MAN 2628 Påbyggingskurs i kvantitativ metode

MAN 2628 Påbyggingskurs i kvantitativ metode

Kurskode: 
MAN 2628
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Ragnvald Sannes
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset skal gi studentene en innføring i hvordan man gjennomfører en spørreskjemabasert undersøkelse fra planlegging til analyse av data.
Del I har fokus på fasen fra undersøkelsesmodell (utvikling av denne inngår i det generelle metodekurset) til gjennomføring av datainnsamling.
Del II har fokus på hvordan man analyserer kvantitative data innsamlet med spørreskjema ved hjelp av statistiske verktøy. Hensikten med del II er ikke å gi en innføring i statistiske teknikker, ei heller å gi en opplæring i statistisk programvare (SPSS). Fokus er på analyseprosessen og hvordan statistiske teknikker og verktøyet SPSS kan anvendes i denne prosessen. Det er ikke et mål å gi dybdekunnskap i statistikk, men på anvendelse av statistiske teknikker i en analyse. Det betyr at vi er mer opptatt av fortolkning av analyseresultater og beslutningsregler i stedet for teknikkene i seg

Kurset passer for alle med behov for å forstå en analyseprosess basert på spørreskjemadata. Kurset gir også støtte til utvikling og gjennomføring av en undersøkelse. Det gir ikke en innføring i avanserte statistiske teknikker. Jo mindre statistikk du kan, jo større utbytte vil du ha av kurset om du har brukt spørreskjema til å samle inn data i prosjektoppgaven.

Kunnskapsmål

Det er et mål at studentene etter gjennomført kurs skal:

 • Ha kunnskap om utvikling av spørreskjema som belyser en problemstilling
 • Være i stand til å gjennomføre en datainnsamling med spørreskjema
 • Ha kunnskap om analyseprosessen, dens faser, og hvilke statistiske teknikker som kan brukes i hver fase.
 • Være i stand til å gjennomføre en analyseprosess med data fra egen undersøkelse
 • Ha kjennskap til beslutningsregler (heuristikker)
 • Kunne fortolke analyseresultater slik at man kan anvende beslutningsreglene i eget arbeid
Kursets innhold

Kurset er delt i to deler over tilsammen tre dager. Kursets første del er rettet mot utvikling og design av en undersøkelsesmodell og spørreskjema samt gjennomføring av en undersøkelse.
Del II er en workshop over to dager hvor man gjennomfører en analyse av data samlet inn via spørreskjema. Det blir benyttet et gjennomgående eksempel med tilhørende datasett, men man kan med fordel også ha med egne data.

Tematisk oversikt del I

 • Valg av metodikk og forskningsprosessen
  • problemstiling og valg av design.
  • datainnsamling og analyse
 • Formulering og reformulering av problemstilling
 • Fra problemstilling til spørreskjema
  • Hovedproblem og delproblemer
  • Teori, modeller og antagelser
  • Undersøkelsemodell
 • Utvikling og design av spørreskjema
  • Målemodell
 • Gjennomføring av datainnsamling
  • Noen praktiske tips

Tematisk oversikt del II

 • Analyse av kvantitative data
 • Prosesser og prosedyrer
 • Analyseteknikker
 • Tolkning av resultat

Gjennomføring av dataanalyse ved hjelp av SPSS:

 • Kort innføring i SPSS og selvstudiemodul til SPSS
 • Instrumentvalidering
 • Datareduksjon
 • Analyse
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres i to deler. Del I er en samling over en dag, mens del to er en workshop over to dager (ca 15 timer). Gjennomføringen vil ta utgangspunkt i de konkrete utfordringer deltakerne står overfor i arbeidet med Prosjekt- eller Masteroppgaven og blir derfor i stor grad workshop-basert. Dette innebærer betydelig aktiv deltakelse fra studentenes side. Omtrent halvparten av tiden vil benyttes på praktisk arbeid med SPSS. 

Kurset vil bli tilrettelagt for de som ønsker å ta det som selvstudie. Informasjon om dette vil bli tilgjengeliggjort sammen med informasjon om metodekursene.

Tilgang til SPSS eller tilsvarende programvare for kvantitativ dataanalyse er nødvendig for del II. Det vil arbeides med eksempler, og datafilene er i SPSS-format.

Ingen eksaminasjon.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
SPSS
Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Eksamensorganisering: 
Ingen
Total vekting: 
0