MAN 2119/2120/2282/2283 Endringsledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

MAN 2119/2120/2282/2283 Endringsledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
MAN 2119/2120/2282/2283
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Helene Loe Colman
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Semester: 
2018 Vår
2019 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2018 Vår
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Flerkodekurs
Introduksjon

De fleste bransjer og sektorer vil før eller senere stå overfor nye krav. Endret forståelse av virksomhetens situasjon og oppgaver, nye handlingsmønstre, strukturer og systemer vil måtte gjennomsyre organisasjonen om man skal begi seg ut på en ny kurs. Dette setter helt klart nye og endrede krav til lederrollen.

Den grunnleggende idéen er at det er mer å vinne på å bedre implementeringsevnen i organisasjonen, enn det er å bedre planleggings- og utredningsevnen. Programmet vektlegger temaer knyttet til omstilling, utvikling, drivkrefter, endringsbarrierer og læring. Temaene behandles gjennomgående fra et ledelsesperspektiv.

Pedagogisk veksles det mellom en induktiv og deduktiv tilnærming. Det varieres mellom cases, filmeksempler, klassediskusjoner, deltakerbidrag og tradisjonelle forelesninger.

Programmets faglige innhold er primært rettet mot ledere eller stabspersoner med en aktiv rolle i ledelse av endring.

Kunnskapsmål

Studenten skal ha god oversikt over og innsikt i fagfeltet:

 • Studenten skal ha kunnskaper om og innsikt i sentrale begrep og perspektiver er for å forstå organisasjoner, organisasjonsendring endringsarbeide og lederes rolle i denne sammenheng
 • Studenten skal forstå hva som er drivkrefter og motkrefter i ledelse av endring, herunder hvorledes interne og eksterne krefter virker
 • Studenten ha kunnskap om sentrale og kritiske juridiske rammebetingelser i endringsarbeide
Ferdighetsmål

Studenten skal kunne være endringspådriver:

 • Studenten skal være i stand til å benytte relevant teori til å analysere endringsutfordringer – og gjennomføre eller i gangsette og bruke undersøkelser når det fordres
 • Studenten skal våre i stand til å gjør helhetlige vurderinger av endringssituasjoner - herunder til å se endringsprosesser fra flere organisasjonsfaglige perspektiver
 • Studenten skal har tilegnet til for å lede – eller være konstruktive deltagere i endringsprosjekter og endringsarbeid.
 • Studenten skal ha kunne håndtere de juridiske sider av en endringsprosess
Holdningsmål

Studenten skal (ha forutsetninger til å) være en ”reflektert praktiker”:

 • Studenten skal kunne fortsette sin egen faglige utvikling
 • Studentene skal være i stand til utvikle sin egen forståelse gjennom å se egne erfaringer i faglig lys
 • Studentene skal god kritisk forståelse av faget og tiltak i en større samfunnsmessig sammenheng
 • Studenten skal kunne kommunisere og debattere faglige problemstillinger og utfordringer.
Kursets innhold

1. samling Strategisk perspektiv på organisasjon og organisasjonsutvikling
2. samling Endringsledelse
3. samling Endringsledelse med vekt på eksterne drivkrefter - kundedrevet endring
4. samling Omstillingsprosesser og juridiske rammebetingelser
5. samling Endringsledelse med vekt på interne drivkrefter og muligheter - kompetansedrevet endring

Læreprosess og tidsbruk

Programmet forelseses over 5 samlinger, totalt, ca 150 timer.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt lagt på de forskjellige Master Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til to timer pr. student som går Master Programmet som vanlig program. For studenter som tar Master Programmet som sitt avsluttende er veiledningstilbudet estimert til totalt seks timer pr oppgave.

Studentene evalueres gjennom prosjektarbeid, 18 studiepoeng og skriftlig individuell eksamen, 12 studiepoeng. Begge må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt. Prosjektet kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer.

For studenter som tar programmet som sitt avsluttende Master of Management Program gjelder følgende:
Studentene evalueres gjennom prosjektarbeid, 24 studiepoeng og skriftlig individuell eksamen, 6 studiepoeng. Begge må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt. Prosjektet kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil to personer.

.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

1.samling - Strategisk perspektiv på organisasjon og organisasjonsutvikling 

Delmål 

Formålet med denne samlingen er å gi deltakerne forståelse for og perspektiver på utformingen av organisasjoner og deres virkemåte som grunnlag for å identifisere endringsbehov og retning på nyorienteringsprosesser. 

Emneoversikt 

Det post-industrielle samfunn 

Organisasjon og omgivelser 

Strategi og organisasjonskultur 

Ledelse og management 

Perspektiver på organisasjon og ledelse 

Kunnskaper og begreper som forutsetning for endring 

Utforming av organisasjoner 

Kunnskapsfilosofiske bærebjelker 

 

2.samling - Endringsledelse 

Delmål 

Formålet er å gi deltakerne en innsikt i sentrale begreper for å forstå organisasjoner i endring og endringsarbeide. Samtidig skal den gi en erkjennelse av hvor viktig lederrollen, lederstil og adferd er i endringsprosessen. 

Emneoversikt 

Bedriftskultur og endring 

Organisasjonslæring og avlæring 

“Endringsrommet” 

Lederrollen i nyorienteringsprosesser 

Motkrefter 

Endringsmodeller 

Kritiske lederkonsekvenser 

 

3.samling - Endringsledelse med vekt på eksterne drivkrefter - kundedrevet endring 

Delmål 

Formålet med denne samlingen er å gi deltakerne innsikt i kunde- (bruker-) drevet fornyelsesprosesser og hvordan organisasjonen kan lære av erfaringer. 

Emneoversikt 

Kunden som del av organisasjonen 

Kundeundersøkelser som endringsrasjonale 

Reell kundeforståelse 

Organisasjonsutvikling utenfra og inn 

 

4.samling - Omstillingsprosesser og juridiske rammebetingelser 

Delmål 

Formålet med denne samlingen er å gi deltakerne innsikt i og oversikt over de juridiske rammebetingelser som legger føringer på utvikling i og endringer i og av organisasjoner. 

Emneoversikt 

Arbeidstaker/arbeidsgiver forhold (rammebetingelser, juridisk håndtering). 

Håndtering av arbeidstakere på en “human og juridisk” riktig måte, fra arbeidsgiverperspektivet, nedskalering, omplassering og førtidspensjonering mm. 

Relevante lover og regelverk 

 

5.samling - Endringsledelse med vekt på interne drivkrefter og muligheter - kompetansedrevet endring 

Delmål 

Formålet med denne samlingen er å gi deltakerne innsikt i endringer som har sin forankring i den kjernekompetansen organisasjonen besitter og hvordan denne kan anvendes i utvikling av organisasjonen. 

Emneoversikt 

Kompetanse, ferdigheter og kunnskap 

Kjernekompetansebegrepet 

Læring på individ og organisasjonsnivå 

Utviklingsprosesser fra individuell til organisasjonell kunnskap 

Kompetanse og teamutvikling 

Lederrollen i kompetansebasert virksomheter 

Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 21191
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektarbeid, 18 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2119.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 21201
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Ja5 Time(r)
 • Alle gjeldende lover, forskrifter og domsavsigelser
Individuell 5 timers skriftlig eksamen, 12 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2120.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 22821
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 2)Prosjektarbeid, 24 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2282.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 22831
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Ja5 Time(r)
 • Alle gjeldende lover, forskrifter og domsavsigelser
Individuell 5 timers individuell skriftlig eksamen, 6 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2283.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Hjelpemidler:
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektarbeid, 18 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2119.
Eksamenskode:MAN 21191
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Alle gjeldende lover, forskrifter og domsavsigelser
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:5 timers skriftlig eksamen, 12 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2120.
Eksamenskode:MAN 21201
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-2)
Hjelpemidler:
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektarbeid, 24 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2282.
Eksamenskode:MAN 22821
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Alle gjeldende lover, forskrifter og domsavsigelser
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:5 timers individuell skriftlig eksamen, 6 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2283.
Eksamenskode:MAN 22831
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
400
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Boquist, John A.; Milbourn, Todd; Thakor, Anjan V. 2010 The value sphere: the corporate executives' handbook for creating and retaining shareholder wealth 4th ed World Scientific Publishing  
    Simuleringsspillet Briefcase      
Drury, Colin 2015 Management and cost accounting 9th ed Cengage Learning  
Hawawini, Gabriel A.; Viallet, Claude cop. 2011 Finance for executives: managing for value creation 4th ed South-Western Cengage Learning  
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Christensen, Clayton M.; Bower, Joseph L. 1996-03 Customer power, strategic investment, and the failure of leading firms      
Eyal Ophir, Clifford Nass, Anthony D. Wagner and Michael I. Posner 2009 Cognitive Control in Media Multitaskers      
Amos Tversky and Daniel Kahneman 1981 The Framing of Decisions and the Psychology of Choice      
Olson, Matthew S.; Bever, Derek; Verry, Seth 2008 When Growth Stalls. (cover story)