JUR 3601 Skatt og avgift

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

JUR 3601 Skatt og avgift


Kursansvarlig
Roy Kristen Kristensen

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
15

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette kurset inngår i lovbestemt studieplan for å oppnå godkjenning som norsk autorisert regnskapsfører. Studiet tilfredsstiller kravene i regnskapsførerforskriften av 8 februar 1999 nr. 196 (utdanningskrav til autorisert regnskapsfører)


Læringsmål
Kunnskapsmål
Kurset skal gi studentene kunnskap om det norske skatte- og avgiftssystemet, herunder dyptgående kunnskap om de norske reglene for næringsbeskatning samt merverdiavgift og arbeidsgiveravgift.

Ferdighetsmål
Studentene skal kunne utarbeide et skattemessig årsoppgjør for næringsdrivende med og uten regnskapsplikt. Studentene skal også med henvisning til aktuelle lovbestemmelser kunne vurdere og drøfte konkrete skatte- og avgiftsmessige problemstillinger i tilknytning til næringsvirksomhet. Studentene skal også ha grunnleggende forståelse for alminnelig personbeskatning.

Holdningsmål
Utvikle bevissthet om viktigheten av korrekt skatte- og avgiftsrapportering.


Forkunnskaper
Kurset krever forkunnskaper fra følgende kurs eller tilsvarende:
BØK 3411 Finans og økonomistyring I, BØK 3421 Finans og økonomistyring II, BØK 3531 Finansregnskap og regnskapsanalyse og BØK 3541 Økonomi og virksomhetsstyring


Obligatorisk litteratur
Bøker:
Gjems-Onstad, Ole, red. Skattelovsamlingen. Siste utg. Gyldendal juridisk
Gjems-Onstad, Ole, Tor S. Kildal. 2013. Lærebok i merverdiavgift. 4. utg. Gyldendal juridisk
Gjems-Onstad, Ole. 2012. Norsk bedriftsskatterett. 8. utg. Gyldendal juridisk
Skaar, Arvid Aage, Tor S. Kildal. Bedriftsskatterett. Siste utgave. Gyldendal juridisk


Anbefalt litteratur
Bøker:
Gjems-Onstad, Ole og Tor S. Kildal. 2013. Merverdiavgift : spørsmål og svar. 6. utg. Gyldendal juridisk
Gjems-Onstad, Ole, Tor S. Kildal. Skatterett : spørsmål og svar. Siste utgave. Gyldendal akademisk
Kildal, Tor S. 2012. Oppgaver i bedriftsskatterett : med løsninger. 5. utg. Gyldendal juridisk


Emneoversikt
Grundig kunnskap om norske skatte- og avgiftsregler, herunder

  • Formues- og inntektsbeskatning av personlige skattytere, inkl enkeltpersonforetak
  • Beskatning av aksjeselskaper og andre upersonlige skattytere
  • Beskatning av selskapsdeltakere og aksjonærer
  • Arbeidsgiveravgift
  • Merverdiavgift
  • Selskapsomdanninger
  • Skatte- og avgiftsforvaltningen

Dataverktøy
Dataverktøy benyttes ikke i dette kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med undervisning i moduler over to semestere. Studentene blir påmeldt til undervisning i hvert semester; forelesningkurset i 1. semester heter JUR 3602 og i 2. semester JUR 3603. Undervisningen baseres på 90 kurstimer med forelesninger. Det legges ut leseplaner og oppgaveforslag slik at studentene skal få en god kontinuitet og fremdrift i faget.

Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisning
90
Forberedelse til undervisning
60
Selvstudium/lese litteratur
120
Arbeid med case/oppgaver
120
Eksamen
6
Anbefalt tidsbruk totalt
396

BI Nettstudier
I kursgjennomføringen ved BI Nettstudier benyttes modulbasert undervisning i tillegg til innsendingsoppgaver (ikke obligatoriske) som rettes og som innebærer at studentene løpende får testet sin forståelse under veis i kurset.

Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisning
90
Forberedelse til undervisning
30
Innsendingsoppgaver
90
Selvstudium/lese litteratur
90
Arbeid med case/oppgaver
90
Eksamen
6
Anbefalt tidsbruk totalt
396Eksamen
Kurset avsluttes med seks timer individuell skriftlig eksamen i etter endt vårsemester.

Eksamenskode(r)
JUR 36011 - Skriftlig eksamen, som teller 100% for å oppnå godkjent karakter i kurset JUR 3601 Skatt og avgift, 15 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Lov- og forskriftstekster, Rente- og annuitetstabeller og BI-definert kalkulator TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus™
Bruk av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen er forklart under punktet Eksamensinformasjon på studentportalen @BI. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx


Kontinuasjon
Ved neste ordinære gjennomføring av kurset.
Grunnet tidsfrist for overgangsordning og regnskapsautorisasjon skal det settes opp en ekstraordinær kontinuasjon høsten 2012.


Tilleggsinformasjon