JUR 3631 Markedsrett og etikk

JUR 3631 Markedsrett og etikk

Kurskode: 
JUR 3631
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Monica Viken
Kursnavn på engelsk: 
Marketing Law and Ethics
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i markedsføringsledelse - Programkurs
Semester: 
2019 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset gir en innføring i det rettslige rammeverket som gjelder for alle typer virksomheter som driver markedsføring og salg. Innføringen av nye kommunikasjonsmetoder og nye markedsplasser, samt økt bruk av digitale kanaler, gir spesielt behov for kunnskap om de juridiske konsekvenser av de ulike strategiske valg knyttet til kommunikasjon og marked. Kurset fokuseres spesielt på avtalerettslig regulering, kjøpsrett, markedsføringslovens bestemmelser og juridisk håndtering av en virksomhets immaterielle verdier (f. eks design- og varemerkerettigheter, opphavsrett og patent). I tillegg til den juridiske innføringen oppøves også studentenes evne til å foreta vurderinger av hva som er etisk forsvarlig innen den enkelte bransje. Kurset skal gi studentene god innsikt i det juridiske rammeverket, samt en innføring i de etiske avveininger som typisk foretas i ytterkanten av den rettslige reguleringen.

Kunnskapsmål

Studentene skal i løpet av kurset ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om de viktigste lover og regler som gjelder for utvikling, markedsføring og salg av produkter og tjenester. De skal kjenne de sentrale regler for inngåelse av avtaler, sanksjoner ved avtalebrudd mellom kjøper og selger, samt regler for markedsføring av produkter og tjenester. Studentene skal videre opparbeide seg kunnskap om hvordan bedriftene kan sikre sine immaterielle verdier, gjennom en oversikt over regler for design, opphavsrett, varemerker, patent og generell konkurransebeskyttelse. Studentene skal ha fått god oversikt over regler som beskytter forbrukerne og regler som omhandler forholdet næringsdrivende imellom.
 

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne redegjøre for de sentrale rettsregler innen markedsretten. De skal kunne identifisere juridiske problemstillinger og være i stand til å foreta en analyse av et problemkompleks forankret i markedsrettens juridiske kilder. De skal kunne drøfte og løse rettsspørsmål som er sentrale for virksomheter som driver markedsføring og salg.

Holdningsmål

Studentene skal kjenne til den gråsonen som ligger utenfor de klart definerte regler. De skal kjenne til og forstå de etiske prinsipper som er etablert ved rettslige standarder i lovgivningen. De skal kunne vurdere innholdet i begreper som ”god forretningsskikk” og ”god markedsføringsskikk”, samt ha en bevisst holdning til hvordan slike begreper skal tolkes i praksis.

Kursets innhold
  • Oversikt over rettskilder og juridisk metode
  • Etikkens plass i jussen
  • Hovedpunkter i avtaleretten
  • Hovedpunkter i kjøpsretten
  • Regler om forbrukernes angrerett
  • Markedsføringslovens regler om forbrukerbeskyttelse
  • Konkurransebeskyttelse med immaterialrett
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med undervisning i 45 kurstimer, der 35 timer er ordinære forelesninger og 10 timer er viet case og oppgaveløsning. Studentene skal jobbe med mindre case eller kontrolloppgaver tilknyttet hvert emne og disse gjennomgås i plenum. Denne undervisningsformen forutsetter at studentene før hver forelesning har satt seg inn i pensumstoffet og rettsreglene for det aktuelle emnet. Det forutsettes at hjelpemidlene og særlig lovsamling medbringes til forelesningene, og at studentene blir fortrolige med dem gjennom studiet av de ulike emner. I hovedsak vil kun sentrale problemstillinger i pensum bli behandlet og utdypet på forelesningene. Deler av pensum må tilegnes på egen hånd (selvstudium). Fordeling av de ulike emner, tilhørende fellesdel og spesialemne, vil fremgå av en forelesningsplan.

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digital undervisning og forelesninger. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

Ingen særskilte forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
  • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
JUR36311
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
35 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
10 Time(r)
Forberedelse til undervisning
45 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
45 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
60 Time(r)
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.