GRA 6275 Etikk-kurs for master i regnskap og revisjon - KONTINUASJONSEKSAMEN

GRA 6275 Etikk-kurs for master i regnskap og revisjon - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
GRA 6275
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
6
Kursansvarlig: 
Kari Birkeland
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
Master i regnskap og revisjon
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2017 Høst
2018 Høst
2019 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kontinuasjonseksamen høst 2017, høst 2018 og vår 2019.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset er et obligatorisk kurs i teoretisk og anvendt etikk for alle studenter på Master i regnskap og revisjon. Kurset gir grunnleggende innsikt i det etiske begrepsapparatet og i etisk teori og morallære, og presenterer og demonstrerer beslutningsmodeller for etiske og moralske handlingsvalg. I tillegg gir kurset en oversikt over de sentrale regelverk som regulerer revisors yrkesutøvelse.

Kunnskapsmål

Målet er å bevisstgjøre studenter med hensyn til nødvendigheten av å identifisere og analysere etiske og moralske dimensjoner ved ulike handlingsalternativer, samt å gi dem kunnskap om beslutningsmodeller som kan anvendes i situasjoner som fremstår som etiske eller moralske dilemmaer og å gi dem nødvendig innsikt i det juridiske rammeverket som regulerer revisjonsyrket.

Ferdighetsmål

-

Holdningsmål

-

Kursets innhold
 • Regelverk som regulerer revisorers yrkesutøvelse
  • Lover og forskrifter
  • DnRs og IFACs etiske regler
  • EUs åttende direktiv
  • Andre relevante regelverk
 • Begrepet etikk og etiske dilemmaer
 • Etikk som begrep og normative etiske teorier
 • Moralbegrepet
 • Konsekvensialistisk beslutningsmodell for etisk handlingsvalg
 • Beslutningsmodell for moralsk handlingsvalg
 • Rasjonalisering
 • Empirisk forskning om etikk
Læreprosess og tidsbruk

Forelesninger og diskusjoner.  Det vil bli lagt betydelig vekt på diskusjoner i klassen.

Selv om det ikke er krav til fremmøte i alle kurs, er det studentens ansvar å fremskaffe informasjon gitt i klassen som ikke er lagt ut på itslearning, hjemmesider eller i tekstbøker.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
GRA62751
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
-
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Ja3 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
 • Revisors håndbok / Særtrykk uten kommentarer
Individuell Skriftlig eksamen med tilsyn.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
 • Revisors håndbok / Særtrykk uten kommentarer
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:Skriftlig eksamen med tilsyn.
Eksamenskode:GRA62751
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Gulden, Bror Petter; Den Norske revisorforening 2014 Etikk, moral og revisjon: teori, analyse og handlingsvalg 3. utg Den norske revisorforening
Gulden, Bror Petter 2015 Den eksterne revisor 9. utg Gyldendal akademisk
Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Knapp, Michael C. cop. 2015 Contemporary auditing: real issues and cases 10th ed Cengage Learning
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
The International Federation of Accountants (IFAC) 2015 Ethical Guidelines for Professional Accountants The International Federation of Accountants (IFAC) Nedlastes gratis fra IFACs hjemmeside: www.ifac.org
1997 Om revisjon og revisorer: Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 28. januar 1994 Finans- og tolldepartementet
2009 Om lov om endringer i revisorloven og enkelte andre lover (gjennomføring av revisjonsdirektivet) Finansdepartementet

No importance set

No type set
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote

Notes to students:

Artikler og annet materiale utdelt eller henvist til på forelesningene