GRA 6275 Etikk-kurs for master i regnskap og revisjon

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017

GRA 6275 Etikk-kurs for master i regnskap og revisjon


Kursansvarlig
Kari Birkeland

Institutt
Institutt for rettsvitenskap

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
6

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
DETTE KURSET HAR SISTE GJENNOMFØRING HØSTEN 2016.

Kurset er et obligatorisk kurs i teoretisk og anvendt etikk for alle studenter på Master i regnskap og revisjon. Kurset gir grunnleggende innsikt i det etiske begrepsapparatet og i etisk teori og morallære, og presenterer og demonstrerer beslutningsmodeller for etiske og moralske handlingsvalg. I tillegg gir kurset en oversikt over de sentrale regelverk som regulerer revisors yrkesutøvelse.

Læringsmål
Målet er å bevisstgjøre studenter med hensyn til nødvendigheten av å identifisere og analysere etiske og moralske dimensjoner ved ulike handlingsalternativer, samt å gi dem kunnskap om beslutningsmodeller som kan anvendes i situasjoner som fremstår som etiske eller moralske dilemmaer og å gi dem nødvendig innsikt i det juridiske rammeverket som regulerer revisjonsyrket.

Forkunnskaper

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Gulden, Bror Petter. 2014. Etikk, moral og revisjon : teori, analyse og handlingsvalg. 3. utg. Den norske revisorforening : DnR kompetanse
Gulden, Bror Petter. 2015. Den eksterne revisor. 9. utg. Gyldendal akademisk


Annet:
Artikler og annet materiale utdelt eller henvist til på forelesningene


Anbefalt litteratur
Bøker:
Knapp, Michael C. 2015. Contemporary auditing : real issues and cases. 10th ed. Cengage Learning

Annet:
International Federation of Accountants (IFAC). Ethical Guidelines for Professional Accountants. Nedlastes gratis fra IFACs hjemmeside: www.ifac.org
NOU 1997:9. 1997. Om revisjon og revisorer. Oslo: Statens forvaltningstjeneste
Ot.prp. nr. 78 (2008-2009). Om lov om endringer i revisorloven og enkelte andre lover (gjennomføring av revisjonsdirektivet). Det kongelige finansdepartementetEmneoversikt
Regelverk som regulerer revisorers yrkesutøvelse
- Lover og forskrifter
- DnRs og IFACs etiske regler
- EUs åttende direktiv
- Andre relevante regelverk
Begrepet etikk og etiske dilemmaer
Etikk som begrep og normative etiske teorier
Moralbegrepet
Konsekvensialistisk beslutningsmodell for etisk handlingsvalg
Beslutningsmodell for moralsk handlingsvalg
Rasjonalisering
Empirisk forskning om etikk

Dataverktøy
Ingen spesielle

Læreprosess og tidsbruk
En arbeidsmengde på 160-180 timer forventes i et kurs på 6 ECTS.
Forelesninger og diskusjoner. Det vil bli lagt betydelig vekt på diskusjoner i klassen.

Selv om det ikke er krav til fremmøte i kurset, er det studentens ansvar å fremskaffe informasjon gitt i klassen som ikke er lagt ut på It's learning, hjemmesider eller i tekstbøker.EksamenVurderingsform Vekting Gruppestørrelse
Skriftlig eksamen 3 timer 100% Individuelt

Utfyllende informasjon vedrørende evaluering utover det som fremkommer i kursbeskrivelsen gis i klassen. Dette kan være informasjon vedrørende krav til fagoppgaver eller andre innleveringer, og/eller hvor klassedeltakelse inngår i evalueringen.

Eksamenskode(r)
GRA 62751 skriftlig eksamen teller 100 % for å oppnå godkjent karakter i kurset GRA 6275.

Hjelpemidler til eksamen
BI-godkjent eksamenskalkulator
Lovsamling - Compilation of laws
Revisors håndbok
Særtrykk av lover og forskrifter - Offprints of laws and regulations
Tospråklig ordbok

Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web, @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok.

Kontinuasjon
Kontinuasjon avholdes ved neste ordinære eksamen. Dersom det er delevalueringer i kurset, og delevalueringene har separate eksamenskoder kan hver av disse deleksamene kontinueres i. Ved èn eksamenskode må hele kurset tas på nytt dersom man ønsker å kontinuere. Ved kontinuasjonseksamen vil det påløpe kontinuasjonsavgift. Vær oppmerksom på at du må kontinuere i den siste versjon av kurset med oppdatert pensumlitteratur og eksamenform. Studenten må gjøre seg kjent med nyeste versjon av kursbeskrivelsen.

Tilleggsinformasjon
Akademisk redelighet. Tillit og redelighet er avgjørende for all akademisk virksomhet. Å vise akademisk redelighet er faglige ansattes og studenters ansvar, og prinsippene er nedfelt i BIs regelverk. Notater, oppgaver eller personlige konsultasjoner basert på tidligere semesters arbeid må ikke benyttes. Alle oppgaver som leveres inn kan bli skannet for plagiering gjennom Ephorus i It’s learning. Brudd på regelverket vil håndteres i henhold til BIs Forskrift om studier og eksamen. Ta kontakt dersom du har spørsmål om prinsippene for akademisk redelighet. Alle kurs ved BI benytter læringsplattform tilknyttet kursgjennomføringen. For tiden er BIs læringsplattform It’s Learning. Det forventes at alle studenter benytter It’s learning i kursgjennomføringen.