MAN 2708/2709/2710/2711 Påvirkning og makt i lederrollen - KONTINUASJONSEKSAMEN

MAN 2708/2709/2710/2711 Påvirkning og makt i lederrollen - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
MAN 2708/2709/2710/2711
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Linda Lai
Øyvind Lund Martinsen
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Semester: 
2018 Vår
2019 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2018 Vår
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Flerkodekurs
Introduksjon

En av de viktigste forutsetningene for å lykkes som leder er evnen til nå mål gjennom andre mennesker. Dette innebærer at en leders suksess i stor grad avhenger av evnen til å ta gode beslutninger og virkeliggjøre beslutningene gjennom effektiv og hensiktsmessig påvirkning av andre ledere og medarbeidere i organisasjonen. 

Forskning gir oss mye kunnskap om hvordan moderne ledere best kan motivere medarbeidere til innsats og inspirere til engasjement for å nå organisasjonens mål. Moderne motivasjonsteori gir nyansert innsikt i hva som driver ledere og medarbeidere, hvordan menneskers motivasjon kan variere og hvordan motivasjon kan variere fra individ til individ. Denne kunnskapen er verdifull i lederens verktøykasse for målrettet påvirkning og innflytelse. 

Ny forskning gir oss også nyttig kunnskap om hvordan ledere kan løse problemer knyttet til emosjonelle påkjenninger og sin egen håndtering av lederrollen, samt forbedre sin kommunikasjon og konfliktløsing overfor andre ledere og medarbeidere. Dette er viktige elementer for å være en konstruktiv påvirkningsagent, motivator og tilrettelegger for utvikling og endring. 

For å oppnå påvirkningskraft, bør en leder derfor for egen del utvikle og benytte gode kilder til makt og påvirkning og være bevisst hvilke maktkilder andre besitter og hvilke teknikker både medspillere og motstandere kan bruke for å påvirke beslutninger og prosesser. Moderne forskning gir oss verdifull innsikt i hva som er de viktigste psykologiske mekanismene ved påvirkning og innflytelse og hvilke teknikker og triggere som er mest effektive for å få gjennomslagskraft og bevege andre i den retningen man ønsker. Med påvirkning mener vi her sosial påvirkning for å overbevise eller overtale andre til å bidra til ønsket atferd og måloppnåelse, basert på kommunikasjon, samarbeid og valgfrihet fremfor tvang, utestengning eller negative hersketeknikker. Ulike kilder til sosial makt danner grunnlaget for mulighetene til å kunne påvirke og ha innflytelse i mange sammenhenger. 

Beslutningsprosesser er en av de viktigste påvirkningsarenaene for ledere. En effektiv leder er avhengig av å kunne ta gode beslutninger og påvirke selve beslutningsprosessen frem mot best mulig resultat i samspill med aktører som ofte har egne interesser og ønsker om påvirkning. Forskning gjennom mange år gir oss god innsikt i hva som er avgjørende for evnen til å ta gode beslutninger både alene og i samspill med andre, samt hvilke feilkilder som ofte leder til mangelfulle beslutninger. I 2002 ble Nobelprisen i økonomi tildelt en av de fremste forskerne på dette området, Dr. Daniel Kahneman. 

Kreativitet er også sentralt i ledelse. Kreativitet er både en forutsetning for innovasjon og en sentral evne når det gjelder å løse dagliglivets mange uforutsette utfordringer. Kunnskaper om kreativitet og hva som hemmer og fremmer kreativitet i organisasjoner er derfor viktig for ledere som vil lykkes. Kurset gir også en innføring i sentral metodikk for trening i kreativitet. 

En annen viktig arena for påvirkning er samarbeid med andre ledere og medarbeidere i grupper og team. Det er en viktig utfordring for mange ledere å påvirke for at grupper og team skal øke sin effektivitet gjennom optimale prosesser både faglig og sosialt. I sentrum for dette ligger også lederes evne til å kommunisere tydelig og motiverende. 

Gjennom forelesninger, diskusjoner og praktiske øvelser er det programmets mål at deltagerne skal utvikle god innsikt i hvilke faktorer som er avgjørende for lederes påvirkningskraft og evne til å motivere og inspirere. Deltagerne skal også få kunnskap om teknikker og ferdigheter som er viktige for å øve effektiv og konstruktiv påvirkning og motivasjon på arbeidsplassen. Denne innsikten og kunnskapen vil kunne bidra til at deltagerne selv utvikler seg til bedre påvirkere og motivatorer og samtidig får bedre forutsetninger for å håndtere andre ledere og medarbeideres forsøk på å påvirke og influere.

Kunnskapsmål

Generelt: 

Studentene skal utvikle kompetanse på masternivå innen områdene ledelse, påvirkning og innflytelse, basert på forskningsbasert kunnskap . 

Kunnskapsmål: 

 • Studentene skal beherske begreper og utvikle god oversikt over prinsipper for moderne ledelse i et påvirkningsperspektiv. 
 • Studentene skal utvikle god innsikt i sentrale teorier om makt, påvirkning og innflytelse i organisasjoner. 
 • Studentene skal utvikle god oversikt over sentrale teorier om motivasjon, beslutninger, kreativitet og teamarbeid som har spesiell relevans for påvirkning i organisasjoner.
Ferdighetsmål
 • Studentene skal bli bedre i stand til å påvirke, motivere og inspirere andre til ønsket atferd basert på forskningsbasert kunnskap. 
 • Studentene skal bli bedre i stand til å identifisere andres påvirkningsatferd og vurdere tiltak mot uønsket påvirkning.
Holdningsmål
 • Studentene skal utvikle høy bevissthet om etiske dilemma knyttet til ledelse, påvirkning og innflytelse i organisasjoner 
 • Studentene skal utvikle et godt grunnlag for å nyttiggjøre seg forskning som kunnskapskilde. 
 • Programmet skal gi studentene innsikt i viktige metodiske prinsipper for forskning og kunnskapsutvikling innen ledelsesfag og organisasjonspsykologi.
Kursets innhold

1. samling: Moderne organisasjons- og ledelsespsykologi.
2. samling: Påvirkningspsykologi (makt, påvirkning og innflytelse).
3. samling: Personlighets- og motivasjonspsykologi
4. samling: Beslutnings- og kreativitetspsykologi (beslutninger, rasjonalitet og kreativitet)
5. samling: Påvirkning i grupper og team.

Læreprosess og tidsbruk

Programmet foreleses over fem samlinger, totalt ca. 150 timer. Veiledningstilbudet vil være noe ulikt lagt på de forskjellige Master Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til to timer pr. student som går Master Programmet som vanlig program. For studenter som tar Master Programmet som sitt avsluttende er veiledningstilbudet estimert til totalt seks timer pr oppgave.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, 18 studiepoeng og en 48 timers individuell hjemmeeksamen, 12 studiepoeng. Begge må bestås for at vitnemål i eksamen skal bli tildelt. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer.

For studenter som tar programmet som sitt avsluttende Master of Management Program gjelder følgende:
Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, 24 studiepoeng og en 48 timers individuell hjemmeeksamen, 6 studiepoeng. Begge må bestås for at vitnemål i eksamen skal bli tildelt. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil to personer.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Samling 1 - MODERNE ORGANISASJONS- OG LEDELSESPSYKOLOGI 

Delmål 

Den første samlingen vil gi en innføring i moderne forskning innen organisasjonspsykologi og ledelsespsykologi, med vekt på betydningen for påvirkning, beslutninger og motivasjon. Deltagerne får også kunnskap om viktige kilder til makt i organisasjoner samt de psykologiske og atferdsmessige effektene av å oppleve makt. I tillegg vil deltagerne få en innføring i teorier og teknikker for personlig utvikling gjennom kognitive prinsipper. 

Emneoversikt 

· Introduksjon til programmet og oversikt over de ulike temaene. 

· Moderne ledelsesteori 

· Begrepene ledelse, makt, påvirkning, innflytelse og motivasjon. 

· Makt: kilder til makt og effekter av makt i organisasjoner 

· Personlig problemløsning: teknikker for bedre mestring, kommunikasjon og påvirkning. 

 

Samling 2 - PÅVIRKNINGSPSYKOLOGI 

Delmål 

Samlingen skal gi deltagerne innsikt i sammenhengen mellom makt g ulike typer påvirkningsatferd. Deltagerne vil få kunnskap om faktorer som er avgjørende for effektiv påvirkning på kort og lang sikt. Motstand mot påvirkning og teknikker for å forsvare seg mot påvirkningsforsøk bli belyst. Samlingen vil gi deltagerne mulighet til å trekke på egne praktiske erfaringer, både som påvirkningsagent og mål for andres påvirkning. 

Emneoversikt 

· Effektiv påvirkningsatferd 

· Faktorer som er avgjørende for påvirkingskraft 

· Retoriske prinsipper og teknikker 

· Motstand mot påvirkning 

. Etiske perspektiver på påvirkning 

 

Samling 3 - PERSONLIGHETS- OG MOTIVASJONSPSYKOLOGI 

Delmål 

Samlingen skal gi deltagerne økt forståelse av ulike forhold som motiverer til handling, både på individ- og gruppenivå. Personlighet vil bli belyst som utgangspunkt for hvordan man tolker påvirkningsforsøk fra omgivelse, og hvordan man utvikler egne preferanser og handlingsmønstre. Selvledelse vil i den sammenheng bli belyst som en metode som integrerer flere motivasjonsteorier og som kan brukes i praksis. 

Emneoversikt 

· Motivasjon og motivasjonsteori 

· Motivasjon som påvirkningsfaktor 

· Personlighet, motivasjon og jobbeffektivitet 

· Egenutvikling gjennom selvledelse 

Samling 4 - BESLUTNINGS- OG KREATIVITETSPSYKOLOGI 

Delmål 

Samlingen skal formidle forståelse for grunntrekkene i hvordan beslutningstaking, problemløsning og kreativitet skjer i organisasjoner. Sentralt i den sammenheng er teorier som belyser rasjonalitet og ulike former for rasjonalitet, samt forskning som viser at vi ofte blir påvirket av ulike typer feilkilder og feller som kan svekke evnen til rasjonelle og effektive beslutninger. Det vil videre legges vekt på å belyse både teori og praktiske metoder for å utvikle mer effektiv og kreativ ledelse og beslutningstaking. 

 

Emneoversikt 

· Beslutninger og rasjonalitet - ulike former for rasjonalitet 

· Sentrale feilkilder i vurderinger og beslutninger 

· Kreativ problemløsning 

· Faktorer som hemmer og fremmer kreativitet 

Samling 5 - PÅVIRKNING I GRUPPER OG TEAM 

Delmål 

Programmets siste samling bygger videre på de foregående samlingene og skal gi deltagerne økt kunnskap om sosialpsykologiske prinsipper for effektiv kommunikasjon og påvirkning i grupper og team, samt bedre innsikt i konfliktdannelse og konflikthåndtering i grupper. 

Emneoversikt 

· Effektiv kommunikasjon i grupper 

· Påvirkning i grupper 

· Konflikter og konflikthåndtering i grupper 

Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 27081
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgave, 18 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2708.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 27091
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei48 Time(r)Individuell 48 timers individuell hjemmeeksamen, 12 studiepoeng teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2709.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 27101
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 2)Prosjektoppgave, 24 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2710.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 27111
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei48 Time(r)Individuell 48 timers individuell hjemmeeksamen, 6 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2711.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave, 18 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2708.
Eksamenskode:MAN 27081
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:48 Time(r)
Kommentar:48 timers individuell hjemmeeksamen, 12 studiepoeng teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2709.
Eksamenskode:MAN 27091
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-2)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave, 24 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2710.
Eksamenskode:MAN 27101
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:48 Time(r)
Kommentar:48 timers individuell hjemmeeksamen, 6 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2711.
Eksamenskode:MAN 27111
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
400
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Burns, David D. 1999 The feeling good handbook Rev. ed Plume Book (Del 1-4, ca 400 s). (Finnes også på norsk: Tenk deg glad. Håndbok. Danor Forlag 2005.)
Cialdini, Robert B. cop. 2014 Influence: science and practice 5th ed., New international ed Pearson Education Finnes også på norsk: "Påvirkning: Teori og praksis", Abstrakt Forlag, 2011.
Kahneman, Daniel 2012 Thinking, fast and slow   Penguin Books Finnes også i norsk utgave: Tenke, fort og langsomt (PAX).
Kaufmann, Geir cop. 2006 Hva er kreativitet   Universitetsforl  
Levi, Daniel cop. 2014 Group dynamics for teams 4th ed SAGE  
McShane, Steven L.; Von Glinow, Mary Ann cop. 2015 Organizational behavior: emerging knowledge, global reality 7th ed McGraw-Hill  
Reeve, Johnmarshall cop. 2015 Understanding motivation and emotion 6th ed Wiley (Kap. 2 (23s), samt kap. 5-15 (334s).
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
  2013 Artikkelsamling i Påvirkning og innflytelse i organisasjoner     Artiklene vil legges ut på kurssidene på it's learning før de aktuelle samlingene.

Anbefalt/Recommended

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Ghauri, Pervez N.; Grønhaug, Kjell 2010 Research methods in business studies 4th ed Financial Times Prentice Hall  
Lai, Linda cop. 1999 Dømmekraft   Tano Aschehoug  
Lai, Linda cop. 2014 Makt og påvirkningskraft: hvordan få gjennomslag på jobb   Cappelen Damm akademisk  
O'Keefe, Daniel J. cop. 2002 Persuasion: theory & research 2nd ed Sage Publications  
Quirk, Michael P.; Fandt, Patricia M. c2000 The 2nd language of leadership   Lawrence Erlbaum Associates  
Stewart, Greg L.; Sims, Henry P.; Manz, Charles C. c1999 Team work and group dynamics   J. Wiley  
Pfeffer, Jeffrey 2010 Power: why some people have it and others don't   HarperBusiness