JUR 3631 Markedsrett og etikk

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

JUR 3631 Markedsrett og etikk


Kursansvarlig
Monica Viken

Institutt
Institutt for rettsvitenskap

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset gir en innføring i det rettslige rammeverket som gjelder for alle typer virksomheter som driver markedsføring og salg. Innføringen av nye kommunikasjonsmetoder og nye markedsplasser, samt økt bruk av digitale kanaler, gir spesielt behov for kunnskap om de juridiske konsekvenser av de ulike strategiske valg knyttet til kommunikasjon og marked. Kurset fokuseres spesielt på avtalerettslig regulering, kjøpsrett, markedsføringslovens bestemmelser og juridisk håndtering av en virksomhets immaterielle verdier (f. eks design- og varemerkerettigheter, opphavsrett og patent). I tillegg til den juridiske innføringen oppøves også studentenes evne til å foreta vurderinger av hva som er etisk forsvarlig innen den enkelte bransje. Kurset skal gi studentene god innsikt i det juridiske rammeverket, samt en innføring i de etiske avveininger som typisk foretas i ytterkanten av den rettslige reguleringen.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal i løpet av kurset ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om de viktigste lover og regler som gjelder for utvikling, markedsføring og salg av produkter og tjenester. De skal kjenne de sentrale regler for inngåelse av avtaler, sanksjoner ved avtalebrudd mellom kjøper og selger, samt regler for markedsføring av produkter og tjenester. Studentene skal videre opparbeide seg kunnskap om hvordan bedriftene kan sikre sine immaterielle verdier, gjennom en oversikt over regler for design, opphavsrett, varemerker, patent og generell konkurransebeskyttelse. Studentene skal ha fått god oversikt både over regler som beskytter forbrukerne og regler som omhandler forholdet næringsdrivende imellom.

Ferdighetsmål
Studentene skal kunne redegjøre for de sentrale rettsregler innen markedsretten. De skal kunne identifisere juridiske problemstillinger og være i stand til å foreta en analyse av et problemkompleks forankret i markedsrettens juridiske kilder. De skal kunne drøfte og løse rettsspørsmål som er sentrale for virksomheter som driver markedsføring og salg.

Holdningsmål
Studentene skal kjenne til den gråsonen som ligger utenfor de klart definerte regler. De skal kjenne til og forstå de etiske prinsipper som er etablert ved rettslige standarder i lovgivningen. De skal kunne vurdere innholdet i begreper som ”god forretningsskikk” og ”god markedsføringsskikk”, samt ha en bevisst holdning til hvordan slike begreper skal tolkes i praksis.


Forkunnskaper
Ingen særskilte forkunnskaper.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Langfeldt, Bråthen, Viken, Minde. Lov og rett for næringslivet. Siste utg. Gyldendal forlag. kap 1, 2 ,3 ,5 og 6
Langfeldt, Sverre Faafeng, red. Næringslivets lovsamling 1687- ... til Lov og rett for næringslivet. Siste utg. Universitetsforlaget : Focus Forlag


Anbefalt litteratur
Bøker:
Langfeldt, Sverre Faafeng, red. 2015. Oppgavesamling i rettslære med løsningsveiledninger : eksamensoppgaver i rettslære på revisorstudiet, på siviløkonomstudiet og på bachelorstudiene 2004-2015. 11. utg. Focus

Emneoversikt

 • Oversikt over rettskilder og juridisk metode
 • Etikkens plass i jussen
 • Hovedpunkter i avtaleretten
 • Hovedpunkter i kjøpsretten
 • Regler om forbrukernes angrerett
 • Markedsføringslovens regler om forbrukerbeskyttelse
 • Konkurransebeskyttelse med immaterialrett


Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med undervisning i 45 kurstimer, der 35 timer er ordinære forelesninger og 10 timer er viet case og oppgaveløsning. Studentene skal jobbe med mindre case eller kontrolloppgaver tilknyttet hvert emne og disse gjennomgås i plenum. Denne undervisningsformen forutsetter at studentene før hver forelesning har satt seg inn i pensumstoffet og rettsreglene for det aktuelle emnet. Det forutsettes at hjelpemidlene og særlig lovsamling medbringes til forelesningene, og at studentene blir fortrolige med dem gjennom studiet av de ulike emner. I hovedsak vil kun sentrale problemstillinger i pensum bli behandlet og utdypet på forelesningene. Deler av pensum må tilegnes på egen hånd (selvstudium). Fordeling av de ulike emner, tilhørende fellesdel og spesialemne, vil fremgå av en forelesningsplan.

Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisning
35
Foreleserstyrt oppgavetrening
10
Forberedelse til undervisning
45
Selvstudium/lese litteratur
45
Arbeid med case/oppgaver
60
Eksamen
5
Anbefalt tidsbruk totalt
200  Eksamen
  Kurset avsluttes med en 5 timers individuell skriftlig eksamen

  Eksamenskode(r)
  JUR 36311 - Skriftlig eksamen som teller 100 % for å få karakter i kurset JUR 3631 Markedsrett og etikk, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Norges Lover eller annen trykt lovsamling, særtrykk av lover, forskrifter og utkast til nye lover. Studentene forutsettes selv å skaffe seg, og å bruke, siste utgave av relevante lover og forskrifter.

  Eksamensinformasjonen på studentportalen @BI forklarer bruk av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx


  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester.

  Tilleggsinformasjon