlsen, A. Clegg, S. and Gjersvik, R. (2012). Idea Work. Om Profesjonell Kreativitet. Oslo: Cappelen Damm, kap 4, 5 og 6. (ca. 50 sider) 

Grant, A.M. (2011). How customers can rally your troops: End users can energize your workforce far better than your managers can. Harvard Business Review, June: 97–103. 

Kvalnes, Ø. (2012), Etikk og samfunnsansvar, del 2 og 3 (46s) 

Roberts, L. M., Dutton, J. E., Spreitzer, G., Heaphy, E., and R. E. Quinn (2005). “Composing the reflected best self-portrait. Building pathways for becoming extraordinary in organizations.” Academy of Management Review 30 (4): 712-736. 

 

Samling 3: Positivt orientert utviklingsarbeid og profesjonell kreativitet 

Hovedmål 

Få innsikt i systematisk arbeid for å forberede kreativitet og store prestasjoner 

Forstå positivt orientert utviklingsarbeid i forhold til involvering, lete etter det positive i det negative og tørre å jakte på det ekstraordinære 

Få dyptgående innsikt i praksis og filosofi for prestasjonsutvikling to av Norges fremste prestasjonsmiljøer 

Å diskutere erfaringene fra første fase i studentprosjektene og sette endelig design 

Case: Snøhetta, Olympiatoppen 

Pensum-litteratur 

Andersen, S. and Ronglan, L. T. (red.). (2011). Nordic Elite Sport. Same Ambitions, Different Tracks, Copenhagen: Copenhagen Business School Press, kap 13 og 14 (50 sider) 

Andersen, S. (2013). Casestudier - forskningsstrategi, generalisering og forklaring. Oslo: Fagbokforlaget. Kapittle 3,4 og 6. 

Brown, T. (2009). Change by Design. How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation. New York: HarperCollins. (s. 1-86) 

Carlsen, A. Clegg, S. and Gjersvik, R. (2012). Idea Work. Om Profesjonell Kreativitet. Oslo: Cappelen Damm, kap 2, 3 og 11. (ca 45 sider) 

Collins, J. and Hansen, T. (2011). Great by Choice: Uncertainty, Chaos, and Luck--Why Some Thrive Despite Them All. New York: HarperCollins, 1-39. 

 

Samling 4: Eksperimenter og prototyping 

Hovedmål 

bli godt kjent med teorigrunnlag og praksis for ulike former for erfaringslæring som arbeidsform i utviklingsaktiviteter; fra prototyping til små eksperimenter, 

å gå dypere inn i tradisjonen design thinking med tanke på både teoretiske røtter og anvendelse i konkrete situasjoner i utviklingsarbeid 

å starte med å høste erfaringene fra studentprosjekter og se på prototyper av eget arbeid 

få forståelse for teorigrunnlag og praksis for fysisk tilrettelegging for teamarbeid, gjennom rom, vegger og artefakter, spesielt med tanke på mobilisering og oppstart av prosjekter, samarbeid og visuell deling. 

Cases: Apple, Ulstein, designbedrift 

Pensum-litteratur 

Andersen, S. (2009). Stor suksess gjennom små, intelligente feil. Erfaringsbasert kunnskapsutvikling i toppidretten. Tidsskrift for Samfunnsforskning 50(4): 427-461. 

Andersen, S.S. og Hansen, P.Ø. (2014) “Coaching elite athletes: How do coaches stimulate elite athletes’ reflections?” Sport Coaching Review 

Andersen, S.S. & P.Ø. Hansen (2015 – in press) How elite athletes reflect on their training: Strong beliefs – ambiguous feedback signals. Journal of Reflective Practice. 

Carlsen, A. Clegg, S. and Gjersvik, R. (2012). Idea Work. Om Profesjonell Kreativitet. Oslo: Cappelen Damm, kap 7 og 8. (35 sider) 

Edmondson, A.C. (2011). Strategies of learning from failure, Harvard business review 89(4): 48-55 

'Eksperimentering: å fungere i et ufullkomment system', 

Kapittel 6 i Julian Birkinshaw (2014) Bli en bedre sjef. Cappelen Damm. 

Sims. P. (2011). Little Bets: How Breakthrough Ideas Emerge from Small Discoveries. New York: Free Press. (s. 1-163) 

 

Samling 5: Varige prestasjoner – nettverk og institusjon 

Hovedmål 

Lære hva som kjennetegner organisasjoner som presterer over tid 

Få oversikt over og kunne analysere tilnærminger til prestasjonskultur, herunder kunne sammenligge erfaringer fra toppidrett, virksomheter og næringsklynger 

Kunne gi en kritisk vurdering av ledelsesoppskrifter for prestasjonsledelse 

Presentasjon og siste forberedelse av avsluttende prosjektoppgave 

Oppsummere læringen fra de ulike hovedtemaene 

Case: Danone, utdanning, Antoinette Tuff 

Pensum-litteratur 

Andersen, S. og Sæther, Ø. (2009). Kompetansemobilisering for prestasjonsutvikling. Hvordan oppnå fremragende resultater med vanlige medarbeidere? Magma 1(11). 10 sider. 

Andersen, S. and Ronglan, L. T. (red.). (2011). Nordic Elite Sport. Same Ambitions, Different Tracks, Copenhagen: Copenhagen Business School Press, kap 1 og 2 (30 sider) 

Collins, J. and Hansen, T. (2011). Great by Choice: Uncertainty, Chaos, and Luck--Why Some Thrive Despite Them All. New York: HarperCollins, side 39-170. 

Colville, I. D., Waterman, R. H. and Weick, K. E. (1999). Organizing and the search for excellence: making sense of the times in theory and practice. Organization 6(1): 128-149. 

Dweck, C. (2010). Mind-sets and equitable education. Principal Leadership 10(5), 26–29. 

Lervik, J. E., Hennestad, B. W., Lunnan, R., Amdam, R. P. and Nilsen, S. (2005). Implementing human resource development best practices -- replication or re-creation? Human Resource Development International 8(3): 345-360.

Læreprosess og tidsbruk

ette er et program som hviler på grunnantagelser om at læring forutsetter aktiv deltakelse. Det metodiske grunnlaget for programmet er gjennomgående hentet fra kvalitativ forskning, med vekt på detaljert forståelse av praksis og utviklingsprosesser. 

Vi tilstreber følgende læringsstrategier i undervisningen: 

Diskusjon av reelle situasjoner, simuleringsoppgaver og case som er tvetydige, komplekse og kontroversielle og som derfor er egnet til å engasjere deltakernes erfaring og utvikle dømmekraft; 

Diskusjon av nyere forskning som utfordrer sunn fornuft og etablerte mentale modeller; 

Korte oversikter over teoretiske røtter; 

Introduksjon av verktøy, hvorav noen velges for aktiv eksperimentering av deltakerne i egen organisasjon; 

Diskusjoner av mini-case med etiske dilemmaer 

Programmet vil også innebære et bredt spekter av aktiviteter for læring på og mellom samlingene. De viktigste individuelle læringsaktiviteter inkluderer: 

Personlig loggbok med refleksjoner fra samlinger og øvelser, inkludertsmå utdrag (hver på ca en side), underveis på itslearning 

Aktiv eksperimentering med mekanismer for positivt orientert utviklingsarbeid, energigivende adferd med mer mellom samlingene i egen organisasjon, herunder inngår: 

Reflekterte beste selv-portrett: aktiv utprøving av ny metode for systematisk og positivt orientert tilbakemelding for å se egne muligheter for utvikling og vekst; 

Deltakerne vil arbeide i grupper på og mellom samlinger og også bli utfordret på å knytte aktivitetene i programmet opp mot reelle utviklingsoppgaver i egen organisasjon. De viktigste kollektive læringsaktivitetene inkluderer: 

Prosjektoppgave med utgangspunkt i utviklingsarbeid i en av deltakernes egen organisasjon. Studentene etablerer grupper med en insider + en til to som outsiders som utforsker en pågående utviklingsprosess av strategisk viktighet for deltakerorganisasjonen. 

Forberedte bedriftsbesøk (hos Snøhetta, Statoil, Olympiatoppen mfl.) hvor deltakerne i små grupper har ansvaret for korte bidrag til spørsmål, diskusjoner og innlegg . 

Programmet kan ikke gjennomføres som fjernundervisning. Deltakelse på samlingene er obligatorisk og bidrag til andres læring er en sentral forventning. Hver av deltakerne vil i starten av programmet utarbeide en personlig kontrakt for forventet læring. 

Programmet foreleses over fem samlinger, totalt ca. 150 timer. Veiledningstilbudet vil være noe ulikt lagt på de forskjellige Master Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til to timer pr. student som går Master Programmet som vanlig program. For studenter som tar Master Programmet som sitt avsluttende er veiledningstilbudet estimert til totalt seks timer pr oppgave.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, 18 studiepoeng og en 72 timers individuell hjemmeeksamen, 12 studiepoeng. Begge må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt. Prosjektoppgaven skal ta utgangspunkt i utviklingsarbeid i en av deltakernes egen organisasjon. Prosjektet kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Studentene etablerer grupper med en insider + en til to som outsiders som utforsker en pågående utviklingsprosess av strategisk viktighet for deltakerorganisasjonen. Arbeidet med prosjektoppgaven foregår som en integrert del av samlingene, med deloppgaver mellom samlingene.
Hjemmeeksamen består av et refleksjonsnotat rundt egen læring basert på loggbok for å registrere og reflektere over personlige læringsepisoder (inklusive hvordan læringen kan anvendes i jobbsituasjon). Notatet skal diskutere og integrere egne erfaringer sett i lys av utvalgte relevante teorier og faglige perspektiver fra kurset.

For studenter som tar programmet som sitt avsluttende Master of Management Program gjelder følgende:
Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, 24 studiepoeng og en 72 timers individuell hjemmeeksamen, 6 studiepoeng. Prosjektoppgave kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil 2 studenter. Prosjektoppgave og hjemmeeksamen er som beskrevet ovenfor. Begge må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 29741
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2974, 18 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 29751
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei72 Time(r)Individuell Individuell hjemmeeksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2975, 12 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 29761
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 2)Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2976, 24 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 29771
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei72 Time(r)Individuell Individuell hjemmeeksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2977, 6 studiepoeng.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2974, 18 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 29741
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:72 Time(r)
Kommentar: Individuell hjemmeeksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2975, 12 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 29751
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-2)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2976, 24 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 29761
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:Individuell hjemmeeksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2977, 6 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 29771
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
400
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Amabile, Teresa; Kramer, Steven cop. 2011 The progress principle: using small wins to ignite joy, engagement, and creativity at work   Harvard Business Review Press  
Andersen, Svein S.; Ronglan, Lars Tore cop. 2012 Nordic elite sport: same ambitions - different tracks   Universitetsforl  
Brown, Tim cop. 2009 Change by design: how design thinking transforms organizations and inspires innovation   Harper Business  
Carlsen, Arne; Clegg, Stewart; Gjersvik, Reidar; Idea Work 2013 Idea work: om profesjonell kreativitet 2. rettet oppl. [i.e. ny utg.] Cappelen Damm akademisk  
Collins, Jim; Hansen, Morten T. cop. 2011 Great by choice: uncertainty, chaos, and luck? - why some thrive despite them all   Harper Business  
Dutton, Jane E. cop. 2003 Energize your workplace: how to create and sustain high-quality connections at work   Jossey-Bass  
Grant, Adam; Gjerde, Anette cop. 2014 Gi og ta: hvordan lykkes gjennom å hjelpe andre   Cappelen Damm  
Kvalnes, Øyvind cop. 2012 Etikk og samfunnsansvar   Universitetsforl  
Sims, Peter 2011 Little bets: how breakthrough ideas emerge from small discoveries   Random House Business