JOU 3402 Nyhetsjournalistikk - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

JOU 3402 Nyhetsjournalistikk - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kursansvarlig
Guri Hjeltnes

Institutt
Institutt for kommunikasjon - kultur og språk

Semester
Høst

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
I dette kurset skal studentene få en grunnleggende innføring i nyhetsproduksjon for nett og papir. De skal lære journalistiske ferdigheter knyttet til informasjonsinnsamling, bearbeiding og publisering. Kurset skal stimulere studentenes nyhetsteft og nysgjerrighet, og trene dem i bruk av digitale verktøy for å lete frem og analysere informasjon med kildekritisk blikk og etisk kompetanse.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal opparbeide solid forståelse av nyhetsjournalistikkens egenart i ulike publiseringskanaler, med særlig vekt på kontinuerlig nyhetsproduksjon på nettet. De skal lære nyhetsjournalistikkens grunnleggende kvaliteter og verdier, og hva som skiller den fra annen informasjonsformidling. De skal tilegne seg kunnskap om pressens etiske og juridiske regelverk, blant annet Vær-Varsom-Plakaten.

Ferdighetsmål
Studentene skal inneha grunnleggende ferdigheter knyttet til informasjonsinnsamling i forbindelse med hendelsesnyheter, særlig bruk av sosiale medier og dialog med publikum i jakten på kildemateriale. De skal mestre ulike fortellertekniske grep for å løfte nyhetspoenger og vinkle saker. Gjennom praktiske oppgaver skal studentene opparbeide ferdigheter i å planlegge et flermedialt nyhetsløp og versjonere nyhetsstoffet for nett og papir ved å utnytte kanalenes styrker og egenart.

Holdningsmål
Studentene skal kjenne det journalistiske oppdraget og ansvaret som følger med dette. De skal ha særlig kompetanse på etiske utfordringer knyttet til rask og kontinuerlig publisering på nett, samt i dialog med publikum på nettet.

Forkunnskaper
Ingen særskilte.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Beckett, Charlie. 2008. SuperMedia : saving journalism so it can save the world. Blackwell. Kap. 2. Deles ut i klassen
Handgaard, Brynjulf. 2008. Intervjuteknikk for journalister. Gyldendal Akademisk. Kap 4,6, s.160-175 i kap 11 og kap 12-13
Lieb, Thom. 2009. All the news : writing and reporting for convergent media. Pearson/Allyn & Bacon. 330 sider
Nybø, Reidun Kjelling. 2009. Når og hvor skal vi publisere hva? : om versjonering i flermediale mediehus. Mediehus.org. Prosjektoppgave på flermedial ledelse om versjonering. Kun elektronisk (gratis) http://www.mediehus.org/category/studentoppgaver/studentoppgaver_2008-2009/
Tjersland, Espen. 2010. Redaksjonelle retningslinjer for ansattes bruk av sosiale medier. Mediehus.org. Kun elektronisk (gratis) http://www.mediehus.org/category/studentoppgaver/studentoppgaver-0910/


Artikler:
Bang, Tor. 2006. Makt og spinn i mediene. Abstrakt forlag. Kap 2 s.40-69. Deles ut i klassen
Bang, Tor. Etikk i mediebransjen. Artikkel til JOU 3402. Deles ut i klassen
Fjærvik, Steffen. 2007. Publiseringstrappen. I: Bechmann Petersen, Anja & Steen K. Rasmussen, red , På tværs af medierne. Ajour. s. 301-323. Deles ut i klassen.
Østlyngen, Trine og Turid Øvrebø. 1999. Journalistikk : metode og fag. 2. utg. Ad notam Gyldendal. Kap. 2 s.26-28 og 32-66 og kap. 10. Deles ut i klassen


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
 • Samfunnsansvaret og det journalistiske oppdraget
 • Nyhetens form og sjangerutvikling
 • Stegene i nyhetsarbeidet: Informasjonsinnsamling, analyse og presentasjon
 • Versjonering: Medieplattformenes egenart og kvaliteter
 • Sosiale medier som informasjonskilde og dialogplattform
 • Pressejuss og etikk

Dataverktøy
Ingen spesifiserte dataverktøy er påkrevet. Det anbefales imidlertid sterkt at studentene disponerer egen bærbar PC.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset vil bli gjennomført med en kombinasjon av forelesninger og praktiske oppgaver, samt gruppearbeid og veiledning. Studentene skal aktiviseres ved å jobbe praktisk med informasjonsinnsamling og bearbeiding. De skal publisere saker i nettavis og utarbeide publiseringsklare manus for papir. De skal arbeide med en mappe gjennom kurset som skal inneholde utvalgte arbeider for nett og papir, samt to resonnerende tekster om utvalgte sentrale tema fra kurset

Anbefalt tidsbruk for studentene:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse i undervisningen
30
Forberedelse til forelesning/lese litteratur
90
Gruppearbeid og oppgaveløsning
20
Mappearbeid
20
Veiledning m/forberedelser
6
Selvstudium el kollokvier
10
Gjennomføring av individuell 72-timers hjemmeeksamen
24
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Endelig karakter i kurset fastsettes på grunnlag av følgende elementer:

  Del 1 - Mappeevaluering, teller 60%
  Mappen skal innleveres for sensur i slutten av semesteret, og skal bestå av:
  - En bloggtekst på 1000-1200 ord om et presseetisk tema som studenten selv velger ut i fra pensum og forelesninger.
  - Tre journalistiske arbeider – en notis på 150-200 ord, en kort nyhetsartikkel på 300-450 ord og en lengre nyhetsartikkel på 600-800 ord. Artiklene skal være resultat av et journalistisk arbeid med å hente inn, bearbeide og formidle informasjon innenfor nyhetsjournalistikkens rammer. Minst en av tekstene må være utarbeidet med tanke på nettpublisering. Dersom artiklene inneholder lyd, bilde eller kildereferanser på web må dette leveres på USB minnepinne merket med studentnummer og kurskode.
  - En kortfattet beskrivelse av arbeidet med bloggteksten og de journalistiske arbeidene (maks to A4-sider i Word-format)

  Del 2 - 72-timers individuell hjemmeeksamen, teller 40%.

  Både mappeevalueringen og hjemmeeksamen må bestås for å få endelig karakter i kurset.


  Eksamenskode(r)
  JOU 34021 - Mappeevaluering, teller 60 % for å oppnå karakter i kurset JOU 3402 Nyhetshournalistikk, 7,5 studiepoeng.
  JOU 34022 - 72 timers individuell hjemmeeksamen, teller 40% for å oppnå karakter i kurset JOU 3402 Nyhetshournalistikk, 7,5 studiepoeng.


  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler tillatt.

  Kontinuasjon
  Kurset ble gjennomført siste gang høsten 2011. Det tilbys kontinuasjon i mappevurdering (JOU 34021) og individuell hjemmeeksamen (JOU 34022) høsten 2012 og siste gang våren 2013.
  (Kontinuander som evt. tidligere har avlagt Skriftlig eksamen 4 timer må ta ny vurderingsform Hjemmeeksamen 72 timer.)

  Eventuell kontinuasjon i en av eksamenene kan gjøres separat.


  Tilleggsinformasjon