GRA 6259 Videregående emner i virksomhetsstyring - KONTINUASJONSEKSAMEN

GRA 6259 Videregående emner i virksomhetsstyring - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
GRA 6259
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
6
Kursansvarlig: 
Tor Tangenes
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
Master i regnskap og revisjon
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2017 Høst
2018 Høst
2019 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Siste kontinuasjon er våren 2019.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Fagfeltet økonomi- og virksomhetsstyring har gjennomgått store endringer de senere årene, blant annet gjennom en sterkere kobling til ledelses- organisasjons- og strategifagene og gjennom en tydeligere orientering mot relevant beslutningsinformasjon for ledere på ulike beslutningsnivåer. Kursinnholdet er begrenset til prestasjonsstyring, og omfatter bl.a. balansert målstyring, beyond budgeting, prognosebasert styring og insentivsystemer.

Kunnskapsmål

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om:

 • grunnleggende forklaringsmodeller for opphavet til konkurransemessige fortrinn
 • hvordan balansert målstyring brukes i konsernforhold og hvordan målhierarkier brukes for å koordinere og retningsmobilisere ressurser og organisatorisk atferd
 • hvordan balansert målstyring kan tilpasses offentlig sektor og not-for-profit-organisasjoner
 • hovedtyper av og kilder til dysfunksjonelle suksessfaktorer og måleparametere
 • empiriske studier om sammenhengen mellom balansert målstyring og verdiskapning
 • hovedprinsippene om styring som anvendes i beyond budgeting-filosofien samt hvilke styringsmodeller filosofien anviser som alternativer til det tradisjonelle budsjettet
 • hvordan organisasjoner fungerer og verdier skapes
 • hvordan prognoser anvendes til styringsformål
 • økonomisk teori for motivasjon og belønningssystemer, herunder alternative teoretiske tilnærminger
 • sentrale empiriske funn om motivasjon og belønning
   
Ferdighetsmål

Studentene skal opparbeide ferdigheter når det gjelder å:

 • posisjonere ulike styringssyn og styringskonsepter - finansiell budsjettering, balansert målstyring og bortenfor budsjettering - i forhold til hverandre med hensyn til hvilke forutsetninger de bygger på om hvordan organisasjoner fungerer og verdier skapes
 • diskutere gyldigheten av alternative styringskonsepter
 • diskutere hvilke strategisyn (skoletilhørighet) innen strategilitteraturen som balansert målstyring hviler på
 • diskutere anvendelsen av balansert målstyring for alternative strategisyn og kunne modifisere grunnmodellen
 • diskutere verdiskapende og verdidestruerende effekter av prestasjonsmåling på individnivå
 • redegjøre for hovedtrekkene i rammeverket for Levers of Control, herunder hovedtypene av styringssystemer
 • kunne vurdere styrker og svakheter med ulike økonomiske insentiver og vurdere når ulike tiltakene fungerer best
Holdningsmål

-

Kursets innhold
 1. Alternative styringsmål og styringskonsepter
  • Fra finansiell til balansert målstyring
  • Balansert målstyring på konsernnivå
  • Balansert målstyring i offentlig sektor og i not-for-profit-organisasjoner
  • Et kritisk blikk på balansert målstyring
  • Videregående emner i budsjettering
  • Praktiske implikasjoner av beyond budgeting
  • Levers of Control
  • Prognosebasert styring
    
 2. Incentiver og atferd
  • Agentmodeller
  • Incentivmodeller
  • Atferdsøkonomi
Læreprosess og tidsbruk

Selv om det ikke er krav til fremmøte i alle kurs er det studentens ansvar å fremskaffe informasjon gitt i klassen som ikke er lagt ut på It's learning, hjemmesider eller i tekstbøker.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
GRA62591
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
-
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Ja3 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
Individuell Skriftlig eksamen med tilsyn.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:Skriftlig eksamen med tilsyn.
Eksamenskode:GRA62591
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
2013 Arbeidsbok til Økonomi- og virksomhetsstyring: strategistøtte ved prestasjonsstyring, ressursstyring og beslutningsstøtte 2. utg
Gjønnes, Svein H.; Tangenes, Tor 2014 Økonomi- og virksomhetsstyring: strategistøtte ved prestasjonsstyring, ressursstyring og beslutningsstøtte 2. utg Fagbokforl
Lazear, Edward P. c1995 Personnel economics MIT Press
Mintzberg, Henry; Lampel, Joseph; Ahlstrand, Bruce 2009 Strategy safari: the complete guide through the wilds of strategic management 2nd ed FT/Prentice Hall
Kaplan, Robert S.; Atkinson, Anthony A. c1998 Advanced management accounting 3rd ed Prentice Hall Kapittel 13 og 14
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Hope, Jeremy; Fraser, Robin 2003 Who Needs Budgets?
Jensen, Michael C.; Murphy, Kevin J. 1990 Performance Pay and Top-Management Incentives.
Simons, Robert 1994 HOW NEW TOP MANAGERS USE CONTROL SYSTEMS AS LEVERS OF STRATEGIC RENEWAL.
Kaplan, Robert S.; Norton, David P. 2007 Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System.
Rappaport, Alfred; Nodine, Thomas H. 1999 New Thinking on How to Link EXECUTIVE PAY WITH PERFORMANCE.
Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Simons, Robert c1995 Levers of control: how managers use innovative control systems to drive strategic renewal Harvard Business School Press
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Gibbons, Robert 1998 Incentives in Organizations.
Lazear, Edward P. 2000 Performance Pay and Productivity.
BAKER, GEORGE P.; JENSEN, MICHAEL C.; MURPHY, KEVIN J. 1988 Compensation and Incentives: Practice vs. Theory

No importance set

No type set
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote

Notes to students:

I løpet av kurset kan det bli delt ut materiale på flere emner som er relevante for kurset og eksamen.