Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

KLS 3630 Film, TV og digitale medier - KONTINUASJONSEKSAMEN

KLS 3630 Film, TV og digitale medier - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
KLS 3630
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Terje Gaustad
Kursnavn på engelsk: 
Film, Television and Digital Media - RE-SIT EXAMINATION
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i ledelse av kreativ næring - Programkurs
Semester: 
2021 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2020 Høst
2021 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset ble gjennomført siste gang høsten 2019. Det tilbys kontinuasjonseksamen høsten 2020 og siste gang våren 2021.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Mer enn kanskje i noen andre bransjer er man innen film, TV og digitale medier bransjene avhengig av et godt samspill mellom det kreative og kunstneriske på den ene siden og det økonomiske og administrative på den andre. Bransjene er primært prosjektbaserte og hvert prosjekt kan være svært resurskrevende, noe som igjen stiller høye krav til økonomisk og administrativ kompetanse. Samtidig er slik kompetanse av liten verdi dersom den ikke ivaretar de kunstneriske og kreative prosessene som ligger til grunn for bransjenes verdiskapning.
Kurset tar et primært strategisk og økonomisk perspektiv på bransjene og består av tre hoveddeler. Først blir rammebetingelser og bransjestrukturer gjennomgått for å gi en oversikt over aktørene i de ulike sektorene og samspillet dem i mellom. Så tar vi for oss markedene hvor vi blant annet ser på publikumsmarkedet, markedene mellom produsenter, distributører og forhandlere samt arbeidsmarkedet. Til slutt bruker vi pengestrøm- og finansiell prosjekt-analyse for å lage break-even estimater for konkrete prosjekter og for bedre å forstå betydningen av den offentlige støtten, de forskjellige aktørenes økonomiske risiko, osv.
Selv om fokus er på de norske bransjene blir det lagt vekt på hvordan det vi ser i Norge er cases av hvordan disse bransjene også fungerer internasjonalt, men formet av de spesielle økonomiske og institusjonelle rammebetingelsene bransjene har i Norge.

Kunnskapsmål

Studenten skal kjenne til og forstå film, TV og digitale medier bransjenes modeller for verdiskapning, kjenne til og forstå samspillet mellom bransjenes sentrale aktører, samt kjenne til bransjenes egenart.

Ferdighetsmål

Studenten skal kunne (a) gjennomføre grunnleggende analyser av film, TV og digitale medier prosjekter, (b) identifisere og analysere bransjeutfordringer og (c) formidle sine analyser og anbefalinger på en profesjonell måte fra et bransjeperspektiv.

Generell kompetanse

Studenten skal kunne foreta selvstendige kritiske bransjevurderinger ut fra både kunstneriske og kommersielle perspektiver og forstå samspillet mellom disse synsvinklene samt de dilemmaer som naturlig følger. Dette krever at studenten har opparbeidet seg respekt og toleranse for begge perspektiver.

Kursets innhold
 • Kulturpolitisk perspektiv: norsk og internasjonal bransje
 • Bransjestruktur og organisering
 • Produksjon
 • Markedsføring
 • Distribusjon
 • Fremvisning
 • Spesielle økonomiske særtrekk
 • Transaksjonsformer og rettighetsforvaltning
 • Produkt- og pengestrøm
 • Prosjektfinansiering
 • Finansiell prosjekt-analyse
 • Relasjoner til andre kreative bransjer
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres ved hjelp av forelesninger, casearbeid og casefremlegging i klassen.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kontinuasjon
Kurset har tidligere hatt arbeidskrav. Siden kurset nå er faset ut og det kun tilbys kontinuasjonseksamen høsten 2020 og våren 2021, vil det ikke lenger være krav til at arbeidskrav er utført eller godkjent. Det betyr at alle kan avlegge eksamen.

 

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Forkunnskapskrav

Det stilles ingen spesifikke krav til forkunnskap.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 4)
Varighet: 
2 Uke(r)
Eksamenskode: 
KLS36301
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
24 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
3 Time(r)
Tilbakemeldinger og diskusjon
Forberedelse til undervisning
16 Time(r)
Innlevering(er)
29 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
88 Time(r)
Eksamen
40 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.