GRA 6257 Revisjon I: Revisjonsteori- og metode - RE-SIT EXAMINATION

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017

GRA 6257 Revisjon I: Revisjonsteori- og metode - RE-SIT EXAMINATION


Kursansvarlig
Flemming Ruud, Erlend Kvaal

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og foretaksøkonomi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
6

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset er obligatorisk for alle studenter. Hensikten med kurset er å gi studentene innsikt i det teoretiske og metodiske fundamentet av fagområdet finansiell revisjon og hvordan dette utøves i praksis.

Læringsmål
Studentene opparbeider seg en inngående forståelse av det teoretiske og metodiske fundamentet for revisjon av årsregnskapet. Internasjonal anerkjent praksis basert på lov- og standardutvikling (spesielt IFAC/ISA) bearbeides og drøftes inngående.

Forkunnskaper

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Arens, Alvin A., Randal J. Elder, Mark S. Beasley. 2014. Auditing and assurance services : an integrated approach. 15th ed. Pearson. Kapitlene 1-3 og 5-17 og 24
Beasley, Mark S ... [et al.]. 2014. Auditing cases : an interactive learning approach. 6th ed. Pearson
Revisors håndbok. Siste utg. Den norske revisorforening. Revisjonsstandarder


Annet:
Aktuelle artikler og annet materiale utdelt eller henvist til i forelesningene.
I løpet av kurset kan det bli delt ut materiale på flere emner som er relevante for kurset og eksamenAnbefalt litteratur

Emneoversikt
- Revisjons, attestasjons- og assuransetjenester samt tilliggende arbeidsoppgaver for
revisor
- Revisjonens formål
- Forståelse av behovet for finansiell revisjon – lovregulering vs. markedsmekanismer
- Aksept av revisjonsoppdrag, innhold og utforming av engasjementsbrev, herunder
forståelse av informasjon om virksomhetens drift, legale forhold
- Revisjonens rolle i et virksomhetsstyrings- (”corporate governance”) perspektiv
- Revisjonsprosessen
- Planlegging av revisjon, revisjon av forretningsprosesser
- Inngående forståelse av vesentlighets- og risikovurderinger, herunder virksomheters
forretningsrisiko og med konsekvenser for revisjon samt revisjonsrisikomodellen
- Revisors vurdering av klientens internkontroll (må ses i sammenheng med kurset
Revisjon II og III)
- Typer og kombinasjon av revisjonsbevis for forskjellige revisjonsområder
- Analytisk revisjon
- Revisjon av salgsområdet, herunder vurdering av salgsprosessen, risikoforhold, intern kontroll
- Utvalg for testing, stikkprøver og testmetoder, herunder bruk av statistiske stikkprøver
- Vurdering av funn av feil og misligheter, avdekkede lovbrudd, konsekvenser for den
videre revisjon og rapportering
- Latente forpliktelser
- Hendelser etter balansedato
- Vurderinger av forutsetningen om fortsatt drift
- Revisjon av styrets årsberetning, ledelsens plikter
- Kvalitetskrav til revisjonen, herunder god revisjonsskikk
- Revisors rapportering til eksterne brukere, utforming av revisjonsberetningen, typer av
revisjonsberetninger
- Sanksjoner mot revisor

Dataverktøy
Ingen spesielle

Læreprosess og tidsbruk
En arbeidsmengde på 160-180 timer forventes i et kurs på 6 ECTS.
Forelesninger, praksistilfeller / case og diskusjon i plenum og grupper. Seminarer i mindre grupper der arbeidet (skriftlig innlevering og aktiv deltakelse) blir evaluert.

Selv om det ikke er krav til fremmøte i alle kurs er det studentens ansvar å fremskaffe informasjon gitt i klassen som ikke er lagt ut på It's learning, hjemmesider eller i tekstbøker.EksamenVurderingsform Vekting Gruppestørrelse
Skriftlig eksamen 3 timer 100% Individuelt

Utfyllende informasjon vedrørende evaluering utover det som fremkommer i kursbeskrivelsen gis i klassen. Dette kan være informasjon vedrørende krav til fagoppgaver eller andre innleveringer, og/eller hvor klassedeltakelse inngår i evalueringen.

Eksamenskode(r)
GRA 62571skriftlig eksamen teller 100 % for å oppnå godkjent karakter i kurset GRA 6257.

Hjelpemidler til eksamen
BI-godkjent eksamenskalkulator
Revisors håndbok
Tospråklig ordbok

Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web, @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok.

Kontinuasjon
Kontinuasjon avholdes ved neste ordinære eksamen. Dersom det er delevalueringer i kurset, og delevalueringene har separate eksamenskoder kan hver av disse deleksamene kontinueres i. Ved èn eksamenskode må hele kurset tas på nytt dersom man ønsker å kontinuere. Ved kontinuasjonseksamen vil det påløpe kontinuasjonsavgift. Vær oppmerksom på at du må kontinuere i den siste versjon av kurset med oppdatert pensumlitteratur og eksamenform. Studenten må gjøre seg kjent med nyeste versjon av kursbeskrivelsen.

Tilleggsinformasjon
Akademisk redelighet. Tillit og redelighet er avgjørende for all akademisk virksomhet. Å vise akademisk redelighet er faglige ansattes og studenters ansvar, og prinsippene er nedfelt i BIs regelverk. Notater, oppgaver eller personlige konsultasjoner basert på tidligere semesters arbeid må ikke benyttes. Alle oppgaver som leveres inn kan bli skannet for plagiering gjennom Ephorus i It’s learning. Brudd på regelverket vil håndteres i henhold til BIs Forskrift om studier og eksamen. Ta kontakt dersom du har spørsmål om prinsippene for akademisk redelighet. Alle kurs ved BI benytter læringsplattform tilknyttet kursgjennomføringen. For tiden er BIs læringsplattform It’s Learning. Det forventes at alle studenter benytter It’s learning i kursgjennomføringen.