KLS 3542 Scenekunst og orkester

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

KLS 3542 Scenekunst og orkester


Kursansvarlig
Sigrid Røyseng

Institutt
Institutt for kommunikasjon og kultur

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Teater, dans og musikk er blant de aller eldste kunstformene vi har. Derfor er scenekunst og orkester det første kurset i rekken av bransjekurs på Kultur og ledelsesstudiet. Med scenekunst siktes det her både til tradisjonelt og eksperimentelt teater og til stand up, musikaler og revyer. Videre dekker scenekunstbegrepet også opera og ballett i tradisjonelle og moderne former. Musikken er her avgrenset til den klassiske musikken som blir spilt live av orkestre og ensembler i konsertsaler og på andre arenaer. Felles for scenekunst og orkestervirksomhet er at de er perfomative; det handler om en opptreden her og nå for et bestemt publikum. Det perfomative vilkåret i disse bransjene byr på en rekke økonomiske, markedsmessige og organisatoriske utfordringer som kurset vil ta for seg.


Læringsmål
Kunnskapsmål
Studenten skal tilegne seg kunnskap om scenekunstbransjens historikk og kjennetegn, verdikjeder og aktører, økonomi, organiserings- og finansieringsformer samt kulturpolitiske rammevilkår. Videre skal studenten kunne gjengi særtrekk ved de ulike kunstområdene som inngår i denne bransjen, dvs. teater, opera, dans og orkestermusikk.

Ferdighetsmål
Studenten skal opparbeide ferdigheter til å samle inn og bearbeide informasjon om økonomiske, organisatoriske og kulturpolitiske problemstillinger i ulike deler av bransjen. Videre skal studenten kunne utvikle en respons på økonomiske, organisatoriske og kulturpolitiske utfordringer i konkrete case med utgangspunkt i generelle innsikter om scenekunstbransjen. Studenten skal kunne integrere kunnskaper fra programmets øvrige økonomiske fag slik at de etter fullført kurs kan bidra til å løse bransjeaktørenes utfordringer når det gjelder ledelse, organisering, finansiering og markedsføring.

Holdningsmål
Studenten skal utvikle respekt og toleranse for kunstneriske holdninger og verdier i de performative virksomhetene. Studenten skal utvikle etisk bevissthet og en profesjonell holdning til det å arbeide i kulturorganisasjoner som ikke nødvendigvis har en kommersiell grunninnstilling til sitt virke.


Forkunnskaper
Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Grund, Jan. 2008. Kulturpolitikk er kunst. Universitetsforlaget. s. 175-208. Boka vil bli brukt i flere av kursene på studiet.
Kleppe, Bård, Per Mangset og Sigrid Røyseng. 2010. Kunstnere i byråkratisk jernbur? Kunstnerisk arbeid i utøvende kunstinstitusjoner. Telemarksforsking. s. 9-177


Artikkelsamling:
Røyseng, Sigrid (red.). 2012. Artikkelsamling: Scenekunst og orkester. Handelshøyskolen BI

Anbefalt litteratur

Emneoversikt

 • De performative virksomhetenes generelle kjennetegn, verdikjeder og bransjestruktur:
  • Institusjonsteatre, frie teatergrupper og private teatre
  • Nasjonal og regional opera
  • Nasjonal ballett og frie danseensembler
  • Orkester og musikkensembler
 • De performative virksomhetenes historikk
  • Gamle kunstformer i en ny tid
 • De performative virksomhetenes kulturpolitikk og finansieringsformer
  • Offentlig støtte og private sponsorkroner
 • De performative virksomhetenes organiseringsformer
  • Institusjoner, prosjekter, festivaler, nettverk og hybride former
 • Markedsøkonomiske utfordringer i de performative kunstartene
 • Relasjoner til andre kulturbransjer og samfunnssektorer

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres ved hjelp av forelesninger, casearbeid i grupper og casefremlegging i klasse. Det vil bli gitt 27 timer undervisning i kursets emner, og 9 timer vil benyttes til studentenes case-fremlegg og diskusjon av disse.

Anbefalt tidsbruk i kurset:

Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i forelesning I
27
Deltagelse i forelesning II
9
Foreberedelse til undervisning
18
Case-oppgaver
50
Selvstudium
60
Eksamen
36
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Eksamen består av en gruppebasert prosjektoppgave som teller 40 prosent av karakteren, samt en 4-timers skriftlig skoleeksamen som teller 60 prosent av karakteren. På prosjektoppgaven jobber man i gruppe på minimum to og maksimum fire studenter.

  Eksamenskode(r)
  KLS 35421 - Prosjektoppgave teller 40 % i kurset KLS 3542 Scenekunst og orkester, 7,5 studiepoeng.
  KLS 35422 - Skriftlig eksamen teller 60 % av karakteren i kurset KLS 3542 Scenekunst og orkester, 7,5 studiepoeng.


  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler er tillatt.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen avholdes ved neste ordinære gjennomføring av kurset. Kontinuasjon i en av eksamenene kan gjøres separat. Ved kontinuasjon kan prosjektoppgaven gjennomføres individuelt.

  Tilleggsinformasjon