Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

JOU 3548 Medieøkonomi og medieutvikling - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

JOU 3548 Medieøkonomi og medieutvikling - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kursansvarlig
Mona K Solvoll

Institutt
Institutt for kommunikasjon - kultur og språk

Semester
Høst

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning

  Læringsmål
  Kunnskapsmål
  Kurset fokuserer på teknologiske, globale, regulerende og sosiale drivkrefter som konstant påvirker og utvikler medieindustrien. Studentene skal tilegne seg;
  • oversikt over hvordan mediene har utviklet seg over de siste årene, deres forandringsperspektiver og mulige fremtider.
  • kunnskap om sentrale medieøkonomiske tema som danner utgangspunkt for diskusjoner omkring den fremtidige finansieringen av journalistikken.
  • forståelse av medieøkonomiske konsepter og kunne redegjøre for problemer knyttet til finansiering av journalistisk produksjon.
  • kunnskap om og kunne beskrive og forklare hvordan medienes redaksjonelle og kommersielle sider spiller sammen.

  Ferdighetsmål
  Etter kurset skal studentene kunne beskrive og forklare hvordan mediene fungerer, deres struktur og organisasjon. Studentene skal kunne;
  • analysere og diskutere mediebedrifters særtrekk og deres rolle på markeder ut fra ulike strategiske og markedsmessige situasjoner. Ved å anvende aktuell teori skal studentene også være i stand til å analysere sentrale drivkrefter i medieutviklingen.
  • være en bidragsyter til utvikling av ulike medieorganisasjoner.

  Holdningsmål
  Gjennom kurset skal studentene opparbeide seg et holistisk perspektiv på mediemarkedet. De skal øve seg på å reflektere og diskutere rundt de ulike medienes rolle i samfunnet på flere nivåer, spesielt i forhold til hvilke strategiske, markedsmessige og etiske problemstillinger som er involvert.

  Forkunnskaper
  Ingen.

  Obligatorisk litteratur
  Bøker:
  Albarran, Alan B. 2010. The media economy. Routledge. 200 sider
  Harrie, Eva, red. 2009. The Nordic media market 2009 : Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden : media companies and business activities. 2nd ed. Nordicom. 200 sider. Kun elektronsik (gratis) http://www.nordicom.gu.se/eng.php?portal=publ&main=elektronisk_publ.php&me=14
  Institutet för Reklam och Mediestatistik. 2010. Norsk Mediestatistikk. IRM. 48 sider
  Johnson, Gerry, Kevan Scholes and Richard Whittington. 2012. Fundamentals of strategy. 2nd ed. FT Prentice Hall. Kun kap. 1,2,3 og 5 som er pensum
  Vaage, Odd Frank. Siste utg. Norsk mediebarometer. Statistisk sentralbyrå. Finnes elktronisk (gratis) http://www.ssb.no/emner/07/02/30/medie/
  Wilberg, Erik. 2010. Ledelse i motbakke : en aksjonsstudie av lederskap i aviser/mediehus gjennom finanskrisetider. Handelshøyskolen BI. 36 sider. Finnes elektronisk (gratis) http://www.erikwilberg.no/html/publikasjoner.html
  Wilberg, Erik. 2010. Mediaprospect ´2011 : analyse og tanker foran budsjettåret 2011. Mediebedriftenes Landsforening. 110 sider


  Anbefalt litteratur

  Emneoversikt
  • Teorier og tilnærminger til medieøkonomi
  • Medienes utvikling, deres publikumsprofiler og merkevarer
  • Nøkkelkonsepter for å forstå mediebedrifter, deres produksjon og distribusjon
  • Mediestatistikk (publikum og reklamesammenheng)
  • Teknologiske aspekter ved mediene (fremveksten av ”nye” medier)
  • Globale aspekter ved mediene
  • Regulering av mediene (lovverk og etikk)
  • Sosiale aspekter ved mediene

  Dataverktøy
  Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

  Læreprosess og tidsbruk
  Kurset vil bli gjennomført med en kombinasjon av forelesninger, aktivisering og veiledning med praktiske oppgaver og case.

  Som en del av mappeevalueringen skal det foretas en presentasjon av selskapsrapporten. Studentene vil ut fra tilbakemeldingene som gis på presentasjonen ha mulighet til å endre/forbedre selskapsrapporten før innlevering av mappen i slutten av semesteret

  Anbefalt tidsforbruk:
  Aktivitet
  Timebruk
  Deltakelse på forelesninger
  27
  Forberedelse til forelesning/lese litteratur
  90
  Gruppearbeid og oppgaveløsning
  23
  Mappearbeid
  20
  Veiledning m/forberedelser
  6
  Selvstudium el kollokvier
  10
  Eksamen/case til eksamen
  24
  Anbefalt tidsbruk totalt
  200


   Eksamen
   Endelig karakter i kurset fastsettes på grunnlag av 2 elementer:

   Én (1) times multiple choice test. Multiple choice testen bedømmes bestått / Ikke bestått.
   72 timers hjemmeeksamen som teller 100 % av karakteren.

   Begge deler må bestås for å få endelig karakter.


   Eksamenskode(r)
   JOU 35481 - Hjemmeeksamen, teller 100 % for å oppnå karakter i kurset JOU 3548 Medieøkonomi og medieutvikling, 7,5 studiepoeng.
   JOU 35482 - Multiple choice, bedømmes bestått / Ikke bestått


   Hjelpemidler til eksamen
   Alle hjelpemidler tillatt.

   Kontinuasjon
   Kurset ble undervist siste gang høsten 2011. Kontinuasjonseksamen tilbys høsten 2012 og siste gang våren 2013.

   Tilleggsinformasjon