GRA 6230 Internrevisjon

GRA 6230 Internrevisjon

Kurskode: 
GRA 6230
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
6
Kursansvarlig: 
Flemming T. Ruud
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
Master i regnskap og revisjon
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset gir innsikt i hvordan intern revisjon, aktiv risikostyring og god intern kontroll kan bidra til effektiv eierstyring (governance), ikke minst i samspillet mellom styrets og ledelsens arbeid og ansvar. Tilsvarende dekkes offentlig revisjon og intern revisjon i offentlig sektor samt formålet som skiller seg fra finansiell revisjon av årsregnskaper. 

Kunnskapsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene ha en forståelse 

 • for hva intern revisjon bidrar med til organisasjoners virksomhetsstyring, herunder hvordan intern revisjon kan gjennomgå og sikre at prosesser fungerer samt at sampillet mellom forskjellige funksjoner som compliance, controlling, kvalitetssikring, risikostyring, etc bidrar til organisasjonens måloppnåelse ved å bistå styret og ledelsen gjennom analyser og anbefalinger til å foreta endringer
 • av hvordan organisasjoner anvender risikostyring for å identifisere uønskede hendelser og håndterer disse, samt utnytter muligheter
 • for hvordan organisasjoner bygger opp og anvender intern styring og kontroll for å styre organisasjonen i riktig retning, forebygge og håndtere risiko og korrigere inntrufne uønskede hendelser
 • for hvvordan målrettet og effektiv virksomhetsstyring (governance) bidrar til forbedring av prosesser og måloppnåelse
 • av og kjenne til utviklingen og forskningen innen de nevnte fagfeltene
Ferdighetsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene være i stand til

 • å analysere og forstå organisasjoners behov for hvilke strukturer og prosesser som er viktige for målrettet og effektiv virksomhetsstyring (governance) og hvordan disse kan bidra til å forbedre prosesser som bidrar til organisasjonens måloppnåelse, herunder hvordan forbedringspotensiale kan identifiseres og forbedringer gjennomføres
 • identifisere mulige risikoforhold og analysere disse i forhold til sannsynlighet og konsekvens
 • kunne designe egnede styrings- og internkontrollsystemer for å håndtere identifiserte risikoforhold
 • kritisk forholde seg til situasjonsbeskrivelser fra ledelse og styre, herunder undersøke og bekrefte / avkrefte disse samt beskrive handlingsbehov
 • designe og utføre internrevisjonsprosjekter som bidrar til organisasjonens måloppnåelse
Holdningsmål

Studentene skal kunne anvende tillært kunnskap, se sammenhengen til tilliggende fagområder og forstå betydningen av de behandlede fagfeltene i forhold til organisasjonenes behov og mål og til den generelle samfunnsmessige utviklingen. Herunder skal ikke minst ansatte se hvordan deres holdning og oppførsel har en direkte påvirkning på hvordan organisasjonen oppfattes og vurderes i samfunnet.

Kursets innhold
 • Eierstyring - Forståelse for virksomhetens mål og strategier
 • Risikostyring - Hva hindrer oppnåelse av organisasjoners strategier?
 • Intern styring og kontroll
 • "Assurance services" - Informasjonsbekreftelse
 • Intern revisjon og revisjon i offentlig sektor - Metodikk og revisjonsprosessen
 • Kvalitetssikring, standarder og kontrollkonsepter
 • Relasjoner og samarbeid med andre revisjonsfunksjoner
 • Analysere betydning av informasjonsteknologi og anvende den i revisjonen
 • Kommunikasjon med styret og ledelsen - rapportering
 • Revisors konsultative rolle
 • Organisering og ledelse av revisjonen
 • Standarder og profesjonsetikk
Læreprosess og tidsbruk

Selv om det ikke er krav til fremmøte i alle kurs, er det studentens ansvar å fremskaffe informasjon gitt i klassen som ikke er lagt ut på itslearning, hjemmesider eller i tekstbøker.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
GRA62301
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Ja3 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Revisors håndbok / Særtrykk uten kommentarer
Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Revisors håndbok / Særtrykk uten kommentarer
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode: GRA62301
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
2015 G20/OECD Principles of Corporate Governance
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
2014 Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse Norsk Utvalg for Eierstyring (NUES)
Direktoratet for Økonomistyring 2013 Veileder i internkontroll
I løpet av kurset kan det bli delt ut materiale på flere emner som er relevante for kurset og eksamen.
Webpage
Authors/Editors Tittel Journal URL Publisher StudentNote
Risikostyring i staten: håndtering av risiko i mål- og resultatstyringen Risikostyring i staten: håndtering av risiko i mål- og resultatstyringen Resource Direktoratet for Økonomistyring
Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
2017 Enterprise risk management – Integrating with Strategy and Performance Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
2013 Internal control - Integrated framework Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)
2017 International Professional Practices Framework (IPPF) Institute of Internal Auditors
Reding, Kurt R. 2013 Internal auditing: assurance & advisory services 3rd ed IIA Research Foundation
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
2015 Reglement for Økonomistyring i staten Finansdepartementet
Relevanter lover og forskrifter
Materiale som forelesere henviser til i forelesninger - Implementation guidance (GTAG, Positions Papers, mv.)
The London Stock Exchange. Combined Code 2016