GRA 6273 Regnskapsanalyse og verdivurderinger - RE-SIT EXAMINATION

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017

GRA 6273 Regnskapsanalyse og verdivurderinger - RE-SIT EXAMINATION


Kursansvarlig
Sverre Dyrnes, Erlend Kvaal

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og foretaksøkonomi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
9

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
En revisor må besitte betydelig kompetanse innenfor regnskapsanalyse og verdivurdering.
Regnskapsanalyse:
Kurset gir innsikt i hvordan man kan benytte finansiell informasjon for å analysere et selskaps historiske utvikling og dets nåværende stilling for derved å kunne vurdere selskapets sannsynlige fremtidige utvikling.

Regnskapsanalyse er også en viktig del av de analytiske revisjonshandlingene som har som mål å forstå klientens virksomhet og å evaluere klientens forretningsmessige risiko. Unormale endringer i nøkkeltall sammenlignet med tidligere år eller bransjegjennomsnitt vil kunne avdekke økt risiko for feil som bør følges opp med ytterligere revisjonshandlinger.

En revisor vil også måtte foreta vurderinger av hvorvidt klienten vil kunne fortsette som et ”going concern” og må i den forbindelse evaluere klientens finansielle situasjon.

Verdsettelse:
I henhold til IFRS 3 skal kjøper måle virksomhetsammenlutningens anskaffelseskost og fordele anskaffelseskost på overtatte eiendeler, både materielle og immaterielle, på forpliktelser og på betingede forpliktelser. I henhold til IAS 36 skal et foretak foreta tester for mulig verdifall på dets eiendeler for å se om det har pådratt seg tap ved verdifall. I de senere årene har regnskapsstandardene hatt et økt fokus på ”fair value accounting”.

Kjøpsprisallokering i henhold til IFRS 3, test for verdifall og ”fair value accounting” krever at revisor har gode kunnskaper i å anvende ulike verdsettelsesmetoder.

Dette kurset gir studentene et solid teoretisk grunnlag for å kunne foreta verdsettelser og man vil foreta grundige diskusjoner av hvordan verdsettelser foretas i praksis.

Læringsmål
Målsettingen med dette kurset er å gi et systematisk rammeverk for hvordan regnskapsinformasjon kan bearbeides, tolkes og anvendes i ulike beslutningssituasjoner. Videre er målsettingen å gi studentene en grundig innsikt i ulike verdsettelsesmodeller, samt gjennom arbeid med cases gi studentene anledning til å anvende tverrfaglig innsikt i ulike verdsettelsessituasjoner.

Forkunnskaper

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Penman, Stephen H. 2013. Financial statement analysis and security valuation. 5th ed., International ed. McGraw-Hill

Artikkelsamling:
Samling artikler

Annet:
I løpet av kurset kan det bli delt ut materiale på flere emner som er relevante for kurset og eksamen


Anbefalt litteratur
Bøker:
Gjesdal, Frøystein, Thore Johnsen. 1999. Kravsetting, lønnsomhetsmåling og verdivurdering. Cappelen akademisk forlag
Koller, Tim, Marc Goedhart, David Wessels. 2015. Valuation : measuring and managing the value of companies. 6th ed. Wiley
Palepu, Krishna G., Paul M. Healy, Erik Peek. 2013. Business analysis and valuation : IFRS edition. 3rd ed. Cengage learning


Emneoversikt
-Bruk av regnskapsanalyse innen revisjon
- Regnskaps- og resultatkvalitet
- Analyse av resultatregnskapet og balansen
- Analyse av kontantstrømmer
- Nøkkeltallanalyser
- Vekstanalyser
- Prognoseutvikling
- Bruk av verdsettelse innen revisjon
- Verdsettelsesmodeller

- Fastsettelse av avkastningskrav
- Analyse av kredittrisiko

Dataverktøy
Ingen spesielle

Læreprosess og tidsbruk
En arbeidsmengde på 240-270 timer forventes i et kurs på 9 ECTS.
Kurset vil bli gjennomført ved en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner og studentpresentasjoner.

Selvom det ikke er krav til fremmøte i alle kurs er det studentens ansvar å fremskaffe informasjon gitt i klassen som ikke er lagt ut på It's learning, hjemmesider eller i tekstbøker.Eksamen
Studentene skal i løpet av semesteret gruppevis (individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter) levere inn to obligatoriske prosjektoppgaver som vil telle 50% av sluttkarakteren. Det vil ved slutten av semesteret i tillegg bli avholdt en 3-timers individuell skriftlig eksamen som vil telle 50% av sluttkarakteren.


Vurderingsform Vekting Gruppestørrelse
Prosjektoppgave 25% Valgfritt (individuelt eller gruppe inntil 3)
Prosjektoppgave 25% Valgfritt (individuelt eller gruppe inntil 3)
Skriftlig eksamen 3 timer 50% IndividueltEksamenskode(r)
GRA 62732(oppgave 1) teller 25% for å oppnå godkjent karakter i kurset GRA 6273. (individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter)
GRA 62733 (oppgave 2) teller 25% for å oppnå godkjent karakter i kurset GRA 6273. (individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter)
GRA 62734 (avsluttende eksamen 3 timer) teller 50% for å oppnå godkjent karakter i kurset GRA 6273.
Alle evalueringer må bestås for å få karakter i kurset.


Hjelpemidler til eksamen
BI-godkjent eksamenskalkulator
Tospråklig ordbok

Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web, @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok.

Kontinuasjon
Kontinuasjon avholdes ved neste ordinære eksamen. Dersom det er delevalueringer i kurset, og delevalueringene har separate eksamenskoder kan hver av disse deleksamene kontinueres i. Ved èn eksamenskode må hele kurset tas på nytt dersom man ønsker å kontinuere. Ved kontinuasjonseksamen vil det påløpe kontinuasjonsavgift. Vær oppmerksom på at du må kontinuere i den siste versjon av kurset med oppdatert pensumlitteratur og eksamenform. Studenten må gjøre seg kjent med nyeste versjon av kursbeskrivelsen.

Tilleggsinformasjon
Akademisk redelighet. Tillit og redelighet er avgjørende for all akademisk virksomhet. Å vise akademisk redelighet er faglige ansattes og studenters ansvar, og prinsippene er nedfelt i BIs regelverk. Notater, oppgaver eller personlige konsultasjoner basert på tidligere semesters arbeid må ikke benyttes. Alle oppgaver som leveres inn kan bli skannet for plagiering gjennom Ephorus i It’s learning. Brudd på regelverket vil håndteres i henhold til BIs Forskrift om studier og eksamen. Ta kontakt dersom du har spørsmål om prinsippene for akademisk redelighet. Alle kurs ved BI benytter læringsplattform tilknyttet kursgjennomføringen. For tiden er BIs læringsplattform It’s Learning. Det forventes at alle studenter benytter It’s learning i kursgjennomføringen.