GRA 6273 Regnskapsanalyse og verdivurderinger - KONTINUASJONSEKSAMEN

GRA 6273 Regnskapsanalyse og verdivurderinger - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
GRA 6273
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
9
Kursansvarlig: 
Ignacio Garcia de Olalla Lopez
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
Master i regnskap og revisjon
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2017 Høst
2018 Høst
Kontinuasjonsinformasjon

Første kontinuasjonseksamen var høsten 2016. Siste kontinuasjonseksamen er høsten 2017.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

En revisor må besitte betydelig kompetanse innenfor regnskapsanalyse og verdivurdering.

Regnskapsanalyse:
Kurset gir innsikt i hvordan man kan benytte finansiell informasjon for å analysere et selskaps historiske utvikling og dets nåværende stilling for derved å kunne vurdere selskapets sannsynlige fremtidige utvikling.

Regnskapsanalyse er også en viktig del av de analytiske revisjonshandlingene som har som mål å forstå klientens virksomhet og å evaluere klientens forretningsmessige risiko. Unormale endringer i nøkkeltall sammenlignet med tidligere år eller bransjegjennomsnitt vil kunne avdekke økt risiko for feil som bør følges opp med ytterligere revisjonshandlinger.

En revisor vil også måtte foreta vurderinger av hvorvidt klienten vil kunne fortsette som et ”going concern” og må i den forbindelse evaluere klientens finansielle situasjon.

Verdsettelse:
I henhold til IFRS 3 skal kjøper måle virksomhetsammenlutningens anskaffelseskost og fordele anskaffelseskost på overtatte eiendeler, både materielle og immaterielle, på forpliktelser og på betingede forpliktelser. I henhold til IAS 36 skal et foretak foreta tester for mulig verdifall på dets eiendeler for å se om det har pådratt seg tap ved verdifall. I de senere årene har regnskapsstandardene hatt et økt fokus på ”fair value accounting”.

Kjøpsprisallokering i henhold til IFRS 3, test for verdifall og ”fair value accounting” krever at revisor har gode kunnskaper i å anvende ulike verdsettelsesmetoder.

Dette kurset gir studentene et solid teoretisk grunnlag for å kunne foreta verdsettelser og man vil foreta grundige diskusjoner av hvordan verdsettelser foretas i praksis.

Kunnskapsmål

Målsettingen med dette kurset er å gi et systematisk rammeverk for hvordan regnskapsinformasjon kan bearbeides, tolkes og anvendes i ulike beslutningssituasjoner. Videre er målsettingen å gi studentene en grundig innsikt i ulike verdsettelsesmodeller, samt gjennom arbeid med cases gi studentene anledning til å anvende tverrfaglig innsikt i ulike verdsettelsessituasjoner.

Ferdighetsmål

-

Holdningsmål

-

Kursets innhold
 • Bruk av regnskapsanalyse innen revisjon
 • Regnskaps- og resultatkvalitet
 • Analyse av resultatregnskapet og balansen
 • Analyse av kontantstrømmer
 • Nøkkeltallanalyser
 • Vekstanalyser
 • Prognoseutvikling
 • Bruk av verdsettelse innen revisjon
 • Verdsettelsesmodeller
 • Fastsettelse av avkastningskrav
 • Analyse av kredittrisiko
Læreprosess og tidsbruk

Selv om det ikke er krav til fremmøte i alle kurs, er det studentens ansvar å fremskaffe informasjon gitt i klassen som ikke er lagt ut på It's learning, hjemmesider eller i tekstbøker.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
GRA62732
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
-
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
25Nei 14 Dag(er)Gruppe/Individuell
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
GRA62733
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
-
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
25Nei 14 Dag(er)Gruppe/Individuell
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
GRA62734
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
-
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
50Ja3 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
Individuell Skriftlig eksamen med tilsyn.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:25
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell
Hjelpemidler:
Varighet: 14 Dag(er)
Kommentar:
Eksamenskode:GRA62732
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:25
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell
Hjelpemidler:
Varighet: 14 Dag(er)
Kommentar:
Eksamenskode:GRA62733
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:50
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
Varighet:3 Time(r)
Kommentar: Skriftlig eksamen med tilsyn.
Eksamenskode:GRA62734
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Penman, Stephen H. cop. 2013 Financial statement analysis and security valuation 5th ed., International ed McGraw-Hill Siste utgave er pensum
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Artikkelsamling
Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Gjesdal, Frøystein; Johnsen, Thore 1999 Kravsetting, lønnsomhetsmåling og verdivurdering Cappelen akademisk forl
Palepu, Krishna G.; Peek, Erik; Healy, Paul M. cop. 2013 Business analysis and valuation: IFRS edition 3rd ed Cengage Learning
Koller, Tim; Goedhart, Marc; Wessels, David cop. 2015 Valuation: measuring and managing the value of companies 6th ed Wiley

No importance set

No type set
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote

Notes to students:

I løpet av kurset kan det bli delt ut materiale på flere emner som er relevante for kurset og eksamen