GRA 6209 Jus for revisorer

GRA 6209 Jus for revisorer

Kurskode: 
GRA 6209
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
6
Kursansvarlig: 
Kari Birkeland
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
Master i regnskap og revisjon
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset tar opp sentrale juridiske emner som revisor forutsettes å ha kunnskap om.

Kunnskapsmål

Etter kurset skal studentene ha tilegnet seg kunnskap innen sentrale rettsområder og om generell juridisk metode. De skal kunne vurdere regelverket innen revisors yrkesutøvelse, og skal videre kunne identifisere rettslige problemstillinger innen fagområdene som kurset dekker, slik at de kan kommunisere godt med jurister.»

 

Ferdighetsmål

Studentene skal ved anvendelse av juridisk metode kunne identifisere, analysere og ta standpunkt til juridiske problemstillingen innenfor emnene i kurset. Studentene skal videre kunne tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor de ovennevnte læringsmålene og tilgrensende fagområder, reflektere over ulike problemstillinger og de skal kunne utvikle evnene til å formidle og kommunisere fagstoffet gjennom relevante uttrykksformer.

Holdningsmål

Studentene skal utvikle bevissthet om revisors rolle som allmennhetens tillitsperson, og de krav som stilles til revisor i utførelsen av denne rollen.  Studentene skal utvikle analytiske ferdigheter og evnen til refleksjon, ved bruk av juridisk metode. De skal ha et bevisst forhold til gråsonen mellom rettslige standarder, klart definerte regler og etiske prinsipper.

Kursets innhold

Juridiske emner står svært sentralt i revisors arbeidsoppgaver og kurset omfatter en generell innføring i juridisk metode. Kurset dekker også norsk regnskapsrett og lovbestemmelsene som definerer revisors rammebetingelser, herunder hvordan disse er tilknyttet EU-retten. Videre dekker kurset bokføringsloven og insolvensrett. 

Læreprosess og tidsbruk

Forelesninger og diskusjoner.
Kurset gir innsikt på et fagområde som er sentralt for statsautoriserte revisorer. 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
GRA 62091
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Ja3 Time(r)
  • Tospråklig ordbok
  • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
  • Skattelovsamling
  • Revisors håndbok / Særtrykk uten kommentarer
Individuell Skriftlig eksamen med tilsyn.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
  • Tospråklig ordbok
  • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
  • Skattelovsamling
  • Revisors håndbok / Særtrykk uten kommentarer
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:Skriftlig eksamen med tilsyn.
Eksamenskode:GRA 62091
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Børresen, Pål 2013 Konkurs: enkeltforfølgning, gjeldsforhandlinger og konkurs 7. utg Cappelen Damm akademisk
Gulden, Bror Petter 2015 Den eksterne revisor 9. utg Gyldendal akademisk 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 17.
Moen, Tove-Gunn; Moen, Ingjerd; Tvedt, Terje; Moen, Tove-Gunn; Reidulff, Siri Helen; Norge 2015 Bokføringsloven 9. utg Fagbokforl Kapittel 1 - 9.
Schwencke, Hans R.; Haugen, Dag Olav; Huneide, Jens Erik; Pedersen, Kirsten Årsregnskapet i teori og praksis Gyldendal akademisk
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Blandhol, Sverre; Tøssebro, Henriette N.; Skotheim, Øystein 2015 Innføring i juridisk metode
Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Knudsen, Espen; Siebke, Henning Alme; Cordt-Hansen, Hans; Norge; Den Norske revisorforening 2010 Revisorloven med kommentarer: lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999 nr. 2 4. utg Den norske revisorforening
Boe, Erik 2012 Grunnleggende juridisk metode: en introduksjon til rett og rettstenkning 3. utg Universitetforl
Kaaby, Jan Terje; Norge 2015 Bokføringsloven: med kommentarer til lov, forskrifter og god bokføringsskikk 2. utg Fagbokforl
Nazarian, Henriette; Nylund, Anna 2012 Konkursrett Cappelen Damm akademisk
Birkeland, Kari 2017 Ekstern revisors handleplikter Cappelen Damm akademisk