GRA 6270 Internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) - KONTINUASJONSEKSAMEN

GRA 6270 Internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
GRA 6270
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Hans Robert Schwencke
Erlend Kvaal
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
Master i regnskap og revisjon
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2017 Høst
2018 Høst
Kontinuasjonsinformasjon

Første kontinuasjonseksamen var høsten 2016. Siste kontinuasjonseksamen er høsten 2018.

Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Omleggingen til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for børsnoterte norske foretak fra 2005 fikk betydelige konsekvenser også for ikke børsnoterte foretak. Dette stilte norsk næringsliv ovenfor et delvis nytt regnskapsregime og både regnskapsprodusenter og regnskapsbrukere måtte tilegne seg kunnskap om IFRS.

Kunnskapsmål

Et siktemål for kurset er å gi innsikt i den "ramme" ("IASB Conceptual Framework") som er grunnlaget for IFRS-regelverket. Her drøftes blant annet definisjon, innregning og måling av sentrale regnskapsstørrelser som eiendeler, forpliktelser, egenkapital og overskudd. Drøftelsen skal gjennomføres utifra et kritisk og analytisk perspektiv. Rammen drøftes også med bakgrunn i norsk regnskapstradisjon.

Kurset gir også god innsikt i IFRS- regulering av sentrale regnskapstemaer som f.eks regnskapsmessige behandling av virksomhetssammenslutninger; oppkjøp og fusjoner. Det gis også en fordypning i konsernregnskap. Den regnskapsmessige behandlingen av finansielle instrumenter drøftes dessuten. Kurset behandler også temaer som regnskapsmessig behandling av skatter, nedskrivninger, pensjonsforpliktelser, immaterielle eiendeler, aksjebasert avlønning, avsetninger etc.

Kurset gir også en oversikt over nasjonale bokføringsregler og regnskapsregler i Norge.

Ferdighetsmål

-

Holdningsmål

-

Kursets innhold
 • IASBs ramme- beskrivelse og drøftelse
 • Regnskapsmessig behandling av:
  • Konsernregnskap
  • Virksomhetssammenslutninger
  • Finansielle instrumenter
  • Andre sentrale temaer
  • Bokføring
  • Regnskapskrav etter norske regler
Læreprosess og tidsbruk

Kurset er på 90 timer hvor med forelesninger og diskusjoner. Det forutsettes at studentene stiller forberedt til undervisningen og at de er aktive deltakere. Kurset vil bli gjennomført på norsk og engelsk.

Selv om det ikke er krav til fremmøte i alle kurs er det studentens ansvar å fremskaffe informasjon gitt i klassen som ikke er lagt ut på It's learning, hjemmesider eller i tekstbøker.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
GRA62703
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
-
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Ja6 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Bok: Myrbakken, E., & Haakanes, S. IFRS på norsk: forskrift om internasjonale regnskapsstandarder. Fagbokforlaget
 • Revisors håndbok / Særtrykk uten kommentarer
Individuell Skriftlig eksamen med tilsyn.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Bok: Myrbakken, E., & Haakanes, S. IFRS på norsk: forskrift om internasjonale regnskapsstandarder. Fagbokforlaget
 • Revisors håndbok / Særtrykk uten kommentarer
Varighet:6 Time(r)
Kommentar: Skriftlig eksamen med tilsyn.
Eksamenskode:GRA62703
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Moen, Tove-Gunn; Moen, Ingjerd; Tvedt, Terje; Den Norske revisorforening; Norge 2013 Bokføringsloven 8. utg Den norske revisorforening
Myrbakken, Elisabeth; Haakanes, Signe 2015 IFRS på norsk: forskrift om internasjonale regnskapsstandarder 6. utg Fagbokforl
Picker, Ruth cop. 2016 Applying International Financial Reporting Standards (IFRS) 4th ed Wiley
Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Langli, John Christian; Tellefsen, Jan Terje 2010 Årsregnskapet 9. utg Gyldendal akademisk
Haugen, Dag Olav; Pedersen, Kirsten; Schwencke, Hans R.; Huneide, Jens Erik Årsregnskapet i teori og praksis Gyldendal akademisk Siste utgave

No importance set

No type set
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote

Notes to students:

Articles and Book Chapters. Information about the final list of literature are given in the lectures and in the home site/It's learning of the course.

I løpet av kurset kan det bli delt ut materiale på flere emner som er relevante for kurset og eksamen

Oppdatert informasjon om litteratur legges ut på itslearning