GRA 6208 Skatterett, fordypning

GRA 6208 Skatterett, fordypning

Kurskode: 
GRA 6208
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
6
Kursansvarlig: 
Eivind Furuseth
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
Master i regnskap og revisjon
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kursets innhold avgrenses mer gjennom emner og de problemstillinger som gjennomgås i undervisning, enn nøyaktig pensumangivelse.

Kunnskapsmål

Kurset skal gi studentene en solid forståelse av skattereglene om selskaper. Det vil bli lagt hovedvekt på internasjonale spørsmål. Studentene skal ha inngående kunnskap om skatteavtaler, herunder forholdet mellom nasjonal skatterett og skatteavtaler. Videre skal studentene ha god forståelse for internprisingsregelverket. Dette gjelder både reglene i norsk rett og i skatteavtalene. EU-rettens betydning for nasjonal skatterett er også viktig. Det er særlig reglen om de fire frihetene og statsstøtteregelverket som er sentrale.

Ferdighetsmål

Etter endt læringsprosess skal studentene kunne:

 • Identifisere sentrale skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger innen den internasjonale skatteretten og være i stand til å foreta en analyse av et problemkompleks med utgangspunkt i norske og internasjonale rettskilder.
 • Ha god kunnskap og oversikt og OECD Model Tax Convention
 • Være oppdatert på det arbeidet som gjøres i OECD hva gjelder utviklingen av den internasjonale skatteretten i OECD og FN
 • Skille mellom drøftelser av hvordan skatterettslige regler er (de lege lata) og hvordan de bør være (de lege ferenda).
Holdningsmål

Gjennom økt kunnskap om sentrale skatterettslige problemstillinger vil studentene være i stand til å vurdere kritisk de etablerte holdningene til skatterettslige problemstillinger. Videre vil studiet gjøre studentene bevist på etiske og moralske utfordringer som kan oppstå i skatterettslig sammenheng.

Kursets innhold
 • Inn- og utflytting
 • Bostedsbeskatning
 • Skatteavtaler
 • Kredittregler
 • NOKUS-regler (CFC)
 • Internprising
 • Omgåelse
 • EØS-skatterett
 • Internasjonal skatteplanlegging
Læreprosess og tidsbruk

Kurset vil bli gjennomført over 36 timer med en kombinasjon av forelesninger, gjesteforelesere, problemløsning og diskusjoner. Det forutsettes at studentene stiller forberedt til timene. Utfyllende informasjon vedrørende evaluering gis i klassen.

Studentene gis en innføring i Skatterettsdelen av Gyldendal Rettsdata, Lovdata Online og i IBFD som forutsettes anvendt.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
GRA62081
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Ja3 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Skattelovsamling (Gjems-Onstad eller Jarøy) med kommentarer
Individuell Skriftlig eksamen med tilsyn
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Skattelovsamling (Gjems-Onstad eller Jarøy) med kommentarer
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:Skriftlig eksamen med tilsyn
Eksamenskode:GRA62081
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Gjems-Onstad, Ole; Norge Skattelovsamlingen Studentutg Gyldendal juridisk Oppslagsverk. Eksamenshjelpemiddel.
Ferdowsi, Sanaz Ormaz; Folkvord, Benn; Furuseth, Eivind; Gjems-Onstad, Ole 2015 Norsk bedriftsskatterett 9. utg Gyldendal akademisk Utvalgte emner.
Lang, Michael 2010 Introduction to the law of double taxation conventions
Zimmer, Fredrik 2017 Internasjonal inntektsskatterett 5
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
I løpet av kurset kan det bli delt ut materiale på flere emner som er relevante for kurset og eksamen.
Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Fredriksen, Halvard Haukeland; Mathisen, Gjermund cop. 2014 EØS-rett 2. utg Fagbokforl
Gjems-Onstad, Ole; Furuseth, Eivind 2013 Praktisk internasjonal skatterett og internprising Gyldendal juridisk
Russo, Raffaele c2007 Fundamentals of international tax planning IBFD
cop. 2013 Beneficial ownership: recent trends IBFD