MAN 2628 Påbyggingskurs i kvantitativ metode

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

MAN 2628 Påbyggingskurs i kvantitativ metode


Kursansvarlig
Ragnvald Sannes

Institutt
Institutt for ledelse og organisasjon

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
0

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset skal gi studentene en innføring i hvordan man gjennomfører en spørreskjemabasert undersøkelse fra planlegging til analyse av data.
Del I har fokus på fasen fra undersøkelsesmodell (utvikling av denne inngår i det generelle metodekurset) til gjennomføring av datainnsamling.
Del II har fokus på hvordan man analyserer kvantitative data innsamlet med spørreskjema ved hjelp av statistiske verktøy. Hensikten med del II er ikke å gi en innføring i statistiske teknikker, ei heller å gi en opplæring i statistisk programvare (SPSS). Fokus er på analyseprosessen og hvordan statistiske teknikker og verktøyet SPSS kan anvendes i denne prosessen. Det er ikke et mål å gi dybdekunnskap i statistikk, men på anvendelse av statistiske teknikker i en analyse. Det betyr at vi er mer opptatt av fortolkning av analyseresultater og beslutningsregler i stedet for teknikkene i seg

Kurset passer for alle med behov for å forstå en analyseprosess basert på spørreskjemadata. Kurset gir også støtte til utvikling og gjennomføring av en undersøkelse. Det gir ikke en innføring i avanserte statistiske teknikker. Jo mindre statistikk du kan, jo større utbytte vil du ha av kurset om du har brukt spørreskjema til å samle inn data i prosjektoppgaven.


Læringsmål
Det er et mål at studentene etter gjennomført kurs skal:

 1. Ha kunnskap om utvikling av spørreskjema som belyser en problemstilling
 2. Være i stand til å gjennomføre en datainnsamling med spørreskjema
 3. Ha kunnskap om analyseprosessen, dens faser, og hvilke statistiske teknikker som kan brukes i hver fase.
 4. Være i stand til å gjennomføre en analyseprosess med data fra egen undersøkelse
 5. Ha kjennskap til beslutningsregler (heuristikker)
 6. Kunne fortolke analyseresultater slik at man kan anvende beslutningsreglene i eget arbeid

Forkunnskaper


Obligatorisk litteratur
Bøker:
Ghauri, Pervez N., Kjell Grønhaug. 2010. Research methods in business studies. 4th ed. Financial Times Prentice Hall

Annet:
Sannes, Ragnvald. 2014. Veien fra spørreskjema til konklusjon: En veiledning i dataanalyse og statistikk for prosjektoppgaver. Dette "heftet" er kjøreplanen for kurset med forklaringer og beskrivelse til alt vi skal gjøre


Anbefalt litteratur
Bøker:
Creswell, John W. 2013. Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 4th ed. Sage. Generell metodelitteratur. Alternativ til pensumboken av Ghauri og Grønhaug
Eikemo, Terje Andreas & Tommy Høyvarde Clausen, red. 2012. Kvantitativ analyse med SPSS : en praktisk innføring i kvantitative analyseteknikker. 2. utg. Tapir akademisk forlag. SPSS litteratur
Field, Andy. 2013. Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics and Sex and Drugs and Rock'n'Roll. 4. Sage Publications. Godt oppslagsverk på statistiske teknikker med konkrete eksempler på bruk av SPSS
Hair, Joseph F. Jr. ... [et al.]. 2010. Multivariate data analysis : a global perspective. 7th ed. Pearson. Oppslagsverk i statistiske teknikker
Pallant, Julie. 2010. SPSS survival manual : a step by step guide to data analysing using SPSS. 4th ed. Open University Press. Bra gjennomgang av funksjonalitet i SPSS
Saunders, Mark and Philip Lewis. 2012. Doing research in business and management : an essential guide to planning your project. Financial Times Prentice Hall. Generell metodeliteratur, alternativ til pensumboken av Ghauri og Grønhaug
Saunders, Mark, Philip Lewis and Adrian Thornhill. 2012. Research methods for business students. 6th ed. Pearson. Generell metodelitteratur. Har mye sjekklister. Alternativ til pensumboken av Ghauri og Grønhaug


Emneoversikt
Kurset er delt i to deler over tilsammen tre dager. Kursets første del er rettet mot utvikling og design av en undersøkelsesmodell og spørreskjema samt gjennomføring av en undersøkelse.
Del II er en workshop over to dager hvor man gjennomfører en analyse av data samlet inn via spørreskjema. Det blir benyttet et gjennomgående eksempel med tilhørende datasett, men man kan med fordel også ha med egne data.

Tematisk oversikt del I
 • Valg av metodikk og forskningsprosessen
  -
  problemstiling og valg av design.
  - datainnsamling og analyse
 • Formulering og reformulering av problemstilling
 • Fra problemstilling til spørreskjema
  - Hovedproblem og delproblemer
  - Teori, modeller og antagelser
  - Undersøkelsemodell
 • Utvikling og design av spørreskjema
  - Målemodell
 • Gjennomføring av datainnsamling
  - Noen praktiske tips

Tematisk oversikt del II
Analyse av kvantitative data
 • Prosesser og prosedyrer
 • Analyseteknikker
 • Tolkning av resultat
Gjennomføring av dataanalyse ved hjelp av SPSS
 • Kort innføring i SPSS og selvstudiemodul til SPSS
 • Instrumentvalidering
 • Datareduksjon
 • Analyse

Dataverktøy
Tilgang til SPSS eller tilsvarende programvare for kvantitativ dataanalyse er nødvendig for del II. Det vil arbeides med eksempler, og datafilene er i SPSS-format.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres i to deler. Del I er en samling over en dag, mens del to er en workshop over to dager (ca 15 timer). Gjennomføringen vil ta utgangspunkt i de konkrete utfordringer deltakerne står overfor i arbeidet med Prosjekt- eller Masteroppgaven og blir derfor i stor grad workshop-basert. Dette innebærer betydelig aktiv deltakelse fra studentenes side. Omtrent halvparten av tiden vil benyttes på praktisk arbeid med SPSS.

Kurset vil bli tilrettelagt for de som ønsker å ta det som selvstudie. Informasjon om dette vil bli tlgjengeliggjort sammen med informasjon om metodkursene.


Eksamen
Ingen eksaminasjon.

Eksamenskode(r)


Hjelpemidler til eksamen


Kontinuasjon


Tilleggsinformasjon