Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

KLS 3554 Bærekraftig prosjektledelse i kreativ næring

KLS 3554 Bærekraftig prosjektledelse i kreativ næring

Kurskode: 
KLS 3554
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Linn-Birgit Kampen Kristensen
Kursnavn på engelsk: 
Sustainable Project Management in the Creative Industries
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i ledelse av kreativ næring - Programkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Svært mye av aktiviteten i kreativ næring blir organisert i prosjekter, og i dette praktisk orienterte kurset får studentene innsikt i hvordan de kan planlegge og vurdere små og store kunstneriske og kreative prosjekter på en bærekraftig måte. Prosjekter innenfor kreativ næring skiller seg fra andre ved at det kunstneriske og kreative ofte utgjør de viktigste styringsfaktorene. I dette kurset vil studentene opparbeide seg innsikt i hvordan bærekraft, kunst, og kreativitet balanseres med tradisjonelle styringsfaktorer som tid og kostnader.  

Kunnskapsmål

Etter kurset skal studenten ha opparbeidet

 • kunnskap om prosjektorganisering og ledelse.
 • innsikt i hvordan kunstneriske og kreative elementer legger føringer for alle faser i prosjektet, som for eksempel sjanger, lokasjon, finansieringsform og lignende.
 • kunnskap om hva som kjennetegner gjennomføring av bærekraftige prosjekter.
Ferdighetsmål

Etter kurset skal studenten kunne

 • anvende kunnskap om bærekraftige prosjekter innenfor kreativ næring
 • vurdere prosjekters klima- og miljøavtrykk, miljøregnskap
 • vurdere og ivareta både kunstneriske og økonomiske verdier
 • reflekter over hvordan veiledning påvirker læringsprosessen i gjennomføring av prosjektet.
Generell kompetanse

Studentene skal i løpet av kurset utvikle en forståelse for betydningen av bærekraft i prosjekter, og for samspillet mellom kunstneriske og økonomiske verdier i prosjekter innenfor kreativ næring. 

Kursets innhold
 • Prosjektet som organisasjonsform 
 • Teamsammensetning for kunstneriske og kreative prosjekter 
 • Ledelse av kunstneriske og kreative prosjekter 
 • Prosjektplanlegging og -styring 
 • Bærekraft i prosjekter 
 • Risiko og sikkerhet ved store arrangementer
 • Økonomisk risiko og finansieringsformer 
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med forelesninger og asynkront materiale, samt veiledning og tilbakemelding på oppgaver. Studentene skal jobbe sammen i grupper med et gitt prosjekt og de vil gjennom kursets varighet få arbeide med simuleringer/caser som stammer fra kreativ næring. Forelesningene tar utgangspunkt i pensum, mens veiledninger tar utgangspunkt i studentenes egen eksamensbesvarelse. Det vil bli gjennomført to veiledninger hvor studentene har mulighet til å få tilbakemelding på sin spesifikke oppgave. Veiledningen vil ta utgangspunkt i rubrikker tilknyttet kurset. 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kontinuasjon:

Ved kontinuasjon og du ikke har en gruppe å jobbe med, ta kontakt med kursansvarlig.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe (3 - 5)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Studentene skal jobbe med et prosjekt gjennom hele semesteret
Eksamenskode: 
KLS 35541
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Strukturert test
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
1 Time(r)
Kommentar: 
Kontrolleksamen (flervalgs-, kort- og langsvar spørsmål), hjemme.
Eksamenskode: 
KLS 35542
Karakterskala: 
Bestått/ikke bestått
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
30 Time(r)
Deltagelse på undervisning
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
15 Time(r)
Frivillige innleveringer, arbeid med videomateriale og tilbakemelding gjennom semesteret
Gruppearbeid / oppgaver
155 Time(r)
Arbeid med eksamensoppgave, bearbeidelse av pensum og forberedelse til innleveringer og tilbakemelding
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.