MAN 1582/1583/1584/1585 Finansiell strategi - KONTINUASJONSEKSAMEN

MAN 1582/1583/1584/1585 Finansiell strategi - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
MAN 1582/1583/1584/1585
Institutt: 
Finans
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Geir Høidal Bjønnes
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Semester: 
2018 Vår
2019 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2018 Vår
2019 Vår
Uspesifisert
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Flerkodekurs
Introduksjon

Programmet gir deltakerne kunnskap i moderne finansiell strategi. God innsikt i finansiell strategi er avgjørende for å sikre virksomheters verdiskaping og vekst.

Kunnskapsmål

Deltakerne blir godt rustet til å påvirke og foreta investerings- og finansieringsbeslutninger til beste for virksomheten. Sentrale spørsmål som hvordan beslutningene påvirker virksomhetens verdi blir gjennomgått. For at deltakerne skal ha den nødvendige bakgrunnen for å kunne ta rasjonelle beslutninger når det uventede inntreffer, legges det stor vekt på hvordan usikkerhet påvirker beslutningsreglene. 

Målet er at deltakere som gjennomfører programmet blir viktige ressurspersoner og ledere i sine respektive virksomheter.

Kunnskapsmål: 

 • Etter endt kurs skal studentene: 
 • Forstå prosjektanalysens plass i finansfaget 
 • Forstå hvorfor det fokuseres på kontantstrømmer fremfor resultat 
 • Forstå hvorfor risikoanalyse har en helt sentral plass i moderne finans 
 • Forstå hvordan kapitalstruktur -og dividendebeslutningen kan påvirke selskapets verdi 
 • Forstå hvilke faktorer som påvirker verdien av et selskap 
 • Forstå hovedprinsippene i verdsettelse av verdipapirer 
 • Forstå hvordan finansiell teori/finansielle modeller aktivt kan brukes i risikostyring 
 • Forstå hvilke tlleggsfaktorer som må tas høyde for ved investering og/eller finansiering i utlandet
Ferdighetsmål

Etter gjennomført program skal studentene kunne: 

(a) anvende kunnskap om begreper og metoder i analyse av og i diskusjoner om finansielle problemstillinger, 

(b) skille mellom relevant og irrelevant informasjon, samt 

(c) kunne formulere seg skriftlig om finansielle problemstillinger slik at leseren kan forstå anvendte metoder og konklusjoner. 

Eksempler: 

 • Kunne bruke oppgitte verktøy (finansielle modeller) korrekt 
 • Kunne velge riktig verktøy og anvende det korrekt basert på enkle situasjonsbeskrivelser 
 • Basert på mer komplekse situasjonsbeskrivelser kunne fremskaffe relevant informasjon, koble denne til et passende verktøy og anvende verktøyet riktig
Holdningsmål

Etter gjennomført program skal studenten være i stand til å stille kritiske spørsmål og kunne reflektere over de nødvendige forutsetningene og teoriene i moderne finans.

Kursets innhold

1. Investeringsbeslutninger
2. Finansieringsbeslutninger
3. Verdsettelse
4. Finansielle investeringer
5. Finansiell risikostyring
6. Internasjonal finans

Læreprosess og tidsbruk

Programmet foreleses over fem samlinger, totalt ca 150 timer.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt lagt på de forskjellige Master Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er totalt estimert til to timer pr. student som går på Master of Management program som vanlig program. For studenter som tar Strategi-programmet som sitt avsluttende er veiledningstilbudet estimert til totalt seks timer pr oppgave.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, 18 studiepoeng og prosessevaluering, 12 studiepoeng. Prosessevalueringen består av case og klassedeltakelse der hvert av elementene teller 50 % av karakteren på prosessevaluering, 12 studiepoeng. Både prosjektoppgave og prosessevaluering må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer.

For studenter som tar programmet som sitt avsluttende Master of Management Program gjelder følgende:
Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, 24 studiepoeng og prosessevaluering, 6 studiepoeng. Prosessevalueringen består av case og klassedeltakelse der hvert av elementene teller 50 % av karakteren på prosessevaluering, 6 studiepoeng. Både prosjektoppgave og prosessevaluering må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil to personer.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Programmets seks emner fordeles over fem samlinger. Informasjon om emnenes fordeling over samlingene vil bli gitt i 1. samling og på It’s learning. 

 

Emne 1 - INVESTERINGSBESLUTNINGER 

Delmål 

Samlingen skal gi en grunnleggende innsikt i teoretiske og praktiske sider ved bedriftens investerings-beslutninger. Det betyr at i tillegg til en gjennomgang av de mest sentrale beslutningsregler for vurdering av investeringsprosjekters lønnsomhet, vies teori og beslutningsregler for prosjektvurdering under usikkerhet mye oppmerksomhet. 

Emneoversikt 

Prosjektbudsjettering 

Prosjektanalyse under sikkerhet 

Renteregning 

Risiko og avkastningskrav 

Emne 2 - FINANSIERINGSBESLUTNINGER 

Delmål 

Samlingen legger vekt på lønnsomhetsvurdering av ulike finansieringsformer, samt fastsettelse av bedriftens kapitalkostnad. Videre gir samlingen grunnleggende kunnskaper i teorier om bedriftens finansielle beslutninger. 

Emneoversikt 

Langsiktig finansiering 

Gjeldsgrad og risiko 

Gjeldsgradsbeslutninger 

Justert nåverdi 

Dividendebeslutninger 

Opsjonsmodeller 

Emne 3 - VERDSETTELSE 

Delmål 

Formålet med denne modulen er å trene deltakerne i praktisk verdsettelse. Vi bygger for det meste på teorigrunnlaget fra tidligere samlinger og fokuserer på hvordan de ulike verktøyene kan integreres og brukes i en konkret verdsettelsessituasjon. Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesning og cases, og regneark vil være det sentrale tekniske hjelpemidlet. 

Emneoversikt 

Regnskapsbaserte kontantstrømsmodeller. Salgsdrevet budsjetteringslogikk 

Fremtidig inntjening utfra eksisterende regnskapsresultater, fremtidig strategi og forventet eieraktivitet 

Avkastningskrav i praksis 

Multiplikatormetoder 

Sekvensiell og direkte verdsettelse av egenkapital. 

Emne 4 - FINANSIELLE INVESTERINGER 

Delmål 

Denne samlingens hensikt er å gi økt forståelse for sammenhenger mellom finansmarkeder og prising av ulike finansielle instrumenter. Det vil legges vekt på styring av bytteforholdet mellom forventet avkastning og risiko ved hjelp av finansiell teori. 

Emneoversikt 

Finansmarkeder Risiko og forventet avkastning 

Markedseffisiens 

Verdifastsettelse av aksjer 

Verdifastsettelse av andre verdipapirer (obligasjoner, opsjoner, futures) 

Porteføljestyring 

Emne 5 - FINANSIELL RISIKOSTYRING 

Delmål 

Samlingens hensikt er å identifisere og systematisk analysere bedriftens risikoprofil, samt hvordan kontantstrømusikkerhet genereres og influeres av bedriftens porteføljesammensetning av eiendeler og gjeld. 

Emneoversikt 

Finansiell risikostyring; hva er det? 

Investeringsbeslutninger og kapitalstruktur 

Termin- og futureskontrakter 

Risikoreduserende strategier 

Identifisering og måling av risiko 

Swap kontrakter 

Finansielle kontrakter og risikoholdning 

Opsjoner 

Emne 6 – INTERNASJONAL FINANS 

Emneoversikt 

Det internasjonale rammeverket 

Prising av valuta 

Styring av valutarisiko 

Internasjonal investering og finansiering 

Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 15821
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektppgave, 18 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 1582.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 15831
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Ja5 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Rentetabell
Individuell 5 timers skriftlig eksamen, 12 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 1583.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 15841
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei2 SemesterGruppe/Individuell ( 1 - 2)Prosjektoppgave, 24 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 1584.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 15851
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Ja5 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Rentetabell
Individuell 5 timers skriftlig eksamen, 6 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 1585.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Hjelpemidler:
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektppgave, 18 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 1582.
Eksamenskode:MAN 15821
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Rentetabell
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:5 timers skriftlig eksamen, 12 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 1583.
Eksamenskode:MAN 15831
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-2)
Hjelpemidler:
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave, 24 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 1584.
Eksamenskode:MAN 15841
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Rentetabell
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:5 timers skriftlig eksamen, 6 studiepoeng; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 1585.
Eksamenskode:MAN 15851
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
400
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Stulz, René M. 2002 Risk management & derivatives   Thomson South-Western  
Eun, Cheol S.; Resnick, Bruce G. cop. 2014 International finance 7th global ed McGraw-Hill Education  
Ross, Stephen; Hillier, David; Jaffe, Jeffrey F.; Jordan, Bradford D.; Westerfield, Randolph W. cop. 2013 Corporate finance 2nd European ed McGraw-Hill Higher Education  
Bodie, Zvi; Kane, Alex; Marcus, Alan J. cop. 2014 Investments 10th global ed McGraw-Hill Education  
Koller, Tim; Goedhart, Marc; Wessels, David cop. 2015 Valuation: measuring and managing the value of companies 6th ed Wiley  

Anbefalt/Recommended

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Boquist, John A.; Milbourn, Todd; Thakor, Anjan V. 2010 The value sphere: the corporate executives' handbook for creating and retaining shareholder wealth 4th ed World Scientific Publishing  
McDonald, Robert L. cop. 2014 Derivatives markets 3rd ed., New international ed Pearson Education  

No importance set

No type set
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote

Notes to students:

Utvalgte Harvard case eller lignende case.