MAN 2971/2972 Transaksjoner og omorganiseringer

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

MAN 2971/2972 Transaksjoner og omorganiseringer


Kursansvarlig
Ole Gjems-Onstad

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
15

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning


  Læringsmål
  Kunnskapsmål – ha kjennskap til regler om

  Forholdet mellom selskapsrett, regnskapsrett og skatterett om transaksjoner og omordanisering
  Systematisering omdannelse – begreper
  Forretningsmessige formål med omorganiseringer
  Skattemessig kontinuitet ved omorganiseringer
  Fusjoner
  Fisjoner
  Drop down
  Konserninterne overføringer
  Omdannelse
  Aksjesalg for hele virksomheter
  Innmatsalg vs aksjesalg
  Gjennomskjæring ved transaksjoner
  Dispensasjoner
  Opphør - likvidasjon
  Konkurs
  Internasjonale omorganiseringer
  Transaksjonsomkostninger
  Generasjonsskifte og arveavgift
  Tilpasninger og gjennomskjæring
  Endringsforslag om omorganisering
  Avgifter ved omorganisering
  EUs fusjonsdirektiv

  Ferdighetsmål – kunne
  forstå forskjellige juridiske konstruksjoner som brukes ved omorganiseringer
  se samspillet mellom forskjellige rettsområder ved omorganisering
  kunne analysere grensen mellom nødvendig skatteplanlegging og omgåelse ved omdannelser
  forstå generasjonsskifte i et skatte- og avgiftsperspektiv

  Holdningsmål
  Studentene skal gis et solid teoretisk fundament for å håndtere de mange kompliserte samspill av regler ved omorganisering og den skattemessige behandling

  Forkunnskaper
  Studentene forutsettes å ha arbeidet minst to år med skatte- og avgiftsrett på heltid og ha relativt god innsikt i norske skatteregler, og en fortrolighet med bruk av juridiske kilder. Grunnleggende innsikt i selskapsbeskatning er nødvendig. En dags undervisning er på engelsk og noe av eksamensoppgaven. Grunnleggende engelskkunnskaper er nødvendig, men intet skal besvares på engelsk.

  Obligatorisk litteratur
  Bøker:
  Gjems-Onstad, Ole, red. Skattelovsamlingen .... Siste utg. Gyldendal juridisk. Eller andre skattelovsamlinger (Jarøy)
  Gjems-Onstad, Ole, Tor S. Kildal. 2011. Skatterett : spørsmål og svar. 7. utg. Gyldendal akademisk
  Gjems-Onstad, Ole. 2012. Norsk bedriftsskatterett. 8. utg. Gyldendal juridisk. Kap. 30-34, ss. 773-942 og kap. 38-39, ss. 1071-1117
  Lignings-ABC .... Siste utg. Gyldendal. relevant avsnitt
  Zimmer, Frederik, red. 2010. Bedrift, selskap og skatt : skattlegging av næringsdrivende, selskaper og eiere. 5. utg. Universitetsforlaget. kap. 25-30, side 579-665


  Anbefalt litteratur

  Emneoversikt
  Begreper og inndelinger
  Forretningsmessige behov
  Fusjon
  Fisjon
  Konserninterne overføringer
  Omdannelse
  Regnskapsmessige tilnærminger
  Innmatsalg
  Aksjesalg
  Likvidasjon
  Internasjonale omorganiseringer
  Finansdepartementets høringsutkast til endringer
  Generasjonsskifte
  Arveavgift
  Omgåelse
  EUs merger directiv

  Dataverktøy
  Studentene forutsettes å bruke dataverktøy som Gyldendal Rettsdata, Skatterettsdelen, IBFDs database og aktuelle nettsteder for skatterettslige kilder. Oppgaver på Itslearning forutsettes løst løpende under kurset.

  Læreprosess og tidsbruk
  Programmet forutsetter at studentene møter forberedt til hver undervisning. Før samlinger legges ut oppgaver på Itslearning som studentene skal løse. Det legges også ut oppgaver som skal løses som repetisjon. Deltakerne skal bidra til aktiv dialog i undervisningen.

  En del av pensum skal primært tilegnes gjennom selvstendig lesing. Her vil undervisning bare fokusere på utvalgte punkter. Eksamen vil dekke mer enn det som er undervist.,

  Studentene skal enkeltvis, eller i grupper på to, skrive en prosjektoppgave. Denne anbefales påbegynt tidlig i programmet slik at arbeidet med oppgaven kan understøtte den løpende læringen.


  Eksamen
  Fire timers skriftlig eksamen, samt en prosjektoppgave som kan skrives enkeltvis eller i grupper på to personer. Prosjektoppgaven skal være på 15-20 sider når den skrives av en student, og 25-30 dersom to studenter skriver sammen.

  Oppgavesettet på skriftlig eksamen vil bestå av tre deler. Ca 1/3 gis som større oppgaver der kandidaten skal ta stilling til de skatte- og avgiftsmessig konsekvenser av et gitt saksforhold. For 1/3 gis oppgaver lik flervalgsoppgaver (men med manuell retting), mens 1/3 gis som korte teorioppgaver med svar på maksimum 1/2 side. Formatet på eksamensoppgaven kan imidlertid variere.

  Det anbefales at prosjektoppgaven påbegynnes tidlig i programmet slik at arbeidet med oppgaven kan understøtte den løpende læringen.

  For studenter som bruker kurset som avsluttende program:
  For studenter som skal benytte programmet som ett av sine to avsluttende program, skal fire (4) program à 15 stp være bestått.
  I de 2 siste programmene tas kun skriftlig eksamen, og studenten skal skrive en større avsluttende oppgave på 12 stp. Denne oppgaven kan ha fritt valgt emne innen Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrettens pensum og innhold. Besvarelsen skal være på 30-40 sider når den skrives av en student, og 40-50 dersom to studenter skriver sammen.


  Eksamenskode(r)
  MAN 29711 - Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2971, 6 studiepoeng.
  MAN 29721 - 4 timers individuell skriftlig eksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2972, 9 studiepoeng.

  Begge kurs / eksamener må bestås for at kursbevis i programmet skal bli tildelt.


  Hjelpemidler til eksamen
  Skattelovsamlingen, Gyldendal Akademisk eller tilsvarende og BIs godkjente eksamenskalkulatorer, TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus™. Skattelovsamling kan innarbeides med henvisninger, men ikke forklaringer eller referanser utenfor lovsamlingen.Norges Lover kan tas med, samt norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok.

  Se mer under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler


  Kontinuasjon
  Ved neste ordinære eksamensgjennomføring.

  Tilleggsinformasjon
  Tillit og redelighet er avgjørende for all akedemisk virksomhet. Å vise akademisk redelighet er faglige ansattes og studenters ansvar, og prinsippene er nedfelt i BIs regelverk.