GRA 6218 Selskapsrett

GRA 6218 Selskapsrett

Kurskode: 
GRA 6218
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
6
Kursansvarlig: 
Morten Lund
Tore Bråthen
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
Master i regnskap og revisjon
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

lnnholdet i fagområdet reflekterer at statsautoriserte revisorer i praksis har krevende oppgaver i tilknytning til selskapsrettslige og skatterettslige spørsmål. Det gis derfor en grundig og videregående opplæring i selskapslovgivningen og tilstøtende deler av skatteretten. Grundig kunnskap om selskapsrett styrker revisors utøvelse av oppgaver innenfor regnskapsrett og skatterett.

Kunnskapsmål

Kurset gir fordypning på et område som er sentralt for statsautoriserte revisorer. Studentene skal ha grunnleggende kunnskap om selskapsretten, god innsikt i reglene om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper og dybdekunnskap om reglene om selskapenes kapital. Videre skal studentene ha dybdekunnskap om skattelovgivningen knyttet til fusjoner, fisjoner og oppkjøp.

Ferdighetsmål

Studentene vil bli i stand til å identifisere relevante momenter, derunder skatteretslige konsekvenser, ved valg av selskapsform og til å avveie disse. Videre vil de bli stand til å vurdere de begrensinger som følger av aksjelovene og selskapsloven når det gjleder aksjonærenenes/selskapdeltakernes disposisjonsfrihet over selskapskapitalen. De vil også bli i stand til å løse relativt kompliserte tolkningsspørsmål innenfor selskaps- og skattelovgivningen.

Holdningsmål

Studentene vil bli i stand til å foreta selvstendige og kritiske refleksjoner når forhold knyttet til ledelse, kontroll, økonomi og compliance oppstår i en selskapsrettslig eller skatterettslig kontekst 

Kursets innhold

Selskapsrett, med hovedvekt på aksjeloven og allmennaksjeloven. Den skatterettslige regulering av fusjoner, oppkjøp og fisjoner.

Emner

 • Oversikt over selskapsformene
 • Selskapsrettens rettskilder
 • EU/EØS- selskapsretten og dens betydning for norsk selskapsrett
 • Selskapskapitalen og aksjonærenes rett til å disponere over denne
 • Selskapsorganene og myndighetsfordelingen mellom disse
 • Egenkapitaltransaksjoner (forhøyelse og nedsettelse av aksjekapitalen, fusjoner og fisjoner
 • Omsetning av aksjer
 • Utbytte og lån/sikkerhetsstillese til aksjonærer
 • Oppløsning og avvikling
 • Selskapsbeskatning ved fusjon, fisjon og omorganiseringer, oppkjøp, utbytte og konsernbidrag
   
Læreprosess og tidsbruk

-

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
GRA 62181
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei1 SemesterGruppe (1 - 3)Prosjektoppgave
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe (1-3)
Varighet:1 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave
Eksamenskode:GRA 62181
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Bråthen, Tore 2017 Selskapsrett 4. utg Focus
Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
Giertsen, Johan Har aksjonæravtaler selskapsrettslige virkninger? Har aksjonæravtaler selskapsrettslige virkninger?
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Birkeland, Kari 2007 Revisors ansvar for aksjekapital som er bekreftet innbetalt i forbindelse med stiftelse av selskap
Bråthen, Tore 2000 Selskapers kjøp og salg av egne aksjer etter norsk rett
Bråthen, Tore 2007 Selskapers avtaler med sine aksjonærer og medlemmer av ledelsen
Giertsen, Johan 2002 Selskapsfinansierte aksjeerverv : aksjeloven og allmennaksjeloven § 8-10 : når kan aksje- eller allmennaksjeselskap stille midler til rådighet for erverv av aksjer i selskapet?
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
I løpet av kurset kan det bli delt ut materiale på flere emner som er relevante for kurset og eksamen.