KLS 3630 Filmbransjen

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

KLS 3630 Filmbransjen


Kursansvarlig
Terje Gaustad

Institutt
Institutt for kommunikasjon - kultur og språk

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Mer enn kanskje noen annen bransje er filmbransjen avhengig av et godt samspill mellom det kreative og kunstneriske på den ene siden og det økonomiske og administrative på den andre. Bransjen er primært prosjektbasert og hvert filmprosjekt er svært resurskrevende, noe som igjen stiller høye krav til økonomisk og administrativ kompetanse. Samtidig er slik kompetanse av liten verdi dersom den ikke ivaretar de kunstneriske og kreative prosessene som ligger til grunn for bransjens verdiskapning.

Kurset består av tre hoveddeler. Først blir rammebetingelser og bransjestrukturen gjennomgått for å gi en oversikt over aktørene i de ulike sektorene og samspillet dem i mellom. Så tar vi for oss markedene hvor vi blant annet ser på publikumsmarkedet, markedene mellom produsenter, distributører og forhandlere samt arbeidsmarkedet. Til slutt fokuserer vi på analyser av produkt og pengestrømmer for blant annet å forstå betydningen av den betydelige offentlige støtten norsk filmbransje mottar.

Selv om fokus er på den norske filmbransjen blir det lagt vekt på hvordan det vi ser i Norge er et case av hvordan bransjen også fungerer internasjonalt, men formet av de spesielle rammebetingelsene bransjen har i Norge.


Læringsmål
Kunnskapsmål
Studenten skal kjenne til og forstå filmbransjens modeller for verdiskapning, kjenne til og forstå samspillet mellom bransjens sentrale aktører, samt kjenne til bransjens egenart og historie.

Ferdighetsmål
Studenten skal kunne (a) gjennomføre grunnleggende analyser av filmprosjekter, (b) identifisere og analysere bransjeutfordringer og (c) formidle sine analyser og anbefalinger på en profesjonell måte fra et bransjeperspektiv.


Holdningsmål
Studenten skal kunne foreta selvstendige kritiske bransjevurderinger utfra både kunstneriske og kommersielle perspektiver og forstå samspillet mellom disse synsvinklene samt de dilemmaer som naturlig følger. Dette krever at studenten har opparbeidet seg respekt og toleranse for begge perspektiver.

Forkunnskaper
Det stilles ingen spesifikke krav til forkunnskap.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Caves, Richard E. 2000. Creative industries : contracts between art and commerce. Harvard University Press. Introduksjon, kap 5, kap 6 (s.103-116), kap 8 og kap 10
Hanche, Øivind, Gunnar Iversen, Nils Klevjer Aas. 2004. "Bedre enn sitt rykte" : en liten norsk filmhistorie. 2. utg. Norsk filminstitutt
Helgesen, Thorleif og Terje Gaustad. 2002. Medieøkonomi: strategier, markedsføring, medierettigheter. Stølen. kap 8
Squire, Jason E. , ed. 2006. The Movie business book. International 3rd edition. Open University Press. Kap. 1, 2, 13, 20, 24, 27, 28 og 30


Artikkelsamling:
Gaustad, Terje. 2013. Artikkelsamling for KLS 3630 Filmbransjen. Handelshøyskolen BI

Anbefalt litteratur
Bøker:
Eberts, Jake and Terry Ilott. 1990. My indecision is final : the spectacular rise and fall of Goldcrest Films, the independent studio that challenged Hollywood. Atlantic Monthly Press. Utsolgt fra forlaget
Finney, Angus. 2010. The international film business : a market guide beyond Hollywood. Routledge
Marich, Robert. 2013. Marketing to moviegoers : a handbook of strategies and tactics. 3rd ed. Southern Illinois University Press. Kap. 1-8
Puttnam, David. 1997. The undeclared war : the struggle for control of the world's film industry. HarperCollinsPublisher. Utsolgt fra forlaget


Emneoversikt

 • Historisk og kulturpolitisk perspektiv: norsk, europeisk og amerikansk bransje
 • Bransjestruktur og organisering
 • Produksjonssektoren
 • Distribusjonssektoren
 • Fremvisningssektoren
 • Spesielle økonomiske særtrekk
 • Markedsføring av film
 • Transaksjonsformer og rettigheter
 • Produkt- og pengestrøm
 • Prosjektfinansiering
 • Relasjoner til andre kulturbransjer

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres ved hjelp av forelesninger, casearbeid og casefremlegging i klassen. Det blir gitt 24 timer undervisning i kursets emner, og 12 timer vil benyttes til studentenes case-fremlegg og diskusjon av disse.

Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i forelesning I
24
Deltagelse i forelesning II
12
Foreberedelse til undervisning
16
Case-oppgaver
20
Selvstudium
88
Eksamen
40
Anbefalt tidsbruk totalt
200


Arbeidskrav
Kurset har 4 oppgaver med innleveringsfrist før gjennomgang i klassen, hvorav 3 av 4 må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen

Eksamen
Kurset avsluttes med en fagoppgave over to uker. Fagoppgaven kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter.

Eksamenskode(r)
KLS 36301 - Fagoppgave som teller 100 % av karakteren i kurset KLS 3630 Filmbransjen, 7,5 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler tillatt.

Kontinuasjon
Kontinuasjonseksamen avholdes hvert semester.
Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.
(fagoppgaven) eller som ønsker å forbedre karakteren, må ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.


Tilleggsinformasjon