MAN 2637/2638/2639/2640 Kommunikasjon i organisasjoner - KONTINUASJONSEKSAMEN

MAN 2637/2638/2639/2640 Kommunikasjon i organisasjoner - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
MAN 2637/2638/2639/2640
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Tor Bang
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Semester: 
2018 Vår
2018 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2018 Vår
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Flerkodekurs
Introduksjon

For å kunne nå sine mål er de fleste moderne organisasjoner helt avhengige av sine ansattes holdninger, følelser, relasjoner og ferdigheter. Motivasjon og en følelse av eierskap og identitet skapes innenfor den organisasjon som det enkelte individ tilhører. En følelse av deltakelse, tillit, åpenhet og troverdighet bygges blant annet som et resultat av det kommunikasjonsklima som råder i organisasjonen. 

Dersom du spurte en gruppe ledere hva de gjorde på jobben i dag, ville svarene du fikk trolig indikere at de fleste av dem brukte det meste av tiden sin til å kommunisere på en eller annen måte. Å lede møter, ringe kunder, sende e-post til kolleger, skrive brev til myndigheter, diskutere prosjekter med medarbeidere, gi og få råd fra ansatte, samt å småprate med kolleger – er alle eksempler på hva som i stor grad fyller hverdagen til personer med lederansvar. I henhold til internasjonale studier kan man estimere at ledere bruker om lag tre fjerdedeler av sin arbeidstid på å kommunisere. Denne kommunikasjonen foregår for en stor del innad i egen organisasjon, men også utad mot organisasjonens omgivelser (ofte representert ved enkeltpersoner i andre organisasjoner). 

Kommunikasjon er grunnlaget for det meste som skjer i en organisasjon. Uten kommunikasjon kunne man ikke utøve ledelse, motivere medarbeidere, fatte og implementere beslutninger, forhandle eller gjennomføre endringer. Ved fravær av kommunikasjon vil de ansatte ofte ikke vite hva de skal produsere og langt mindre hvorfor de skal produsere det. Ofte er det slik at når en organisasjon støter på alvorlige problemer, er problemer med kommunikasjonen et sentralt element i problembildet. 

Dette programmet tar sikte på å gi deltakerne teoretisk innsikt og praktiske verktøy innenfor feltet organisasjonskommunikasjon. Programmet vil illustrere hvordan slik kunnskap kan ha relevans både for arbeidsområder som endringskommunikasjon, motivasjon, og kommunikasjon ved fusjoner/fisjoner og nedbemanning. Det vil også dekke temaer som identitet, organisasjonskultur, beslutningstaking, nye medier, interpersonlig kommunkasjon og kommunikasjon i grupper. Med kompetanse fra dette Master of Management Programmet blir deltakerne bedre kvalifisert til å ta på seg lederansvar innenfor organisasjonskommunikasjon i bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomhet.

Kunnskapsmål
 • ha kunnskaper om modeller for kommunikasjon mellom individer og i grupper, samt mellom kulturer
 • ha kunnskaper om hvordan elektroniske kanaler fungerer i organisasjoner
 • ha kunnskaper om ledelseskommunikasjon
 • ha kunnskaper om ulike modeller og teorier for organisasjonsstruktur og -kultur
 • ha kunnskaper om ulike teorier og modeller for motivasjon, tillit og identitet i organisasjoner
 • ha kunnskaper om psykologiske reaksjoner på endring og omstilling
Ferdighetsmål
 • kunne etablere systemer for intern kommunikasjon som sikrer motivasjon og tillit 
 • kunne gjennomføre optimal kommunikasjon under organisasjonsendring 
 • kunne gjennomføre en revisjon av interne kommunikasjonskanaler 
 • kunne kommunisere på en måte som sikrer oppslutning om til visjoner og strategier
Holdningsmål
 • ha forståelse for kommunikasjon som konstituerende faktor for organisasjoner 
 • utvikle holdninger til egen virksomhet som sikrer at man etablerer systemer for organisasjonskommunikasjon som er i samsvar med faglige og etiske standarder.
Kursets innhold
 • Organisasjonskommunikasjon – perspektiver, begreper og paradigmer 
 • Interpersonlig kommunikasjon 
 • Kommunikasjon i smågrupper og team 
 • Mutual learning 
 • Storytelling 
 • Ledelses- og organisasjonsteori 
 • Ledelseskommunikasjon 
 • Kommunikasjon i formelle og uformelle nettverk 
 • Kommunikasjon av endring 
 • Identitet, forpliktelse og motivasjon 
 • Organisasjonskommunikasjoni ditigale kanaler 
 • Kommunikasjonsdiagnose og -revisjon av interne kanaler 
 • Krysskulturell kommunikasjon
Læreprosess og tidsbruk

Programmet gjennomføres over fem samlinger, totalt ca 150 timer. Veiledningstilbudet vil være noe ulikt lagt på de forskjellige Master Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til to timer pr. student som går Master Programmet som vanlig program. For studenter som tar Master Programmet som sitt avsluttende er veiledningstilbudet estimert til totalt seks timer per oppgave.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, 18 studiepoeng og individuell 48 timers hjemmeeksamen, 12 studiepoeng. Begge må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt, eller i grupper på inntil tre (3) studenter.

For studenter som tar programmet som sitt avsluttende Master of Management Program gjelder følgende:
Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, 24 studiepoeng og individuell 48 timers hjemmeeksamen, 6 studiepoeng. Begge må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil to personer.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Oversikt over samlingene

1. SAMLING
 KOMMUNIKASJON MELLOM INDIVIDER , I GRUPPER, KOMMUNIKASJON OG LÆRING

Delmål
Denne samlingen har til formål å gi studentene en oversikt over utfordringer og verktøy med hensyn til kommunikasjon mellom enkeltindivider, samt kommunikasjon i grupper og team. Studentene vil også lære om the mutual learning model - om kommunikasjon og læring.

Kort beskrivelse
Interpersonlig kommunikasjon er den prosess hvor mening overføres mellom individer. Det er en helt sentral komponent i den atferd individer har i organisasjoner. Å lykkes med interpersonlig kommunikasjon er en forutsetning for å skaffe seg et arbeid, for å lykkes i et arbeid, samt for å være en god kollega, underordnet og leder. Når den gjennomsnittlige ansettelsestiden på hvert arbeidssted synker under fem år og folk i gjennomsnitt får fler enn ti arbeidsforhold gjennom yrkeskarrieren, er evnen til å tilpasse seg nye grupper og kolleger helt sentral. Dette er knyttet til kommunikative ferdigheter. Til dette kommer at mange i moderne organsasjoner arbeider i grupper eller team. Dette krever forståelse og ferdigheter i hva som karakteriserer god kommunikasjon i slike grupper, fordeler og utfordringer i forhold til å kommunisere på en optimal måte, løsning av konflikter, etc. Et sentralt suksesskriterium for moderne organisasjoner er kunnskapsdeling. Derfor lærer studentene på denne samlingen om en modell for læring - the mutual learning model.

Emneoversikt
· Organisasjonskommunikasjon – begreper og perspektiver
· Interpersonlig kommunikasjon
· Kommunikasjon i grupper og team
· Innføring i sosial identitetsteori

2. SAMLING
ORGANISASJONSSTRUKTUR OG KOMMUNIKASJON, ARBEIDSMOTIVASJON OG SELSKAPSLEDELSE, ORGANISASJONSKOMMUNIKASJON

Delmål
Samlingen skal gi deltakerne kunnskaper om organisasjonsteori, samt hvordan mennesket handler og kommuniserer innen organisasjoner. Samlingen skal gi en oversikt over temaer som organisasjonskultur – og klima, og den betydningen dette har for den kommunikasjon som foregår i organisasjonen.
Kort beskrivelse
Samlingen gir en innføring i sentrale begreper og perspektiver innen organisasjonskommunikasjon. Det vil bli lagt vekt både på å gi en oversikt over begreper og paradigmer, samt av dagens sentrale perspektiver . Denne samlingen vil også fokusere menneskelig atferd i organisasjoner. Det vil bli anlagt et psykologisk perspektiv for å belyse organisasjonsatferd.
Emneoversikt:
Å forstå organisasjoner – ledelses- og organisasjonsteorier
Menneskelig atferd i organisasjoner
Organisasjonskultur
The mutual learning model
Ledelseskommunikasjon

3. SAMLING

Motivasjon, tilhørighet, nettverk og identitet
Delmål
Samlingen skal gi deltakerne bevissthet rundt de nettverk og kanaler for kommunikasjon som finnes i en organisasjon, samt sammenhengen mellom evnen til å lede og kommunikasjonsferdigheter hos ledere. Formålet med denne samlingen er også å gi deltakerne innsikt i hvordan man kan gjøre en systematisk analyse av hvilke kommunikasjonskanaler organisasjonen har behov for.

Kort beskrivelse
Eksistensen av nettverk og kanaler for uformell og formell kommunikasjon i organisasjoner. Faktorer som påvirker medarbeideres motivasjon, tilhørighet og identitet. Hvordan ledere best kan kommuniasere på en effektiv måte.
Emneoversikt:
· Kommunikasjon i nettverk og kanaler
· Kommunikasjonsdiagnose og kommunikasjonsrevisjon
· Kanaler og kanalvalg
· Organisatorisk og sosial identitet
· Arbeidsmotivasjon

4. SAMLING
KOMMUNIKASJON AV ENDRING
Delmål
Samlingen skal gi deltakerne innsikt i de prosesser som fremmer og hemmer organisatorisk endring.
Kort beskrivelse
Hurtige endringer i teknologi, markeder og i verdensøkonomien, har medført at organisasjoner har blitt tvunget til å endre seg i dramatisk grad. En hovedutfordring for en organisasjon er å håndtere endring på en effektiv måte. Samlingen skal gi deltakerne innsikt i faktorer som fremmer og hemmer effektiv endring. Det vil bli lagt spesiell vekt på hvilken rolle kommunikasjon spiller i så måte.
Emneoversikt
Reaksjoner på endring
Kommunikasjon av endring

5. SAMLING
DIGITALE KANALER OG KRYSSKULTURELL KOMMUNIKASJON

Delmål
Digitale kanaler spiller en viktig rolle i alle organisasjoner. Hvordan fungerer de og hvilke egenskaper har de? Hvordan kan de brukes og misbrukes? Dette vil studentene lære om på denne samlingen. Lære om kommunikasjon i en krysskulturell kontekst.
Kort beskrivelse
I en organisasjon foregår det både formell og uformell kommunikasjon – i formelle og uformelle nettverk. Det er sentralt å forstå egenskapene ved denne kommunikasjonen – hvilke prosesser som foregår, karakteristika ved denne kommunikasjonen, hvordan budskap skapes og gjenskapes i en organisasjon. Det finnes en rekke potensielle kanaler som en organisasjon kan benytte seg av i kommunikasjonsprosessen. Elektroniske kanaler spiller en svært fremtrdende rolle i moderne organisasjoner. Det er viktig at personene i systemet får den informasjonen de har behov for – ikke for mye og ikke for lite – samt at de får den til rett tid. Disse personlige behovene må matches mot organisasjonens totale behov, og et kommunikasjonssystem må bygges opp etter en systematisk analyse av disse ulike behovene. Mange moderne organisasjoner er krysskulturelle: hvordan forholder man seg best mulig til det i en kommunikasjonsmessig setting?
Emneoversikt
· Digitale kanaler og organisasjonskommunikasjon
· Krysskulturell kommunikasjon
· Storytelling

Mål for programmet 

En av de store guruene innen organisasjonskommunikasjon, W.C. Redding, har uttalt at innen en organisasjon er ”alt et potensielt budskap”. Med dette forstår man at alt som er menigsbærende i en organisasjon må oppfattes som kommunikasjon. Dette omfatter således selvfølgelig alle formelle, verbale budskap som for eksempel en nedfelt forretningsstrategi, beskrivelser av arbeidsprosedyrer, o.l. I mange tilfeller vil dette være informasjon som flyter via linjene i organisasjonskartet, vertikalt og horisontalt i organisasjonen. Ofte er imidlertid den uformelle kommunikasjonen som foregår på kryss og tvers innen organisasjonen like viktig. Denne kan forekomme på det mellommenneskelige plan i dyader, grupper og i uformelle nettverk. Det ligger også en betydelig grad av kommunikasjon i ”måten man gjør ting på”. Belønningssystemer, samværsformer og forholdet mellom ledere og medarbeidere kan fortelle oss mye om det indre livet i en organisasjon. Riter og historier, utsmykning av lokaler, bekledning og hva slags mat som serveres i kantina, kan også kommunisere hva slags organisasjon vi har med å gjøre. Den interne og eksterne markedsføring som foregår og det merkenavn som organisasjonen bygger opp, kan være vesentlige faktorer også for medarbeidernes motivasjon og følelse av identitet og tilknytning. Det samme kan det sosiale rennomè og den posisjon som organisasjonen har i samfunnet generelt. 

Personer som skal ha et lederansvar innen organisasjonskommunikasjon må ha kunnskaper om hvordan moderne, komplekse organisasjoner fungerer. De organisatoriske rammene gir føringer på hvordan og i hvilken grad kommunikasjonen kan fungere i organisasjonen. En annen innfallsvinkel er å se på kommunikasjon som selve det fenomenet som beskriver og forklarer det organisatoriske livet. Kommunikasjonsteori kan i et slikt perspektiv sees på som det som forklarer etableringen av sosiale strukturer, psykologiske tilstander, gruppemedlemskap, aksepterte væremåter, etc. 

Organisasjonskommunikasjon er et fagfelt som er relevant for flere typer av profesjoner, ledere og ansatte med forskjellige typer av oppgaver. I mange bedrifter er organisasjonskommunikasjon trolig noe som bevisst og eksplisitt utøves av ansatte i ”informasjonsavdelingen” og/eller ”personalavdelingen”. Informasjonsmedarbeidere utarbeider budskap og kanaler for ”interninformasjon”. Dette kan være alt fra nyheter knyttet til den daglige drift, kommunikasjon av mål og strategier, til informasjon om hvem som fyller runde år og hvem som vant bedriftsmesterskapet i sjakk. Mediet er som regel en internavis eller magasin, i papirversjon eller elektronisk form. De ansatte i ”personalavdelingen” har på sin side ofte hatt ansvar og oppgaver knyttet til å informere om administrative systemer og endringer. Dette kan være prosjekter innen organisasjonsutvikling, kompetanseheving, og endringer som for eksempel fusjoner, nedbemanning o.l. Dette programmet er beregnet på personer som har oppgaver knyttet til kommunikasjon i organisasjonen. Det vil imidlertid også være nyttig for personer med andre typer av lederoppgaver. Personer som skal ha et lederansvar innen i en moderne organisasjon må ha kunnskaper både om hvordan moderne, komplekse organisasjoner fungerer og om moderne måter å kommunisere på. 

I programmet fokuseres sentrale temaer innen organisasjonskommunikasjon. I tillegg til å gjøre deltakerne mer effektive i sin praktiske kommunikasjonsvirksomhet er det et mål at programmet skal gi teoretisk innsikt i sentrale emner innen organisasjons- og kommunikasjonsteori. Programmet skal legge et grunnlag for at deltakerne skal bli dyktigere til å nå sine mål og fortsette sin egen læringsprosess, faglig såvel som personlig. 

 

Pedagogisk opplegg 

Samlingene brukes i hovedsak til forelesninger. I tillegg arbeider studentene noe i grupper i forbindelse med oppgaver/case relatert til temaene som undervises på samlingene. 

Mellom samlingene arbeider studentene i selvstyrte grupper (frivillig deltakelse). Disse arbeider med oppgaver knyttet til temaer som er relatert til samlingen og som anses som særlig sentrale i pensumlitteraturen. 

Eksamen består av en 48-timers hjemmeeksamen. For å løse oppgaven må studenten kunne integrere ulike deler av pensumstoffet, samt relatere dette til en praksissituasjon. 

Prosjektoppgaven består av en selvvalgt, individuell oppgave. Målet for denne oppgaven er at kandidaten viser evne til å belyse en problemstilling ved hjelp av en selvstendig drøfting av relevant litteratur i tilknytning til det valgte spesialområdet. Det forventes ikke at kandidaten samler empiriske data i forbindelse med oppgaven, men dette kan inngå dersom studenten ønsker det spesielt. 

For studenter som tar dette programmet som avsluttende program gjelder andre regler for prosjektopgaven. For disse studentene skal den avsluttende prosjektoppgaven bestå av en selvvalgt, oppgave på maksimalt 50 sider. Oppgaven kan skrives individuelt, eller i samarbeid med en annen student. Oppgaven skal gi trening i å anvende empiriske data og relevant teori til å analysere og vurdere et faglig problem, samt eventuelt planlegge et relevant tiltak, med relasjon til kommunikasjon i organisasjoner. Teorien skal gi bedre forståelse av hvilke prosesser som pågår, samt eventuelt hva som (kan) gjøres og hvorfor. Å anvende teori konstruktivt er en ferdighet som ikke kommer av seg selv, og som denne oppgaven bidrar til å innøve. Prosjektoppgaven skal også gi trening i å bruke empiriske data og relevant litteratur som hjelpemiddel i å løse et problem med relasjon til organisasjonskommunikasjon. 

To til tre dager under samlingene brukes til prosjektoppgaven. Det brukes tid på å gjennomgå praksis omkring veiledning, samt til innføring i temaer som utforming av problemstilling, etc. Studentene gis informasjon om hvordan prosessen med arbeidet med oppgaven bør foregå. Videre utover i programmet gis korte forelesninger om temaer som problemstilling, teori, metode litteratur, etc. 

Målgruppe 

Programmet henvender seg til ledere og mellomledere i private og offentlige virksomheter som 

er knyttet til virksomhetens arbeid innenfor organisasjonskommunikasjon, informasjon og samfunnskontakt, interninformasjon, personalledelse, samt andre lederoppgaver. 

Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 26371
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2637, 18 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 26381
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei48 Time(r)Individuell Hjemmeeksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2638, 12 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 26391
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 2)Prosjektoppgave, 24 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2639, 24 studiepoeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 25401
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei48 Time(r)Individuell Hjemmeeksamen, 6 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2540, 6 studiepoeng.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2637, 18 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 26371
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:48 Time(r)
Kommentar:Hjemmeeksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2638, 12 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 26381
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-2)
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave, 24 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2639, 24 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 26391
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:48 Time(r)
Kommentar:Hjemmeeksamen, 6 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2540, 6 studiepoeng.
Eksamenskode:MAN 25401
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
400
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Browning, Larry D. 2008 Information and communication technologies in action: linking theory and narratives of practice Rev. ed Routledge  
Harris, Thomas E.; Nelson, Mark D. c2008 Applied organizational communication: theory and practice in a global environment 3rd ed Lawrence Erlbaum Kap. 1-12.
Lewis, Laurie K. 2011 Organizational change: creating change through strategic communication   Wiley-Blackwell  
Mighall, Robert 2014 Only Connect. The Corporate Storytelling   LID Publishing Inc.  
Tourish, Dennis; Hargie, Owen 2009 Auditing organizational communication: a handbook of research, theory and practice 2nd edition Routledge  
Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
Berg, Roberta Wiig   Kommunikasjon som fremmer læring Kommunikasjon som fremmer læring      
Eriksen, Thomas Hylland   Kultur, kommunikasjon og makt Kultur, kommunikasjon og makt      
Kazoleas, D.; Wright, A.   Improving corporate and organizational communications : a new look at developing and implementing the communication audit Improving corporate and organizational communications : a new look at developing and implementing the communication audit      
Nandhakumar, Joe   Virtual tams and lost proximity Virtual tams and lost proximity      
Stephens, K. K.   Media management: The integration of HR, technology, and people Media management: The integration of HR, technology, and people      
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Bang, Henning; Midelfart, Thomas Nesset 2010 Dialog og effektivitet i ledergrupper      
Choi, Myungweon 2011 Employees' attitudes toward organizational change: A literature review      
de Moura, Georgina Randsley; Abrams, Dominic; Retter, Carina; Gunnarsdottir, Sigridur; Ando, Kaori 2009 Identification as an organizational anchor: how identification and job satisfaction combine to predict turnover intention      
Vander Elst, T.; Baillien, E.; De Cuyper, N.; De Witte, H. 2010 The role of organizational communication and participation in reducing job insecurity and its negative association with work-related well-being      
Erwin, Dennis G.; Garman, Andrew N. 2010 Resistance to organizational change: linking research and practice      
Groysberg, Boris; Slind, Michael 2012 Leadership Is a Conversation.      
Hogg, Michael A.; Van Knippenberg, Daan; Rast, David E. 2012 Intergroup leadership in organizations: Leading across group and organizational boundaries      
Hogg, Michael A. 2001 A Social Identity Theory of Leadership      
Holmqvist, M. 2003 A Dynamic Model of Intra-and Interorganizational Learning      
Lipiäinen, Heini Sisko Maarit; Karjaluoto, Heikki Ensio; Nevalainen, Marjo 2014 Digital channels in the internal communication of a multinational corporation      
Oreg, S.; Vakola, M.; Armenakis, A. 2011 Change Recipients' Reactions to Organizational Change: A 60-Year Review of Quantitative Studies      
Timmerman, C. E. 2003 Media Selection During The Implementation Of Planned Organizational Change: A Predictive Framework Based on Implementation Approach and Phase      
Tost, Leigh Plunkett; Gino, Francesca; Larrick, Richard P. 2013 When power makes others speechless: The negative impact of leader power on team performance      
Van Yperen, Nico W.; Blaga, Monica; Postmes, Tom 2014 A Meta-Analysis of Self-Reported Achievement Goals and Nonself-Report Performance across Three Achievement Domains (Work, Sports, and Education)      
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
He, Rufei; Liu, Jianchao 2010 Barriers of Cross Cultural Communication in Multinational Firms: A Case Study of Swedish Company and its Subsidiary in China   Halmstad School of Business and Engineering  
Zheng, Jun; Veinott, Elizabeth; Bos, Nathan; Olson, Judith S.; Olson, Gary M. 2002 Trust without touch: jumpstarting long-distance trust with initial social activities