GRA 6257 Revisjon I: Revisjonsteori- og metode - KONTINUASJONSEKSAMEN

GRA 6257 Revisjon I: Revisjonsteori- og metode - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
GRA 6257
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
6
Kursansvarlig: 
Flemming T. Ruud
Erlend Kvaal
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
Master i regnskap og revisjon
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2017 Høst
2018 Høst
Kontinuasjonsinformasjon

Første kontinuasjonseksamen var høsten 2016. Siste kontinuasjon er høsten 2018.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset er obligatorisk for alle studenter. Hensikten med kurset er å gi studentene innsikt i det teoretiske og metodiske fundamentet av fagområdet finansiell revisjon og hvordan dette utøves i praksis.

Kunnskapsmål

Studentene opparbeider seg en inngående forståelse av det teoretiske og metodiske fundamentet for revisjon av årsregnskapet. Internasjonal anerkjent praksis basert på lov- og standardutvikling (spesielt IFAC/ISA) bearbeides og drøftes inngående.

Ferdighetsmål

-

Holdningsmål

-

Kursets innhold
 • Revisjons, attestasjons- og assuransetjenester samt tilliggende arbeidsoppgaver for revisor
 • Revisjonens formål
 • Forståelse av behovet for finansiell revisjon – lovregulering vs. markedsmekanismer
 • Aksept av revisjonsoppdrag, innhold og utforming av engasjementsbrev, herunder forståelse av informasjon om virksomhetens drift, legale forhold
 • Revisjonens rolle i et virksomhetsstyrings- (”corporate governance”) perspektiv
 • Revisjonsprosessen
 • Planlegging av revisjon, revisjon av forretningsprosesser
 • Inngående forståelse av vesentlighets- og risikovurderinger, herunder virksomheters forretningsrisiko og med konsekvenser for revisjon samt revisjonsrisikomodellen
 • Revisors vurdering av klientens internkontroll (må ses i sammenheng med kurset
 • Revisjon II og III)
 • Typer og kombinasjon av revisjonsbevis for forskjellige revisjonsområder
 • Analytisk revisjon
 • Revisjon av salgsområdet, herunder vurdering av salgsprosessen, risikoforhold, intern kontroll
 • Utvalg for testing, stikkprøver og testmetoder, herunder bruk av statistiske stikkprøver
 • Vurdering av funn av feil og misligheter, avdekkede lovbrudd, konsekvenser for den videre revisjon og rapportering
 • Latente forpliktelser
 • Hendelser etter balansedato
 • Vurderinger av forutsetningen om fortsatt drift
 • Revisjon av styrets årsberetning, ledelsens plikter
 • Kvalitetskrav til revisjonen, herunder god revisjonsskikk
 • Revisors rapportering til eksterne brukere, utforming av revisjonsberetningen, typer av revisjonsberetninger
 • Sanksjoner mot revisor
Læreprosess og tidsbruk

Forelesninger, praksistilfeller / case og diskusjon i plenum og grupper. Seminarer i mindre grupper der arbeidet (skriftlig innlevering og aktiv deltakelse) blir evaluert.

Selv om det ikke er krav til fremmøte i alle kurs er det studentens ansvar å fremskaffe informasjon gitt i klassen som ikke er lagt ut på It's learning, hjemmesider eller i tekstbøker.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
GRA62571
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
-
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Ja3 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Revisors håndbok / Særtrykk uten kommentarer
Individuell Skriftlig eksamen med tilsyn.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Revisors håndbok / Særtrykk uten kommentarer
Varighet:3 Time(r)
Kommentar: Skriftlig eksamen med tilsyn.
Eksamenskode:GRA62571
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Arens, Alvin A.; Elder, Randal J.; Beasley, Mark S.; Hogan, Chris cop. 2014 Auditing and assurance services: an integrated approach 15th ed Pearson Kapitlene 1-3 og 5-17 og 24.
Beasley, Mark S. cop. 2015 Auditing cases: an interactive learning approach 6th ed Pearson
Den Norske revisorforening Siste utg. Revisors håndbok Den norske revisorforening Revisjonsstandarder.

No importance set

No type set
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote

Notes to students:

Aktuelle artikler og annet materiale utdelt eller henvist til i forelesningene.

Notes to students:

I løpet av kurset kan det bli delt ut materiale på flere emner som er relevante for kurset og eksamen.