GRA 6209 Jus for revisorer

GRA 6209 Jus for revisorer

Kurskode: 
GRA 6209
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
6
Kursansvarlig: 
Kari Birkeland
Emnenavn på engelsk: 
Legal issues for auditors
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
Master i regnskap og revisjon
Semester: 
2024 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Master
Resit exam semesters: 
2024 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset tar opp sentrale juridiske emner som revisor forutsettes å ha kunnskap om.

Kunnskapsmål

Etter kurset skal studentene ha tilegnet seg god kunnskap innen generell juridisk metode og sentrale rettsområder som gjelder for lovfestet revisjon. De skal kunne vurdere og anvende regelverket innen revisors yrkesutøvelse, og skal videre kunne identifisere rettslige problemstillinger innen fagområdene som kurset dekker, slik at de kan kommunisere godt med jurister.

Gjennom kurset skal studentene tilegne seg god kunnskap om:

 • Juridisk metode
 • Revisjonsrett
 • Insolvensrett
 • Bokføringsrett
 • Regnskapsrett
Ferdighetsmål

Studentene skal ved anvendelse av juridisk metode kunne identifisere, analysere og ta standpunkt til juridiske problemstillingen innenfor emnene i kurset. Studentene skal utvikle forståelse for hensynene bak regelverket, herunder bærekraftig utvikling. Studentene skal videre kunne tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor de ovennevnte læringsmålene og tilgrensende fagområder, ved bruk av digitale verktøy. Videre skal studentene kunne reflektere over ulike problemstillinger og de skal utvikle evnene til å formidle og kommunisere fagstoffet gjennom relevante uttrykksformer.

Generell kompetanse

Studentene skal utvikle bevissthet om revisors rolle som allmennhetens tillitsperson, og de krav som stilles til revisor i utførelsen av denne rollen.  Studentene skal utvikle analytiske ferdigheter og evnen til refleksjon, ved bruk av juridisk metode. De skal ha et bevisst forhold til gråsonen mellom rettslige standarder, klart definerte regler og etiske prinsipper.

Kursets innhold

Kurset tar for seg følgende temaer:

Juridisk metode

 • Sentrale begreper
 • Rettskilder og prinsipper
 • Lovgivningsprosessen
 • Rettsanvendelsesprosessen

Revisjonsrett 

 • Revisors rolle og revisjonens formål
 • Revisjonsplikt
 • Aksept- og fortsettelsesvurderinger
 • Taushetsplikt og
 • Rapporteringsplikt, herunder plikter etter hvitvaskingsloven
 • Uavhengighet
 • Revisjonens innhold og god revisjonsskikk
 • Reaksjoner mot revisor

Insolvensrett

 • Enkeltforfølgning, gjeldsforhandlinger og konkurs
 • Konkursprosessen
 • Betingelsene for å åpne konkurs
 • Beslagsretten i forhold til debitor og tredjemenn
 • Omstøtelse og virkningene av omstøtelse
 • Kontraktsmessige forpliktelser, herunder stansingsretten

Regnskapsrett

 • Årsregnskapsets formål
 • Regnskapsloven og god regnskapsskikk
 • Kvalitetskrav, hovedelementer og målemodeller
 • Grunnleggende regnskapsprinsipper
 • Klassifisering og presentasjon
 • Varige driftsmidler og inntekter 
 • Årsberetningen

Bokføringsrett

 • Bokføringsplikt og formål
 • Grunnleggende prinsipper
 • Dokumentasjon og oppbevaring
 • Spesifikasjon av regnskapsrapportering
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 36 undervisningstimer. Av de 36 timene er 24 timer tradisjonell klasseromsundervisning, mens de resterende timene gjennomføres ved digitale læringsaktiviteter.
Kurset gir god forståelse for de juridiske fagområdene som er sentrale for statsautoriserte revisorer. 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

 

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
GRA 62091
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Ja3 Time(r)
 • Tospråklig ordbok
 • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
 • Skattelovsamling
 • Revisors håndbok / Særtrykk uten kommentarer
Individuell -
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Tospråklig ordbok
 • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
 • Skattelovsamling
 • Revisors håndbok / Særtrykk uten kommentarer
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:-
Eksamenskode:GRA 62091
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 6 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 160 timer