GRA 6253 Emner i selskapsskatt og omorganiseringer - Internasjonal skatterett- og avgiftsrett, skatteforvaltning - RESIT EXAMINATION

GRA 6253 Emner i selskapsskatt og omorganiseringer - Internasjonal skatterett- og avgiftsrett, skatteforvaltning - RESIT EXAMINATION

Kurskode: 
GRA 6253
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
12
Kursansvarlig: 
Eivind Furuseth
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
Master i regnskap og revisjon
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2018 Vår
2019 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Første kontinuasjonseksamen var våren 2017.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kursets innhold avgrenses mer gjennom emner og de problemstillinger som gjennomgås i undervisning enn nøyaktig pensumangivelse.

Kunnskapsmål

Kurset skal gi studentene en solid forståelse av skattereglene om selskaper og selskapsmessige omorganiseringer, herunder fusjon/fisjon og generasjonsskifte. Studentene skal kunne anvende skattereglene sammen med de underliggende selskaps- og regnskapsrettslige regler. Studentene får en solid innsikt i internasjonale skatte- og avgiftsspørsmål. De skal kunne anvende dobbeltbeskatningsavtaler, forstå hovedtrekkene i forholdet mellom nasjonal skatterett og internasjonale transaksjoner og ha kjennskap til reglene om inn- og utflytting av personer og selskaper. Forståelse for hovedtrekkene i EUs felles avgiftssystem utgjør en viktig del av emnene om avgiftsreglene ved import og eksport av varer og tjenester, herunder snudd avregning. Studentene skal videre ha forståelse for reglene om endring av ligning, tilleggsskatt og tilleggsavgift.

Ferdighetsmål

-

Holdningsmål

-

Kursets innhold
 • Fritaksmetode og aksjonærmodell
 • Deltagermodell og foretaksmodell
 • Kontinuitetsprinsipper
 • Innmatsalg vs akjsjesalg
 • Fusjon/fisjon og andre omorganiseringer
 • Inn- og utflytting
 • Bostedsbeskatning
 • Skatteavtaler
 • Internprising
 • Kreditregler
 • NOKUS-regler (CFC)
 • EUs avgiftssystem (hovedtrekk)
 • Import og eksport av varer og tjenester
 • Snudd avregning
 • Justeringsregler
 • Uttak
 • Bygg og anlegg
 • Finansielle tjenester
 • Dokumentavgift/omregistreringsavgift
 • Endring av ligning
 • Tilleggsskatt
 • Tilleggsavgift
Læreprosess og tidsbruk

Kurset vil bli gjennomført over 72 timer med en kombinasjon av forelesninger, gjesteforelesere, problemløsning og diskusjoner. Det forutsettes at studentene stiller forberedt til timene. I tillegg er det frivillige oppgaveseminarer som del av eksamensinnspurten.

Selv om det ikke er krav til fremmøte i alle kurs er det studentens ansvar å fremskaffe informasjon gitt i klassen som ikke er lagt ut på It's learning, hjemmesider eller i tekstbøker.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

TypeVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGruppering (størrelse)Kommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
GRA62531
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
-
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Invigilation6 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Alle gjeldende lover, forskrifter og domsavsigelser
 • Skattelovsamling
Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Invigilation
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Alle gjeldende lover, forskrifter og domsavsigelser
 • Skattelovsamling
Varighet:6 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode:GRA62531
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100