KLS 3400 Ledelse av kunst og kreativ næring

KLS 3400 Ledelse av kunst og kreativ næring

Kurskode: 
KLS 3400
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Terje Gaustad
Linn-Birgit Kampen Kristensen
Kursnavn på engelsk: 
Management of art and creative industry
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i ledelse av kreativ næring - Programkurs
Semester: 
2022 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Gjennom dette kurset tilegner studentene seg innsikt i emner som vil gi dem bedre forutsetninger for å lede virksomhet innenfor kreativ næring. Kreativ næring omfatter et stort spenn av kulturell og økonomisk virksomhet som musikk, design, film, dans, teater, visuell kunst, litteratur og spill. Her finner vi estetiske uttrykk som utfordrer og underholder. Her finner vi kunst som skapes for sin egen skyld, og kreative produkter og tjenester som skapes på kommersielt grunnlag. Her finner vi virksomheter hvor offentlig støtte utgjør en betydelig del av finansieringen, og vi finner virksomheter som mer eller mindre utelukkende genererer sine inntekter i markedet. Men felles for bransjene innen kunst og kreativ næring er det at de oppleves av mange som eksistensielt meningsbærende. Dette kommer til uttrykk i bransjenes driv mot å skape innhold som bidrar til å dekke menneskets behov for mening.

Ledelse skjer på mange nivåer innenfor kreativ næring. Fra ledelse av større bedrifter og institusjoner, via ledelse av team, grupper og småbedrifter, til selvledelse hvor frilansere og selvstendig næringsdrivende tar ansvar for sin egen virksomhet. Videre tilbys ledelse og konsultasjon som tjenester, slik vi blant annet ser innenfor management- og agenttjenester for artister, forfattere, skuespillere og andre.

Kurset gir innføring i sentrale definisjoner, strukturer, logikker og endringer som ledere innen kunst og kreativ næring bør kjenne til. Samtidig som kurset gir kunnskaper om interne aspekter ved kreativ næring, gir det også innsikt i næringens samfunnsmessige rolle og i verdien av kunst og kreative ferdigheter i andre deler av arbeidslivet.

Kunnskapsmål

Studentene skal tilegne seg overordnede kunnskaper om fellestrekk og variasjoner innen kunst og kreativ næring og om ledelse innen kreativ næring. De skal tilegne seg kunnskaper om:

 • estetiske, økonomiske og organisatoriske aspekter ved næringen,
 • historie og endringsprosesser innen næringen,
 • verdiskaping innen næringen,
 • kunstneriske og kreative prosesser, og om å lede kunstnerisk og kreativ virksomhet.
Ferdighetsmål

Studentene skal kunne redegjøre for og analysere hvordan overordnede trekk ved kunst og kreativ næring påvirker ledelse av virksomheter innenfor næringen. De skal lære seg:

 • å framstille og drøfte sentrale problemstillinger innen næringen i skriftlig form, samt
 • å argumentere for valgte løsninger i muntlig form.
Generell kompetanse

Studentene skal utvikle sin evne til å reflektere over verdiene som ligger til grunn for ulike estetiske og økonomiske tilnærmingsmåter innen kunst og kreativ næring. De skal utvikle en fintfølelse for variasjonen som finnes.

Kursets innhold

Kurset tar for seg fire emner, med hovedvekt på de tre første:

1. Hva er kreativ næring?

 • Bransjer som inngår i kreativ næring og deres kjennetegn
 • Kreativ næring i Norge og internasjonalt
 • Hvordan kreativ næring skiller seg fra annen virksomhet
 • Viktige skillelinjer mellom bransjer og virksomheter innenfor kreativ næring

2. Hvordan skaper du verdier innenfor kreativ næring?

 • Verdier basert i kunst og kreativitet
 • Kommersielle og kulturelle verdier
 • Publikums- og markedsforståelse
 • Legge til rette for og lede kunstnerisk og kreativ virksomhet
 • Organisering av kreativ virksomhet og produksjon

3. Hvilke spesielle rammevilkår må du forholde deg til innenfor kreativ næring?

 • Historisk forankring
 • Grunnleggende økonomiske og teknologiske forutsetninger
 • Nasjonale og internasjonale markeder
 • Private og offentlige aktører
 • Politisk og sosial kontekst: kulturpolitikk og opphavsrett

4. Hvilken relevans har kunst og kreative ferdigheter utenfor kreativ næring?

 • Verdien av kunst og kreative ferdigheter
 • Tilrettelegging og organisering av kreativitet
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres ved hjelp av forelesninger, og arbeid med case-studier som kombineres med eksterne gjester.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
1 Semester
Eksamenskode: 
KLS 34001
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Mappe-evaluering
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
30 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
6 Time(r)
Presentasjoner i klassen
Forberedelse til undervisning
70 Time(r)
Innlevering(er)
70 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
24 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.