JUR 3430 Markedsrett

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

JUR 3430 Markedsrett

Kursansvarlig
Monica Viken

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Høst

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset gir en innføring i det rettslige rammeverket som gjelder for alle typer virksomheter, men legger spesiell vekt på virksomheter som har forbrukere som mottagergruppe. I kurset fokuseres det på kunnskap om de rettslige rammene i næringslivet som er helt avgjørende for om en virksomhet kan etableres og overleve, uavhengig av bransje. For virksomheter med store immaterielle verdier, så som varemerkerettigheter eller patentbeskyttede rettigheter, kan manglende kunnskap om den rettslige reguleringen av konkurransebeskyttelsen gi store økonomiske tap. Grunnleggende kunnskaper om de muligheter som ligger i reglene for konkurransebeskyttelse kan på den annen side bidra til økt fortjeneste og sikre virksomhetens eksistens. Kurset skal gi studentene en grundig innsikt i den rettslige reguleringen, samt en innføring i hvordan reglene skal forstås.

OBS! Kurset har overlappende kursinnhold med kurset JUR 3420 Forretningsjus og kan derfor ikke kombineres i en og samme bachelorgrad.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal i løpet av kurset tilegne seg grunnleggende kunnskaper om de viktigste lover og regler som gjelder for markedsføring og salg av varer og tjenester. Studentene skal kjenne til regler som beskytter forbrukerne og regler som regulerer forholdet næringsdrivende imellom.

Ferdighetsmål
Studentene skal kunne redegjøre for de sentrale rettsregler innen markedsretten og plassere disse i forhold til den privatrettslige regulering av kjøp og salg. De skal kunne identifisere juridiske problemstillinger og være i stand til å foreta en analyse av et problemkompleks forankret i juridiske kilder.

Holdningsmål
Studentene skal kjenne til den gråsonen som ligger utenfor de klart definerte regler og de etiske prinsipper som er etablert ved rettslige standarder i lovgivningen, samt ha en bevisst holdning til hvordan dette kan løses i praksis.

Forkunnskaper
Ingen særskilte forkunnskaper.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Langfeldt, Sverre F. 2012. Oppgavesamling i rettslære med løsningsveiledninger : med bl.a. eksamensoppgaver i rettslære på revisorstudiet, bedriftsrett på siviløkonomstudiet, juridiske emner på bachelorstudiet 2003-2009. 11. utg. Focus
Langfeldt, Sverre F. og Tore Bråthen. Lov og rett for næringslivet. Siste utg. Universitetsforlager : Focus forlag. kap 1, 2, 3, 5 og 6. (Forrige utgave kan også benyttes)
Langfeldt, Sverre F., red. Næringslivets lovsamling 1687- ... til Lov og rett for næringslivet. Siste utg. Universitetsforlager : Focus forlag


Anbefalt litteratur

Annet:
Langfeldt, Sverre F. og Monica Viken. 2010. Arbeidshefte i juridiske emner. Oslo: Focus Forlag


Emneoversikt
  • Oversikt over rettskilder og juridisk metode
  • Hovedpunkter i avtaleretten
  • Hovedpunkter i kjøpsretten
  • Regler om forbrukernes angrerett
  • Markedsføringslovens regler om forbrukerbeskyttelse
  • Konkurransebeskyttelse med immaterialrett

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med undervisning i 45 kurstimer, der 35 timer er ordinære forelesninger og 10 timer er viet case og oppgaveløsning. Studentene skal jobbe med mindre case eller kontrolloppgaver tilknyttet hvert emne og disse gjennomgås i plenum. Denne undervisningsformen forutsetter at studentene før hver forelesning har satt seg inn i pensumstoffet og rettsreglene for det aktuelle emnet. Det forutsettes at hjelpemidlene og særlig lovsamling medbringes til forelesningene, og at studentene blir fortrolige med dem gjennom studiet av de ulike emner. I hovedsak vil kun sentrale problemstillinger i pensum bli behandlet og utdypet på forelesningene. Deler av pensum må tilegnes på egen hånd (selvstudium). Fordeling av de ulike emner, tilhørende fellesdel og spesialemne, vil fremgå av en forelesningsplan.

Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisning
35
Foreleserstyrt oppgavetrening
10
Forberedelse til undervisning
45
Selvstudium/lese litteratur
45
Arbeid med case/oppgaver
60
Eksamen
5
Anbefalt tidsbruk totalt
200

BI Nettstudier
Nettlærer vil benytte It's learning for å publisere fagstoff, oppgaver og digitale læringsressurser, og studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter. Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger i starten av semesteret og før eksamen. Nettstudentene tilbys også en studieguide. Studieguiden skal være supplement til pensumlitteraturen ved å bidra med leseplaner, relevante arbeidsoppgaver, referanser og kommentarer til kursets pensum.


Aktivitet

Timebruk

Deltagelse i undervisning (helgesamlinger)

8

Foreleserstyrt oppgavetrening *

10

Forberedelse til undervisning

12

Arbeid med pensumstoff, studieguide, innsendingsoppgaver og case, oppgaver, aktiviteter på It's learning

165

Eksamen

5

Anbefalt tidsbruk totalt

200
* Gjennomføres via It's learning


Eksamen
Kurset avsluttes med en 5 timers individuell skriftlig eksamen

Eksamenskode(r)
JUR 34301 - Skriftlig eksamen som teller 100 % for å få karakter i kurset JUR 3430 Markedsrett, 7,5 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Alle skriftlige hjelpemidler er tillatt til eksamen.
I kurs hvor alle hjelpemidler er tillatt omfattes også eventuelle utskrifter fra Lovdata ( http://www.lovdata.no/ )


Kontinuasjon
Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester.

Tilleggsinformasjon