GRA 6218 Selskapsrett

GRA 6218 Selskapsrett

Kurskode: 
GRA 6218
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
6
Kursansvarlig: 
Sjur Swensen Ellingsæter
Yvette Lind
Kursnavn på engelsk: 
Company Law
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
Master i regnskap og revisjon
Semester: 
2024 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Master
Resit exam semesters: 
2024 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

lnnholdet i fagområdet reflekterer at statsautoriserte revisorer i praksis har krevende oppgaver i tilknytning til selskapsrettslige og skatterettslige spørsmål. Det gis derfor en grundig og videregående opplæring i selskapslovgivningen og tilstøtende deler av skatteretten. Grundig kunnskap om selskapsrett styrker revisors utøvelse av oppgaver innenfor regnskapsrett og skatterett.

Kunnskapsmål

Kurset gir fordypning på et område som er sentralt for statsautoriserte revisorer. Studentene skal ha grunnleggende kunnskap om selskapsretten, god innsikt i reglene om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper og dybdekunnskap om reglene om selskapenes kapital. Videre skal studentene ha dybdekunnskap om skattelovgivningen knyttet til fusjoner, fisjoner og oppkjøp.

Studentene skal ha tilegnet seg evnen til å analysere problemer innenfor disse temaene, samt forstå dem i et akademisk- og i et samfunnsperspektiv.

Studentene skal også være i stand til å anvende sine kunnskaper på nye temaer innenfor dette eller tilgrensende områder, 

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne identifisere relevante momenter, derunder skatterettslige konsekvenser, ved valg av selskapsform og kunne avveie disse. Videre skal de kunne vurdere de begrensninger som følger av aksjelovene og selskapsloven når det gjelder aksjonærenes/selskapdeltakernes disposisjonsfrihet over selskapskapitalen. De skal også være i stand til å løse relativt kompliserte tolkningsspørsmål innenfor selskaps- og skattelovgivningen.

Studentene skal kunne utføre selvstendige, begrensede forsknings- eller utredningsoppdrag, under veiledning, i overenstemmelse med alminnelige forskningsetiske normer.

Generell kompetanse

Studentene skal være i stand til å foreta selvstendige og kritiske refleksjoner når forhold knyttet til ledelse, kontroll, økonomi og compliance oppstår i en selskapsrettslig eller skatterettslig kontekst 

Studentene skal kunne analysere tilgjengelige rettskilder og metoder og kunne arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske spørsmål.

Studentene skal kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte oppdrag og prosjekter.

Studentene skal ha evne til å diskutere og formidle akademiske problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor disse rettsområdene, både med spesialister og med andre.

 

Kursets innhold

Selskapsrett, med hovedvekt på aksjeloven og allmennaksjeloven. Den skatterettslige regulering av fusjoner, oppkjøp og fisjoner.

Emner:

Generelt

 • Oversikt over selskapsformene
 • Selskapsrettens rettskilder
 • EU/EØS- selskapsretten og dens betydning for norsk selskapsrett

Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper

 • Selskapskapitalen og aksjonærenes rett til å disponere over denne
 • Selskapsorganene og myndighetsfordelingen mellom disse
 • Egenkapitaltransaksjoner (forhøyelse og nedsettelse av aksjekapitalen, fusjoner og fisjoner, utstedelse av finansielle instrumenter
 • Omsetning av aksjer
 • Oppkjøp av selskaper
 • Konsernforhold
 • Utbytte og lån/sikkerhetsstillelse til aksjonærer
 • Styreansvar
 • Oppløsning og avvikling

Ansvarlig selskap, kommandittselskap, indre selskap, joint venture

Skatterett

 • Selskapsbeskatning ved fusjon, fisjon og omorganiseringer, oppkjøp, utbytte og konsernbidrag
   
Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

 

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave
Eksamenskode: 
GRA 62181
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 6 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 160 timer