GRA 6282 Regnskap, skatt og avgift

GRA 6282 Regnskap, skatt og avgift

Kurskode: 
GRA 6282
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
12
Kursansvarlig: 
Yvette Lind
Kyrre Kjellevold
Kursnavn på engelsk: 
Accounting and Direct and Indirect Tax
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
Master i forretningsjus og økonomi
Semester: 
2023 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset er delt inn i to hoveddeler. Den første delen omhandler regnskapsmessige problemer fra et regulatorisk og økonomisk perspektiv; mens den andre delen omhandler direkte og indirekte skatt. Selv om regnskap og skatt ofte betraktes som to separate deler, er det mye samspill mellom disse to rettssystemene.

Som følge av samspillet mellom regnskap og skatt vil kurset i stor grad integrere disse to temaene Dette vil bli gjort for eksempel ved å ha seminarer hvor vi analyserer tverrfaglige temaer, og videre vil noen av de tradisjonelle forelesningene bli gjennomført av to foreleseren med som har bakgrunn av henholdsvis regnskap og skatt.

Regnskap

Innen regnskap er kurset inndelt I to hoveddeler:

Den første delen omhandler de ulike regnskapsspråkene som benyttes i Norge og Europa.  Her vil vi fokusere på God Regnskapsskikk (GRS) og IFRS.  Studentene skal videre få innblikk i hvilke lover og forskrifter som regulerer hvilket regnskapsspråk et selskap benytter, og forstå likhetene og ulikhetene mellom GRS og IFRS.  Vi vil ha et spesielt fokus på måleregler, men også behandle sentrale problemstillinger i regnskapsavleggelsen, som oppkjøp og konsolidering.

Den andre delen tar et brukerperspektiv på regnskapspraksis, prosedyrer og noteinformasjon. Vi vil undersøke hvor informasjonen finnes og hva denne indikerer om struktur, strategi, inntjening og risikoer ved selskapet. En rekke ulike måter å analysere regnskapet på vil bli gjennomgått.

Kurset gir i tillegg en forståelse av sammenhengen mellom beskatning og regnskapsavleggelse. Begge disipliner baserer reguleringen på en analyse av de samme grunnleggende transaksjonene. Likevel er måling av for eksempel avskrivninger forskjellige i de to disiplinene.

Direkte og indirekte skatt

Kurset tar sikte på å gi studentene en grunnleggende forståelse for betydningen av direkte og indirekte skatt for norske og internasjonale bedrifter. I indirekte skatt fokuserer kurset hovedsakelig på merverdiavgift (mva). Studentene skal oppnå god kunnskap om norsk skatterett, samt ha god kunnskap om de viktigste problemene i internasjonal skatterett. Under både norsk og internasjonal skatterett vil studentene få trening i å oppdage og analysere systemer hvor det er risiko for omgåelsesproblematikk. I tillegg til den juridiske siden av direkte og indirekte skatt, vil studentene få en grunnleggende forståelse for den økonomiske effekten av ulike skattesystemer.

Skattelovgivningen er blitt stadig mer omfattende og teknisk kompleks, slik at finansansvarlige og regnskapsførere må konsentrere seg om å lære direkte og indirekte skatterett. For å kunne gjøre riktige valg mellom ulike økonomiske alternativer, må man ofte forstå det vanskelige samspillet mellom regnskapsreglene, selskapsretten og direkte og indirekte skatterett.

Kunnskapsmål

Målet ved kurset er å gi studentene grunnleggende innsikt i viktige målings -og presentasjonsspørsmål under norsk regulering (GRS) og under IFRS.

På grunnlag av årsregnskaper skal studentene få kunnskaper til å kunne analysere strukturen, strategien og inntjeningen til et foretak.

Målet med dette kurset er videre å gi studentene en grundig innsikt i viktige selskapsskatteproblemer, en oversikt over internasjonale skatterett og hovedproblemene i selskapsrelatert mva-problematikk. Det legges vekt på å integrere regnskapslov og selskapsrett i diskusjoner om skatteproblemer.

Undervisningen i merverdiavgiftsrett legger vekt på omfanget av plikt til å betale mva. og hva som er fradragsberettigede anskaffelser. Det vil videre bli lagt vekt på grunnleggende prinsipper i merverdiavgiftsretten, slik som nøytralitet, kontrollerbarhet etc. Grenseoverskridende handel og mva-systemer innenfor EU-mva vil også bli berørt.

Ferdighetsmål

Regnskap
Etter kurset skal studentene være i stand til å forstå forskjellene i måling av regnskapsposter på et norsk (GRS) og internasjonalt nivå (IFRS).

I kurset har studentene lært regnskapsanalyse fra de vanlige brukeres perspektiv; dvs ledelsen, långivere og finansanalytikere. 

Direkte og indirekte skatter
Etter gjennomført kurs skal studentene ha lært å identifisere og analysere hovedproblemstillingene i norsk og internasjonal direkte og indirekte skatterett.

Generell kompetanse

Regnskap
Gjennom økt kunnskap skal studentene være i stand til å reflektere rundt målespørsmål og presentasjonsspørsmål i regnskapene.

Studentene skal også være i stand til å forstå og kritisk evaluere og analysere regnskapsinformasjonen som er inntatt i årsrapporter eller andre kilder.

Direkte eller indirekte skatter
Gjennom økt kunnskap om viktige problemstillinger innen skatte- og merverdiavgiftsretten skal studentene kunne kritisk vurdere etablerte syn på skatte- og merverdiavgiftsretten. Faget gir videre studentene kunnskap om de etiske og moralske utfordringene som kan oppstå i skatte- og merverdiavgiftsretten.

Kursets innhold

Regnskap

 • Hovedelementer og viktige temaer i selskapsregnskap og konsernregnskap utarbeidet etter IFRS og etter norske regler
 • Forklar hovedprinsipper i regnskapsavleggelsen under IFRS og i Norge
 • Årsberetning
 • Regnskapsanalyse
 • Kvalitetsanalyse innen regnskap
 • Regnskapsfleksibilitet
 • Reformulering av regnskaper for analyseformål
 • Inntjeningsanalyse
 • Kontantstrømsanalyse
 • Konkursanalyse

Direkte og indirekte skatter

 • Skatteplikt til Norge
 • Alminnelig selskapsskatterett, herunder f.eks.
  • Skattemessige avskrivninger
  • Fritaksmodellen
  • Aksjonærmodellen
  • Deltagermodellen
  • Foretaksmodellen
 • Norsk internasjonal skatterett, herunder betydningen av skatteavtaler og EØS-retten
 • Merverdiavgiftsrettens system, prinsipper og sentrale hensyn
 • Plikten til å beregne merverdiavgift ved omsetning, uttak og innførsel
 • Fradragsrett og justering
 • Hvordan definerer vi velferd, økonomisk effektivitet og et optimalt skattesystem?
 • Avveiing mellom effektivitet og rettferdighet
 • Skatt og priselastisitet i etterspørselen
 • Beskatning av utslippskvoter
 • Formuesbeskatning

 

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset vil bestå av forelesninger, problemløsing, gruppearbeid og diskusjoner. Det vil bli lagt opp til bruk av digitale medier for diskusjoner av cases.

Studentene kan frivillig levere en skriftlig oppgave. Oppgaven vil bli rettet og studenten vil få kommentarer knyttet til besvarelsen fra oppgaveretter. Videre vil oppgaven bli gjennomgått i plenum. Muntlig fremstilling av juridiske analyser er viktig og kurset bil bli lagt opp slik at studentene inviteres til i sterk grad å bidra muntlig i undervisningen.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Selv om det ikke er krav til fremmøte i alle kurs er det studentens ansvar å fremskaffe informasjon gitt i klassen.

Begge eksamenselementene må være bestått for å få karakter i kurset. 

Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
30
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
3 Uke(r)
Kommentar: 
MId-term paper: 13-15 sider.
Eksamenskode: 
GRA 62821
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
70
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
 • Skattelovsamling
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
GRA 62822
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
170 Time(r)
Inkluderer en frivillig innlevering.
Undervisning
72 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
75 Time(r)
Gjelder gruppeinnlevering.
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
320

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 12 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 320 timer.